forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, sigaray? flula?t?rmayan televizyon kanallar?na toplam 351 bin lira ceza verilmesine karar verdi.


RTÜK'ten yap?lan yaz?l? aç?klamaya göre, kurulun 28 Ocak 2010 tarihli toplant?s?nda, yay?nlad?klar? film ve dizi filmlerdeki sigaral? sahnelerini kamufle etmeyerek, 4207 Say?l? Tütün Ürünlerinin Zararlar?n?n Önlenmesi ve Kontrolü Hakk?nda Kanunu ihlal eden CNBC-e, E2, Goldmax-2, FX ve Salon1 Turkcell'e 50'?er bin lira, iki ayr? ihlalden dolay? MGM'ye 100 bin lira ve Antep Mega TV'ye 1000 lira idari para cezas? uygulanmas? kararla?t?r?ld?.

Üst Kurul, programlardaki müstehcen ifadeler nedeniyle de kurulu?lara müeyyide uygulanmas?na da karar verdi.

Bu kapsamda, ATV ve ATV Avrupa'da yay?mlanan ''Es-Es'' adl? dizi ve TV8'de yay?mlanan ''Mean Creek'' adl? filmde geçen baz? müstehcen ifadeler nedeniyle 3984 Say?l? Radyo ve Televizyonlar?n Kurulu? ve Yay?nlar? Hakk?nda Kanun'un 4. maddesinin (z) bendindeki ''Gençlerin ve çocuklar?n fiziksel, zihinsel ve ahlaki geli?imini zedeleyecek türden programlar?n, bunlar?n seyredebilece?i zaman ve saatlerde yay?nlanmamas?'' ilkesini ihlal eden kanallar?n uyar?lmas? kararla?t?r?ld?.

Ayr?ca, kurul, ''Gazor'' ve ''Ceyhun Y?lmaz Show'' adl? programlarda yer alan müstehcen ifadeler nedeniyle, 3984 say?l? Kanunun 4. maddesinin (u) bendinde belirlenen ''Kad?na kar?? ayr?mc?l???n te?vik edilmemesi'' ilkesi ile 3984 say?l? Kanunun birinci f?kras?nda yer alan, ''Radyo, televizyon ve veri yay?nlar?, genel ahlaka ... uygun olarak kamu hizmeti anlay??? çerçevesinde yap?l?r'' ilkesini ihlal eden Best Fm'in uyar?lmas?na karar verdi.

-HABER BÜLTENLER?NDE ?NSANLIK ONURUNA SAYGI-

RTÜK, Show TV, Show Türk ve Flash TV haber bültenlerinde ''insanl?k onuruna ve insan haklar?na sayg?l? olunmas?'' ilkesinin ihlal edildi?i gerekçesiyle ilgili kurulu?lardan savunma istedi.

Kurul, ''Aile Mahkemesi'' adl? programda yay?mlanan baz? görüntülerle ''Gençlerin ve çocuklar?n fiziksel, zihinsel ve ahlaki geli?imini zedeleyecek türden programlar?n, bunlar?n seyredebilece?i zaman ve saatlerde yay?nlanmamas?'' ilkesini ihlal eden STV'nin uyar?lmas?n? kararla?t?rd?.

Üst Kurul, ''Selma ile Y?ld?zlar Alemi'' adl? programda fal bak?lmas? nedeniyle 3984 Say?l? Kanunun 4. maddesinin (z) bendinde yer alan ''Gençlerin ve çocuklar?n fiziksel, zihinsel ve ahlaki geli?imini zedeleyecek türden programlar?n, bu

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri