forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

  28 ?ubat'?n karakutusu Fadime ?ahin'i, 13 y?l sonra ilk kez SABAH bulup görüntüledi ve onunla konu?may? ba?ard?. Uzun süredir s?rra kadem basan,?ahin, san?ld???n?n aksine aradan geçen y?llar boyunca gözlerden uzak, mütevaz? bir hayat sürmü?... ?smini de de?i?tiren ?ahin, bir fabrikada çal???yormu?..

Sabah gazetesinin ula?t??? Fadime ?ahin sorular? yan?ts?z b?rakt?: Sabah'?n yöneltti?i sorular ?unlar:

Ergenekon davas?nda gizli tan?k oldu?unuz yönünde bir iddia ortaya at?ld?. Bu iddia do?ru mu?

Türkiye'de 28 ?ubat sürecinden bu yana pek çok ?ey de?i?ti. Neden hâlâ saklan?yorsunuz?

Müslüm Gündüz'le birlikte görüntülenme olay?, bir operasyon muydu? 

28 ?ubat kararlar? al?nmadan önce 'postmodern askeri müdahale'ye zemin haz?rlamak amac?yla tarikatlarda e?itim ald???n?z iddia edildi. Bu iddia do?ru mu?


Yeni ad? T. A. Y.

Fadime ?ahin, 13 y?l boyunca kendini gizlemek için büyük çaba sarfetti. Me?hur olduktan sonra ?ahin'in ilk i?i, tarihi 28 ?ubat kararlar?n?n al?nd??? 1997 y?l?n?n sonunda ismini ve soyad?n? de?i?tirmek oldu. Sultanbeyli Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Aral?k 1997 tarih ve 997/214-186 No'lu karar?ndan sonra T. A. Y. ad?n? alan ?ahin'in TC Kimlik No'su 375........ ile ba?l?yor.


Fabrikada çal???yor

Zaman zaman adres de?i?tiren Fadime ?ahin, ?u anda ?stanbul d???nda bir ?ehirde mütevaz? bir evde ya??yor. ?ahin bir fabrikada çal???yor ve i?e servisle gidiyor. SGK kay?tlar?na göre ?ahin 10 y?ld?r sigortal? görünüyor.

?ahin'in babas? Hasan ?ahin, Aral?k 2007'de vefat etmi?. Ailenin maddi durumu çok iyi say?lmaz. Öyle ki, baba ?ahin ölmeden önce ye?il kart kullan?yormu?.

HABER?N TAMAMI ?Ç?N TIKLAYIN


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri