forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

ULUSAL ?LET???M KONGRES? ANTALYA'DA YAPILACAK...

Aktif .

tgcGazeteciler Cemiyeti taraf?ndan düzenlenen Ulusal ?leti?im Kongresi 15-19 Nisan 2010 tarihleri aras?nda Belek Belconti Otel'de yap?lacak.

Yerel medya mensuplar?, ?leti?im Fakülteleri ö?rencileri, akademisyenler, kö?e yazarlar? ve deneyimli gazetecilerin bulu?aca?? kongre 16 Nisan günü Ula?t?rma Bakan? Binali Y?ld?r?m, Antalya Valisi Alaaddin Yüksel, Antalya Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Prof.Dr. Mustafa Akayd?n ve Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Nazmi Bilgin'in konu?malar? ile aç?lacak. Kongre, Gazi Üniversitesi Ö?retim üyesi Prof. Dr. Korkmaz Alemdar'?n sunaca?? 'Türkiye'de Kitle ?leti?imi' tebli?i ile çal??malar?na ba?layacak.


Oturum ba?kanl???n? Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Ümit Gürtuna'n?n yapaca?? '?leti?im Özgürlü?ü Sorunlar Öneriler' paneline Prof. Dr. Süheyl Batum, KKTC D?? Bas?n Birli?i Ba?kan? Fevzi Tanp?nar, Serbest Gazeteci ?smet Solak ve Ak?am Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni ?smail Küçükkaya konu?mac? olarak kat?lacak. Oturum ba?kanl???n? ?stanbul Üniversitesi ?leti?im Fakültesi Dekan? Prof. Dr. Suat Gezgin'in yapaca?? 'Medya ve Etik' ba?l?kl? panele ise konu?mac? olarak Gazi Üniversitesi Ö?retim Üyesi Doç. Dr. Ruhdan Uzun, Hürriyet Gazetesi yazar? Sedat Ergin, Milliyet Gazetesi Yazar? Mehmet Tezkan ve Gazeteci Yazar Öcal Uluç kat?lacaklar.


Ulusal ?leti?im Kongresinin ikinci gününde ise '?leti?im Teknolojileri ve Medya' , 'Medyada Çal??ma Sorunlar?', 'Yerel Medya ve Sorunlar?' , '?nternet Gazetecili?i', 'Spor Gazetecili?inin Sorunlar?' , 'Güncel Geli?meler I????nda Hukuk ve Medya' , 'Medyada Türkçe Kullan?m?', 'Radyo ve Televizyonlar?n Denetimi' , 'Halkla ?li?kiler ve Habercilik', 'Medya ve ?nsan Kaynaklar?' konu ba?l?klar?nda on ayr? çal??ma grubu taraf?ndan ayr?nt?l? bir biçimde de?erlendirilecek. Çal??ma Gruplar?na kat?lmayanlar için ana salonda 'Türksat Saati' bölümünde Türksat Genel Müdürü Özkan Dalbay ve Genel Müdür Yard?mc?s? ?brahim Öz taraf?ndan uydu teknolojileri hakk?nda bilgi verilecek.


Kongrede, Prof. Dr. Mümtaz Soysal ve Yarg?tay Onursal Ba?savc?s? Sabih Kanado?lu kat?l?mc?larla sohbet toplant?lar? yapacaklar.
Ulusal ?leti?im Kongresi 18 Nisan 2010 günü aç?klanacak sonuç bildirgesi ile tamamlanm?? olacak.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri