forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

fatih_yavuzFatih Altayl?'yla ya?ad??? polemik sonras? yaz?s?n?n yay?nlanmad??? gerekçesiyle Gazete Habertürk'ten ayr?ld???n? aç?klayan Yavuz Semerci gazeteye geri dönme karar? ald?. Semerci'nin karar?ndan vazgeçmesinde Turgay Ciner'in devreye girdi?i belirtiliyor...


YAVUZ SEMERC? SAH?B? OLDU?U GAZETEPORT.COM'DA ?U YAZIYI YAZMI?TI

Habertürk ile yollar?m?z?n neden ayr?ld???n? merak edenlere ilk ve son kez anlatay?m.

Fatih Altayl?, kö?e yaz?m? haber verme (haberdar etme) zahmetine bile katlanmadan yay?ndan kald?rd?.

Yaz? konusu son günlerde yapt???m?z tart??man?n devam?yd?.

Yaz?y? neden sak?ncal? buldu ve neden ç?kard? bilmiyorum. Sormad?m ve umursam?yorum da… O da söylemedi. Bu durumda ben de yaz?lar?ma son verdim. Yaz?m? ç?karman?n ili?kinin bitmesi anlam?na geldi?ini onlarda ben de biliyordum. Yani her ?ey kendi ak???nda son buldu.
Yazmak istediklerimi kamuoyuna aktarmam? sa?layacak pek çok mecra var. Ve bunlar? pek çok gazeteciye göre etkili kullanma imkanlar?na sahibim. Üstelik k?zg?n da de?ilim.

Kö?eler yazan aç?s?ndan özgürlük alan?d?r. Ancak bu özgürlük, ba?kalar?n?n ki?i hak ve özgürlüklerini ihlal edece?iniz anlam?na gelmez. ?stedi?inize küfür edece?iniz yerlerde olmamal? kö?eler. Kontrol mekanizmalar? olmal? ve ihlali içeren, haber veya yaz? (yazan kim olursa olsun) engellenebilmeli. Bu ince ayar? kim ve nas?l verecek?

Patronlar m?? Genel Yay?n Yönetmenleri mi?

Mekanizma nas?l çal??acak? Bu sorulara yöntem budur diye sunaca??m ve sunulan bir ?ablon yok. Herkes kendi denetim mekanizmas?n?, kendi yay?n politikas?n?n da yard?m?yla buluyor.

Ancak benim yaz?m?n ç?kar?lm?? olmas?n?n nedeni, yaz?n?n bir ihlal içermesi olamaz. Çünkü böyle bir ihlal yok. Hatta yaz?n?n a??r? dengeli oldu?u bile söylenebilir. Peki sorun ne?

Sorun, Fatih Altayl? ile kö?elerimizden süren tart??mada, benim, (kö?e yazar?) Altayl?’n?n yazd?klar?n?n do?ru olmad???n? söylemi? olmam m??
?nan?n bilmiyorum.

Bu nedenle okurun; en az?ndan Gazeteport okurlar?n?n ne yazd???m? bilmesi gerekiyor.

Bu nedenle Habertürk’ün yay?nlamad??? yaz?m? sizlere aktarmak istedim.

***

Altayl?’ya tek bir tavsiyem var: Kö?e yazar? s?fat?yla bir tart??ma sürdürürken, yay?n yönetmeni ?apkas?n? takarak, tart??may? tek tarafl? bitirmemeli. Tart??maya girmek sonuçlar?n? da olgunlukla kar??lamay? gerektirir.

Bu arada aç?k olarak ifade etmeliyim: Bunca zaman Habertürk’te yazmaktan büyük mutluluk duydum ve diledi?imi yazd?m. Hiçbir dönem, hiçbir yaz?m engellenmedi. “?unu yazma" denmedi, "bunu yaz" denmedi...

Yönetim ho?lanmasa da yazd?klar?ma ho?görüyle yakla?t?. Ho?görüyü tüketti?imiz gün de ili?kimiz bitti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri