forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

gazeteci_kalem2010 y?l?n?n ilk üç ay?ndaki verilere göre  216 gazeteci, yazar, yay?nc?, karikatürist, siyasetçi ve vatanda? dü?ünce özgürlü?ü kapsam?nda de?erlendirilebilecek eylemlerinden dolay? yarg?lan?yor.

Ba??ms?z ?leti?im A??’n?n (B?A) haz?rlad??? Medya Gözlem Raporu’na göre, mesleki faaliyetleri nedeniyle mi tutukland?klar? net olarak bilinemeyen 32 gazeteci de örgüt operasyonlar? kapsam?nda cezaevine kondu. Bu gazetecilerden 10’u tahliye edilirken 21’i hâlâ cezaevinde bulunuyor. Rapora göre 2010’un ilk üç ay?nda 19’u gazeteci 48 ki?i, toplam 147 y?l sekiz ay hapis istemiyle yarg?land?. Ay?ca, 13’ü gazeteci 15 ki?i, bir karikatürist ve üç medya kurulu?u (NTV, Evrensel ve Bianet), ‘ki?ilik haklar?n? yay?n yoluyla ihlal ettikleri’ gerekçesiyle aç?lan manevi tazminat davalar? çerçevesinde 1 milyon 278 bin TL tazminat istemiyle yarg?land?. Bu davalardan 330 bin TL’lik mahkûmiyet kararlar? ç?kt?.

695 gazetecinin ad?n?n geçti?i rapor ihlaller, ‘Bas?n ve ?fade Özgürlü?ü’, ‘Gözalt? ve Tutuklamalar’, Öldürülen Gazeteciler’, ‘A?HM’, ‘Sansüre Tepkiler’, ‘RTÜK Uygulamalar?’ alt ba?l?klar?na ayr?lm??. Bu çerçevede yaz?lar? nedeniyle mahkûm edilen isimler ise ?öyle: Cüneyt Arcayürek, Nazl? Il?cak, Michael Dickinson, Hüseyin Kocab?y?k, Melih Ka?kar, Fatma Sar?b?y?k, Yalç?n Ergündo?an, Mahmut Al?nak, Ali Tarakç? ve Emrullah Özbey.

Di?er yandan Kürt sorunuyla ilgili yapt??? haberden dolay? iki ay kapat?lan Azadiya Welat gazetesi, Birgün’den Hakan Tahmaz, Günlük’ten Veysi Sar?sözen, Radikal’den R?fat Ba?aran ve Milliyet’ten Nam?k Durukan hakk?nda aç?lan davalar da sürüyor. Ergenekon üyesi olduklar? gerekçesiyle tutuklanan Cumhuriyet gazetesi eski Ankara temsilcisi Mustafa Balbay, Ayd?nl?k dergisi yazar? Emcet Olcayto ve gazeteci Tuncay Özkan da tutuklu gazeteciler aras?nda yer al?yor. Raporda yer alan ‘Be? gazeteciye sald?r?, dördüne de tehdit’ ba?l?kl? k?s?mda Taraf muhabirleri F?rat Alkaç ve Celal Y?ld?z da yer ald?. Cenker Tezel, Emrah Güner, Tamer Topçu, Ertu?rul Y?lmaz ve Ozan Özhan y?l?n ilk üç ay?nda sald?r?ya u?rarken, Dilek Karakoyun, F?rat Alkaç, Celal Y?ld?z, Ramazan Pekgöz ile Agos ve Taraf gazeteleri tehdit edildi.

TARAF

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri