forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

birlesmis_milletlerTürkiye'nin talebi üzerine acil olarak toplanan BM Güvenlik Konseyi, ?srail'in Gazze'ye yard?m götüren gemilere müdahalesini net ?ekilde k?nad?.


Türkiye'nin kabul edilmesi için büyük çaba gösterdi?i ba?kanl?k bildirisi, New York'ta gece yar?s?ndan sonra Konsey dönem ba?kanl???n?n Lübnan'dan Meksika'ya geçmesi nedeniyle Meksika'n?n BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Claude Heller taraf?ndan Konsey salonunda okundu.

Konsey'de yar?m gün süren dan??ma ve toplant?lar?n ard?ndan kabul edilen ve güçlü bir dilde yaz?lan ba?kanl?k bildirisinde, ?srail'den, gemide sald?r? s?ras?nda ölenlerin ve yaral?lar?n ülkeleri taraf?ndan geri al?nmas?na izin vermesi, gemilerin insani yard?mlar?n? Gazze'ye ula?t?rmalar?n? sa?lamas? da istendi.

?srail taraf?ndan tutulan gemilerin ve sivillerin derhal b?rak?lmas? talep edilen bildiride, BM Genel Sekreterinin konuyla ilgili olarak tam bir soru?turma yap?lmas? gere?ine yönelik aç?klamas?na at?fta bulunuldu. Konsey bildirisinde, "acil, tarafs?z, güvenilir ve ?effaf soru?turma" yap?lmas? ça?r?s?nda da bulunuldu.

Bildiride, Gazze'deki durumun südürülebilir olmad??? da vurgulanarak, Konsey'in 1850 ve 1860 say?l? kararlar?n?n tam olarak uygulanmas?n?n önemini i?aret edildi. Bu kapsamda Konsey, Gazze'deki insani durumdan duydu?u ciddi endi?eyi dile getirirken, Gazze'ye devaml? ve düzenli ?ekilde mallar?n ve insanlar?n girmesi, ayr?ca insani yard?m?n da engelle kar??la?madan Gazze'ye giri?inin ve orada da??t?lmas?n?n gere?ini vurgulad?.

Bildiride, ?srail-Filistin ihtilaf?n?n tek ya?ayabilir çözümünün iki taraf aras?nda müzakereler sonucunda var?lm?? bir anla?ma oldu?u da belirtilirken, sadece iki devletli çözümün bölgeye bar?? getirebilece?i ifade edildi.

Konsey iki taraf aras?nda ba?layan dolayl? müzakerelere de destek vererek, gemilere yap?lan müdahale sonucundaki geli?melerin, bu müzakerelerin devam etti?i bir s?rada olmas?ndan endi?e duydu?unu belirtti. Bildiride taraflar itidal içinde davranmaya davet edilerek, tek tarafl?, k??k?rt?c? hareketlerden kaç?n?lmas? gere?inin alt? çizildi.

BAKAN DAVUTO?LU WASH?NGTON'DAN MÜZAKERELER? YÜRÜTTÜ

Bu arada diplomatik kaynaklardan al?nan bilgiye göre, New York'taki temaslar?n?n ard?ndan Washington'a geçen D??i?leri Bakan? Ahmet Davuto?lu, Washington'da kald??? otelden BM'de kapal? kap?lar ard?nda devam eden görü?meleri, BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertu?rul Apakan'la sürekli telefonda görü?erek yürüttü ve bu ?ekilde ba?kanl?k bildirisine son hali verildi.

Diplomatik kaynaklar, ABD'de "Anma Günü" nedeniyle tatil ve Konsey'in kapal? olmas?na ra?men, Türkiye'nin acil olarak toplant?ya ça??rd??? Konsey'in, Orta Do?u gibi son derece hassas ve zorlu bir konuda, olay?n üzerinden 24 saat geçmeden bir bildiri üzerinde uzla?ma sa?lamay? ba?ard???n? belirtiler. Bu ba?kanl?k bildirisinin, ?srail konusunda BM Güvenlik Konseyinde kabul edilen en sert aç?klama oldu?unu vurgulayan kaynaklar, olay?n ard?ndan bu denli kuvvetli bir aç?klama yap?lmas?n?n çok önemli oldu?unu belirttiler.

Kaynaklar?n verdi?i bilgiye göre, BM Güvenlik Konseyinin üyelerinin Türkiye'nin kabul edece?i bir bildiriyi kendilerinin de kabul edeceklerini aç?klamalar?n?n ard?ndan kapal? kap?lar ard?ndaki müzakereler, daha çok ABD ve Türkiye aras?nda devam etti.

Bu arada toplant?n?n ard?ndan gazetecilere aç?klama yapan Meksika Büyükelçisi Claude Heller, metinde ?srail'in askeri operasyonunun ve güç kullan?m?n?n net bir ?ekilde k?nand???n? söyledi.

Heller'in, tarafs?z soru?turma aç?lmas? kapsam?nda da BM ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un sorumlulu?u oldu?unu söylemesi dikkati çekti.

Filistin'in BM Temsilcisi Riyad Mansur da karardan memnuniyet duydu?unu belirterek, "karde? Türkiye"ye tüm çabalar?ndan dolay? te?ekkür etti.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri