forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ersin_kalkanHürriyet yönetimi, en k?demli muhabirlerinden Ersin Kalkan'?n i?ine son verdi. Kalkan bir süre önce AGOS ve Haber 7'ye verdi?i röportajlarda Hrant Dink'in katletilmesi olay?nda Hürriyet'in ald??? tavr? ele?tirmi? ve tan?k oldu?u olaylar? anlatm??t?.


Ersin Kalkan'a i?ine son verildi?inin tebli?inin,  Hürriyet'in Genel Yay?n Yönetmeni Enis Berbero?lu'nun talimat?yla k?s?m ?efi taraf?ndan yap?ld??u ö?renildi.

Bu olaydan sonra Ersin Kalkan'a ba?ta Ertu?rul Özkök olmak üzere Tufan Türenç'in de aralar?nda oldu?u bir çok yazar ve haber merkezi eleman?n tav?r ald??? belirtiliyordu.

EM?N ÇÖLA?AN VE B?R KISIM YAZARLAR

3,5 y?l önce ?i?li'de katledilen Agos Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Hrant Dink'in çok yak?n arkada?? olan Ersin Kalkan, ?ubat ay?nda AGOS' verdi?i röportajda "mensubu oldu?um Hürriyet gazetesinin Hrant’? ölüme götüren süreçte ba?ta Emin Çöla?an olmak üzere bir k?s?m yazar? ve “habercileri” marifetiyle büyük bir sorumlulu?u oldu?unu biliyorum." demi?ti.

ÖZKÖK TOPU KALKAN'A ATMI?TI

Bu röportaj?n öncesinde ise "Sabiha Gökçen Ermeni'ydi" ba?l?kl? haberler ilgili olarak Dink'in katletilmesinde sorumlu gösterilen dönemin genel yay?n yönetmeni Ertu?rul Özkök, ele?tirilere itiraz edip haberi yapan Ersin Kalkan'? adres göstermi?ti, Kalkan da AGOS verdi?i röportajda bir anlamda konuya aç?kl?k getirerek y?llardan beri çal??t??? gazetesini kar??s?na alm??t?.

C?NAYET ??LEYEN GAZETEC?LER

Kalkan, Haber 7'den Nursel Tozkoparan' verdi?i ve iki bölüm halinde yay?nlanan röportajda ise, Dink'in katletilmesinden önceki süreçte ya?ananlar? derinlemesine anlatm?? ve  gazetecilerin bir k?sm?n?n seri cinayetler i?ledi?ini belirterek çok say?da kö?e yazar?n?n ismini vermi?ti. (Haber7.com)

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri