forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

Türkiye Gazetesi'nin sahibi ve yay?nc?s? olan ?hlas Gazetecilik A.? hisseleri, ?stanbul Menkul K?ymetler Borsas?'nda (?MKB) i?lem görmeye ba?lad?.

?MKB seans salonunda düzenlenen halka arz töreninde konu?an ?MKB Ba? kan? Hüseyin Erkan, ba?lad?klar? halka arz seferberli?inin, konjonktüre ra?men iyi gitti?ini belirterek, bu y?l 7 halka arz gerçekle?tirildi?ini, bu ay sonuna kadar 10'un üzerine ç?k?labilece?ini bildirdi.

Y?l sonunda 25-30 aras?nda halka arz gerçekle?tirilebilece?ini belirten Erkan, ikinci 6 aydan daha umutlu olduklar?n? söyledi.

Türkiye Gazetesi'nin ?MKB'de üçüncü gazetecilik ?irketi olaca??n ? hat?rlatan Erkan, ?hlas Gazetecilik A.?'nin ba?ar?l? bir halka arz süreci geçirdi?ini, 26 milyon 400 bin lot sat?? gerçekle?ti?ini bildirdi.

Hisselerin, 1, 65 liradan ?MKB'de i?lem görmeye ba?layaca??n?, 8, 25 fiyat kazanç ortalamas?na sahip oldu?unu ifade eden Erkan, hisselerin yüzde 86's?n?n yurt içi bireysel, yüzde 10'unun yurt içi kurumsal, yüzde 4'ünün de ?irket çal??anlar?na sat?ld???n? söyledi.

Erkan, halka arz konusunda Anadolu'nun her kö?esinden kendilerine davet geldi?ini anlatt?.
Sermaye Piyasas? Kurulu (SPK) Ba?kan? Vedat Akgiray ise ?hlas Gazetecilik'i tebrik ederek ?irketin önümüzdeki dönemde ba?ka bir halka arz ile ?MKB'nin kap?s?n? çalmas?n? istediklerini söyledi.

Geçen haftaki Kanada seyahatine ili?kin bilgi veren Akgiray, SPK'n?n Uluslararas? Menkul K?ymetler Komisyonlar? Örgütü'nde (IOSCO) Komite Ba?kanl???na seçildi?ini bildirdi. Akgiray, "Uluslararas? finans dünyas?nda Türkiye'ye artan merak ve ilgi var" dedi.

?hlas Yay?n Holding Yönetim Kurulu Ba?kan? Mücahit Ören de ?irketlerin ?MKB'ye gelmesinin bir özgüven göstergesi oldu?unu belirterek, Türkiye Gazetesi'nin de kendine duydu?u özgüvenle burada oldu?unu ifade etti.

Konu?malar?n ard?ndan Türkiye Gazetesi hisseleri seans gongunun çalmas?yla ?MKB'de i?lem görmeye ba?lad?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri