forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:TMSFlCine5
Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonu, Cine5 TV ticari ve iktisadi bütünlü?ünü 3 A?ustos'ta kapal? zarf ve aç?k art?rma usulüyle sat??a ç?karacak. Cine 5 TV'nin ticari ve iktisadi bütünlü?ünün muhammen bedeli 45 milyon dolar, kat?l?mc?lardan al?nacak olan geçici teminat bedeli ise 4 milyon 500 bin dolar olarak belirlendi.
?hale, 3 A?ustos 2010 tarihinde, saat 11.00'de kapal? zarf ve aç?k art?rma usullerinin birlikte uygulanmas? suretiyle gerçekle?tirilecek ve kurulun onay? ile sonuçland?r?lacak.
Sat?? komisyonu ?artnamedeki kurallar çerçevesinde kapal? zarfla teklif veren kat?l?mc?lar aras?ndan aç?k art?rma a?amas?na kat?lmaya hak kazananlar?n k?sa listesini olu?turacak.
Kapal? zarf a?amas?nda verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye aç?k art?rma ile devam edilecek.
Kurul en yüksek teklifin muhammen bedelin alt?nda kalmas? halinde aç?k art?rma a?amas?nda en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahipleri aras?nda ihaleye pazarl?k usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilecek.
Kurulun ihaleye pazarl?k usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarl?k, 6 A?ustos 2010 tarihinde saat 11.00'de TMSF'de gerçekle?tirilecek.
Söz konusu ihalede ?artname TMSF'den sat?n al?nabilecek.
TMSF'nin 9 Temmuz 2009 tarihli karar? ile olu?turulan, Cine 5 TV'nin iktisadi ve ticari bütünlü?ü,  faaliyetini sürdürebilmesi için yararl? veya gerekli olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) taraf?ndan, frekans tahsis ihalesine kadar müktesep hak te?kil etmemek üzere kulland?r?lan karasal vericiler ile ulusal lisans tipi ile yay?n yapma izni, kablolu televizyon yay?n lisans?, uydu televizyon yay?n lisans? ve izni, markalar?, internet alan adlar?, vericiler, yay?n ar?ivi, menkul mallar ile bu mal, hak ve varl?klar?n feri veya mütemmim cüzü niteli?indeki sözle?melerden olu?makta.

cine5TMSF, Cine5'i 3 A?ustos'ta kapal? zarf ve aç?k art?rma usulüyle sat??a ç?kard?. Cine 5'in muhammen bedeli 45 milyon dolar, kat?l?mc?lardan al?nacak olan geçici teminat bedeli ise 4 milyon 500 bin dolar olarak belirlendi. Cine5 son bir y?l içinde 2 kez sat??a ç?kar?lm?? ve al?c? ç?kmam??t?. 

?hale, 3 A?ustos 2010 tarihinde, saat 11.00'de kapal? zarf ve aç?k art?rma usullerinin birlikte uygulanmas? suretiyle gerçekle?tirilecek ve kurulun onay? ile sonuçland?r?lacak.

Sat?? komisyonu ?artnamedeki kurallar çerçevesinde kapal? zarfla teklif veren kat?l?mc?lar aras?ndan aç?k art?rma a?amas?na kat?lmaya hak kazananlar?n k?sa listesini olu?turacak.

Kapal? zarf a?amas?nda verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye aç?k art?rma ile devam edilecek.

Kurul en yüksek teklifin muhammen bedelin alt?nda kalmas? halinde aç?k art?rma a?amas?nda en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahipleri aras?nda ihaleye pazarl?k usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilecek.

Kurulun ihaleye pazarl?k usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarl?k, 6 A?ustos 2010 tarihinde saat 11.00'de TMSF'de gerçekle?tirilecek.
Söz konusu ihalede ?artname TMSF'den sat?n al?nabilecek.

TMSF'nin 9 Temmuz 2009 tarihli karar? ile olu?turulan, Cine 5 TV'nin iktisadi ve ticari bütünlü?ü,  faaliyetini sürdürebilmesi için yararl? veya gerekli olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) taraf?ndan, frekans tahsis ihalesine kadar müktesep hak te?kil etmemek üzere kulland?r?lan karasal vericiler ile ulusal lisans tipi ile yay?n yapma izni, kablolu televizyon yay?n lisans?, uydu televizyon yay?n lisans? ve izni, markalar?, internet alan adlar?, vericiler, yay?n ar?ivi, menkul mallar ile bu mal, hak ve varl?klar?n feri veya mütemmim cüzü niteli?indeki sözle?melerden olu?makta.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri