forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

Zaman Gazetesi’nin geleneksel hale getirdi?i +1T Gazete Tasar?m Günleri’nin be?incisi ba?lad?. Haber ve tasar?mla dolu sekiz gün sürecek olan +1T Gazete Tasar?m Günleri’ne toplam 95 ö?renci kabul edildi.

Zaman Gazetesi’nin ?stanbul merkez binas?nda ba?layan program?n aç?l?? konu?mas?n? Zaman Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Ekrem Dumanl? yapt?.

+1T Gazete Tasar?m Günleri’nin bir gazetenin kendi içinde gazetecili?i geli?tirmek için yap?lm?? bir program olmad???n? söyleyen Dumanl?, bu etkinliklerin mesle?in ç?tas?n? yükseltmek için yap?lm?? giri?imler oldu?unu belirtti. Dumanl? gelece?i kucaklayacak medya organlar?n?n, yeni platformlar meydana getirme, marka olu?turma ve yeni bir tasar?m anlay???yla gerçekle?ece?ini ifade etti.

“Esas gazetecilik olaylar?n perde arkas?n? aktarmakt?r”

Günümüzde bilgiye ula?man?n çok kolay hale geldi?ini belirten Ekrem Dumanl?, esas gazetecili?in bilginin sunulmas? a?amas?nda ba?lad???n? söyledi. Dumanl? “Esas gazetecilik olaylar?n perde arkas?nda ya?ananlar?n anla??lmas? ve aktar?lmas?d?r. Habere konu olan olay?n bireylere, ekonomiye, siyasete, uluslararas? ili?kilere olan etkisinin analizine bugünde ihtiyaç vard?r, yar?n da olacakt?r” dedi.

Gazetecili?in formatlar?n?n de?i?ece?inin kesin oldu?unu, yeni gazetelerin daha dinamik, daha de?i?ken hale gelece?ini ancak asla ölmeyece?ini aktaran Dumanl? “Bilgi edinme ihtiyac? sürdükçe o bilgiyi profesyonel manada süzen bir kadroya ihtiyaç duyulacakt?r. Bu da haber tasar?m?nda yap?lacak yeni anlay??la, yeni bir formla mümkün olacakt?r” dedi. Önümüzdeki y?llarda haberden ziyade haberin arkas?nda kimin durdu?unu, haber ve yorumun kim taraf?ndan aktar?ld???n?n öne ç?kaca??n? kaydeden Dumanl?, gazetelerin marka de?erinin daha da önemli hale gelece?ini belirtti.

“Gazeteciler büyük bir sorumluluk ta??yor”

Konu?mas?nda gazetecilerin yüklenmi? oldu?u sorumlulu?un önemine de?inen Dumanl?, bu duruma örnek olarak ABD’nin resmi bir web sitesinde yay?nlanan bir haberde ya?anan harf hatas?n?n nelere sebep oldu?unu aktard?. Dumanl? “2005 y?l?nda Hükümet’e ait resmi bir web sitesinde ABD’nin 1960’l? y?llarda Sudan’da ara?t?rma amaçl? nükleer denemeler yapt??? bilgisi yer ald?. Bunun üzerine Sudan ve ABD aras?nda diplomatik kriz ya?and?. Sudan ABD’den aç?klama istedi. Sudan hükümeti ABD Büyükelçisi’ni ça??rarak olayla ilgili bilgi istedi. Sonradan anla??ld? ki haber metninde bir cümle de?il, bir kelime de?il sadece bir harf hatas? yap?larak ABD topraklar? içerisinde yer alan Sedan yerine Sudan yaz?lm??. Bizim yapt???m?z i? böyle sorumluluk ta??yor. Bir harf, bir kelime diplomatik bir krize sebep olabiliyor” dedi.

Türkiye’de ve dünyada tasar?m?n öncüleri +1T’de bulu?uyor!

Zaman Gazetesi genel yay?n müdürü Ekrem Dumanl?, Hürriyet Gazetesi genel yay?n yönetmeni Enis Berbero?lu, içlerinde The Wall Street Journal’?n da bulundu?u bir çok gazetenin sayfalar?n? ?ekillendiren dünyaca ünlü tasar?m gurusu Dr. Mario Garcia, yay?n dünyas?nda en fazla bilinen foto?raf unvan?na sahip “Afgan K?z?” adl? foto?raf? çeken Magnum üyesi Foto?rafç? Steve McCurry, Photoshop’?n mucidi Adobe’ye ve dünyaca ünlü tasar?m yaz?l?mlar?na dan??manl?k yapan Russell Viers, Mimar Sinan Üniversitesi Ö?retim Üyesi ünlü tasar?mc? Bülent Erkmen, ünlü reklamc? Serdar Erener, Milliyet Gazetesi görsel yönetmeni Ali Acar, Hürriyet Gazetesi görsel dan??man? Reha Erdo?an ve Sabah Gazetesi görsel yönetmeni Ömer Bahar’?n yan? s?ra Zaman Gazetesi haber ve tasar?m kadrosu, bu y?lki seminere kat?lacak olan ö?rencilerle bir araya gelecek ve tecrübelerini aktaracak.

Ba?lad??? ilk y?ldan bu yana grafik tasar?m çevrelerinin büyük ilgisini çeken +1T Gazete Tasar?m Günleri’nin alt?n ve gümü? sponsorlu?unu, dünyaca ünlü tasar?m yaz?l?m? Photoshop’? üreten Adobe ile Türkiye’nin büyük markalar?ndan Vitra yap?yor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri