forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

enis_berberoglu_zamanZaman Gazetesinin gelenekselle?en +1T Gazete Tasar?m Günleri’nin kapan?? gününün konuklar?; Hürriyet Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Enis Berbero?lu, Hürriyet Gazetesi Görsel Dan??man? Reha Erdo?an ile ünlü reklamc? Serdar Erener’di.

‘Yay?n Yönetmeninin Gözüyle’ ba?l?kl? konu?mas?nda Enis Berbero?lu, tasar?m? belirleyen ?eyin içerik yani haberin kendisi oldu?unu anlatt?. Berbero?lu, “Ben genel yay?n yönetmeni olarak, ‘içerik format? zorlar’ diye dü?ünüyorum. ?yi haber gelirse, iyi tasar?m kendili?inden ç?kar. Hürriyet’te 8 bin vuru?luk bir haber asla yazmam. Ben bir i?i görseliyle dü?ünürüm” diye konu?tu.

Enis Berbero?lu, Hürriyet’in tasar?mda öncülük yapt??? noktan?n, istikrar oldu?unu söyledi. Berbero?lu, Hürriyet’in ç?kt??? günden bu yana tasar?mda da istikrar? önemsedi?ini ?u sözlerle dile getirdi: “Ç?kt???m?z günden bu yana, biz bir istikrarda geli?tik. Sar? logodan k?rm?z? logoya geçerken tiraj kaybetmeyi bile göze ald?k. Okur, yenili?i o kadar kolay kabul etmiyor. ?stikrar dü?ündük, her zaman do?ru malzeme ortaya koymay? bildik. Hürriyet kuruldu?undan bugüne belli bir çizgide de?i?im ya?ad?. Hürriyet’in çat?s? belli oldu?u için sayfalar?n mizanpaj? evrime tabi olarak geli?iyor”

Kendisinin masadan ba?lamak yerine sahadan ba?layarak terfi etti?ini anlatt?. Hürriyet’i ‘hibrid’ bir gazete olarak nitelendiren Enis Berbero?lu, gazeteye gelen hiçbir haberin ‘sayfada kaybolacak’ diye gelmedi?inin alt?n? çizdi: “Bizde, yaz?lan her haber man?ettir. ‘Bu haber, ?u sayfada kaybolacak’ diye gelmez haber.” Berbero?lu, Hürriyet’in yay?na ba?lad??? 1 May?s 1948’den bugüne kadar yay?mlanm?? man?etlerden de örnekler verdi. Özellikle Kardak krizi, Turgut Özal dönemi, Tansu Çiller dönemi ve darbe dönemlerindeki yay?nlar?n? de?erlendirdi.

Hürriyet Gazetesi Görsel Dan??man? Reha Erdo?an: “Tasar?mlar?n?zla, haberleri hayal ettirmelisiniz”

+1 T’nin kapan?? gününde, Hürriyet Gazetesi Görsel Dan??man? Reha Erdo?an da, ‘Gazetede Grafik Elemanlar’ konusunu masaya yat?rd?. Erdo?an; 22 y?l önce Hürriyet’e, ABD’ye gitmek için ihtiyaç duydu?u portfolyoyu haz?rlamak üzerine ba?lad???n? belirterek, tasar?mc?l?k öyküsünün ba?lang?c?n? ?öyle anlatt?: “??e ba?lad???mda, tasar?m e?itimi alm?? insan say?s? çok azd?. Bilgisayar?n devreye girmesiyle o kadar i?in üstesinden gelebildik.”

Tasar?mda insan psikolojisinin önemine de?inen Erdo?an, “?nsanlara haberleri hayal ettirmek zorundas?n?z. Tasar?m o yüzden var.” dedi. Her ?eyi tasar?m olarak görmeye ba?lad?ktan sonra, hayata da o gözle bakmaya ba?lad???n? söyleyen Reha Erdo?an, “Toplumu görmek

zorundas?n?z. Toplum ne istiyorsa, onu vermek zorundas?n?z.” ?eklinde konu?tu. ?nternet üzerinde haz?rlanan ki?isel bloglar?n, kitap haline gelerek ‘en çok satanlar’ listesinde zirveye oturdu?u örne?ini veren Erdo?an, “Önemli olan bo?lu?u yakalamakt?. ?nternette bamba?ka bir tipografi ç?kt? ortaya. Harfler bile farkl?la?maya ba?lad?. Bunlar? görmezden gelemezsiniz. ?nsanlar?n be? duyusuna hitap edece?ini unutmay?n.” sözlerini kulland?.  

?zleyicilere “Hayat?n?z?n bir mimari çizimini yap?n” diyerek seslenen Hürriyet’in görsel dan??man?, “Gazete tasar?m?n?n da bir mimarisi olmal?” ilavesinde bulundu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri