forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

tgc_logo_300Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2010 Bas?n Özgürlü?ü Ödülleri bu y?l “ki?i” dal?nda Sedat Ergin’e, hapis cezas? tehdidi alt?nda olan ve cezaevinde bulunan gazeteciler ad?na da ?rfan Aktan, ?smail Saymaz ve Vedat Kur?un’a verildi. Kurum dal?nda ise ödülü B?ANET ald?.


 

2010 Bas?n Özgürlü?ü Ödülleri sahiplerine, Dolmabahçe Saray? Hasbahçe’de düzenlenecek 24 Temmuz Geleneksel Gazeteciler Günü’nde verilecek. 

Türkiye’nin en büyük gazetecilik meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 21 y?ld?r verdi?i Bas?n Özgürlü?ü Ödülleri’ni bu y?l kazananlar belirlendi. Ki?i dal?nda 2010 Bas?n Özgürlü?ü Ödülleri’ni Sedat Ergin, ayr?ca hapis cezas? tehdidi alt?nda olan ve cezaevinde bulunan gazeteciler ad?na ?rfan Aktan, ?smail Saymaz ve Vedat Kur?un ald?. Kurum dal?nda ise ödülü kazanan Ba??ms?z ?leti?im A?? (B?ANET) oldu.

Büyük Seçici Kurul 7 Temmuz’da topland?

2010 Bas?n Özgürlü?ü Ödülleri Büyük Seçici Kurulu’na, bu y?l Milliyet Gazetesi’nden ba? yazar Altan Öymen, Türkiye Barolar Birli?i’nden Teoman Ergül, Türkiye Gazeteciler Sendikas?’ndan Ba?kan Ercan ?pekçi, Türkiye Yay?nc?lar Birli?i’nden Çetin Tüzüner, ?leti?im ve Ara?t?rmalar? Derne?i’nden Prof. Dr. Nurçay Türko?lu, Galatasaray Üniversitesi’nden ?leti?im Fakültesi Ö?retim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Giritli ?nceo?lu, Maltepe Üniversitesi ?leti?im Fakültesi’nden Dekan Prof. Dr. Peyami Çelikcan,  ?leti?im Mezunlar? Derne?i’nden Yrd. Doç. Dr. Esra Arsan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden Önceki Dönem Ba?kan? Nail Güreli, Ba?kan Vekili Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Sibel Güne? kat?ld?.

7 Temmuz  2010 Çar?amba günü saat 14.30’da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Merkezinde  toplanan Büyük Seçici Kurul, Ba?kanl??a Altan Öymen’i, raportörlü?e Sibel Güne?’i oybirli?i ile seçti. Daha sonra adaylar?n de?erlendirilmesine geçildi. Büyük Seçici Kurul de?erlendirme sonras?nda 2010 Bas?n Özgürlü?ü Ödülü’nün verilmesini a?a??daki gerekçelerle kararla?t?rd?.

“1- K???: Meslek hayat? boyunca oldu?u gibi son 1 y?l içinde bas?n özgürlü?ünün korunmas? konusundaki çal??malara katk?lar? nedeniyle Hürriyet Gazetesi yazar? Sedat Ergin’e oy çoklu?uyla 2010 Bas?n Özgürlü?ü Ödülü verilmesine, ayr?ca halk? bilgilendirme amac?yla yapt?klar? haberler nedeniyle hapis cezas?  tehdidi alt?nda olan ve cezaevinde bulunan gazeteciler ad?na ?rfan Aktan,  ?smail Saymaz ve Vedat Kur?un’a oy birli?iyle 2010 Bas?n Özgürlü?ü Ödülü  verilmesine karar verildi.

2 - KURUM: Türkiye’de alternatif ve hak odakl? gazetecilik alan?nda yapm?? oldu?u çal??malar ile demokrasinin geli?imi, bilgi edinme hakk? ve yurtta?l?k bilincinin yerle?mesi konusundaki emekleri için Ba??ms?z ?leti?im A?? B?ANET 2010 Bas?n Özgürlü?ü Kurum Ödülü’ne lay?k görüldü”.

Hapis cezas? tehdidi alt?nda ve cezaevinde bulunan gazeteciler ad?na Bas?n Özgürlü?ü Ödülü'nü kazanan gazeteciler

Vedat Kur?un:1976 Mardin do?umlu. 9 y?ld?r gazetecilik yap?yor. Azadiye Welat Gazetesi’nde yazd??? yaz?larda terör örgütü propangandas? yapt??? gerekçesiyle hakk?nda 169 y?l 6 ay hapis cezas? verildi. Vedat Kur?un halen Diyarbak?r D tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

?rfan Aktan: 1981 Yüksekova do?umlu. AÜ ?leti?im Fakültesi mezunu. Çe?itli gazete ve dergilerde yaz?lar? yay?nland?. ?stanbul 11. A??r Ceza Mahkemesi, Express dergisinde yay?mlanan "Bölgede ve Kandil'de Hava durumu/Mücadele Olmazsa Çözüm Olmaz" ba?l?kl? yaz?s? nedeniyle gazeteci ?rfan Aktan'? 1 y?l 3 ay hapis cezas?na mahkum etti.

?smail Saymaz: Rize 1980 do?umlu. MÜ ?leti?im Fakültesi mezunu. Radikal gazetesinde muhabir. ?nsan hakk? ihlalleri, dü?ünce ve ifade hürriyeti üzerine haberler yap?yor. Erzincan Davas?’n? konu alan ‘Postmodern Cihad / Tarikat-Siyaset-Adalet Üçgeninde Erzincan Davas?’ adl? bir kitab? var. Halen be?i Erzincan Davas? hakk?nda olmak üzere yedi ayr? haberine aç?lan sekiz farkl? davada, ‘adil yarg?lamay? etkilemeye te?ebbüs ve gizlili?i ihlal’ suçlamas? ile  58 y?la kadar hapis istemiyle yarg?lan?yor.

Ödüller 24 Temmuz Geleneksel Gazeteciler Günü’nde verilecek

2010 Bas?n Özgürlü?ü Ödülleri sahiplerine, Dolmabahçe Saray? Hasbahçe’de düzenlenecek olan  24 Temmuz Geleneksel Gazeteciler Günü’nde verilecek. Törene her y?l  medya, siyaset, ekonomi ve üniversite dünyas?n?n önde gelenleri kat?l?yor. Ayr?ca törende son bir y?l içinde sürekli bas?n kart? ta??maya hak kazanan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyelerine an? plaketleri takdim edilecek.

Bugüne kadar Bas?n Özgürlü?ü Ödülleri'ni alanlar

1989

Ki?i::Nazl? Il?cak

Kurulu?: IPI

1990

Ki?i :Kaya Erdem

Kurulu?:Türkiye Barolar Birli?i

1991

Ki?i :Güngör Mengi- Okay Gönensin

Kurulu?:Cumhuriyet Gazetesi

1992

Ki?i  (Bas?n D???  :TBMM Ba?kan? Hüsamettin Cindoruk

Ki?i ( Bas?n ?çi) :Emin Çöla?an

Kurulu? :Türkiye Gazeteciler Sendikas?

1993

Ki?i  : U?ur Mumcu

Kurulu? : Anka

1994

Ki?i :?lhan Selçuk

Kurulu?:?stanbul Barosu

1995

Ki?i :Altan Öymen (Milliyet Gazetesi Ba?yazar?), ?erif Turgut  (ATV Muhabiri)

Kurum:Saraybosna‘da yay?nlanan  Oslobodenje Gazetesi

1996

Ki?i : Umur Talu

Kurum: Yeni Adana Gazetesi

1997

Ki?i :Orhan Erinç (TGC Ba?kan?)

Kurum :Cumhurba?kanl???

1998

Ki?i :Nezih Demirkent

Kurum:Verilmedi

1999

Ki?i :Fikret ?lkiz, Melih A??k,

Kurum::Bart?n Gazetesi, AP

2000

Ki?i: ?onna Kuçuradi

Kurum:Deprem Bölgelerindeki Gazete TV ve Radyo Çal??anlar?na

2001

Ki?i : Nail Güreli

Kurum:?stanbul Üniversitesi ?leti?im Fakültesi

2002

Ki?i :Bekir Co?kun

Kurum :Cumhurba?kanl???

2003

Ki?i : H?fz? Topuz

Kurum:Tüm Yerel Medya Kurulu?lar?

2004

Ki?i :Rag?p Duran

Kurum:Verilmedi

2005

Ki?i :Verilmedi

Kurum :Verilmedi

2006

Ki?i :Musa Kart, Mithat Ali Kabaali  (3. Asliye Hukuk Hakimi)

2007

Ki?i :H?rant Dink, Rag?p Zarakolu, Gülçin Çayl?gil

Kurum :Türkiye Gazeteciler Sendikas?

2008

Ki?i :Gökçer Tahincio?lu- Kemal Gökta?

Kurum :Bas?n Müzesi

2009

Ki?i :Nedim ?ener, R?za Türmen

Kurum: Verilmedi

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri