forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:IP TVlRTÜK
Radyo ve televizyon Üst Kurulu(RTÜK) yay?n kurulu?lar? için yay?n ak??lar?n?n Üst Kurula bildirilmesinin nas?l ki bir ön denetim anlam?na gelmiyorsa, IPTV platform i?letmecileri için ayn? mahiyetteki program katalogunu bildirmenin de bir ön denetim olmad???n? aç?klad?.

RTÜK'ten yap?lan yaz?l? aç?klamada, yürürlü?e giren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu IPTV Yay?n Lisans ve ?zin Yönetmeli?ine ili?kin olarak baz? medya kurulu?lar?nda yer alan haberler üzerine aç?klama yap?lmas?na ihtiyaç duyuldu?u kaydedildi.

Söz konusu yönetmeli?in, yay?nc? kurulu?lar?n IPTV yay?n lisans ve izni almalar? için yerine getirmeleri gereken yükümlülüklerle, IPTV yay?n lisans ve izni verilme esas ve usullerini ve bu yay?nlar?n iletimini sa?layacak IPTV platform i?letmecilerinin yükümlülüklerini belirledi?i belirtilen aç?klamada, "Bu kapsamda, IPTV platform i?letmecileri, Üst Kurulca uygun bulunmayan iste?e ba?l? yay?n hizmetlerini program katalogundan ç?karmakla ve iste?e ba?l? yay?nlar için program kataloglar?n? Üst Kurula bildirmekle de yükümlüdürler.

Yönetmelikte yer alan bu hükümler, IPTV platform i?letmecilerinin program kataloglar?n?n Üst Kurulca önceden denetlenece?i ve uygun görülmeyen iste?e ba?l? yay?n hizmetlerinin listeden ç?kar?laca?? anlam?n? ta??mamaktad?r" denildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri