forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

iptvYak?n bir zamanda hizmete girecek olan IPTV platformunun i?letmesiyle ilgili yönetmelik 17 Temmuz 2010'da Resmi Gazete'de yay?mlanarak yürürlü?e girdi. Yay?nc? kurulu?lar?n ne kadar lisans ücreti ödeyeceklerinin de yer ald??? yönetmeli?in tam metni ?öyle...RADYO VE TELEV?ZYON ÜST KURULU IPTV YAYIN L?SANS VE ?Z?N YÖNETMEL???  

B?R?NC? BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan?mlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli?in amac?, yay?nc? kurulu?lar?n, IPTV yay?n lisans ve izni almalar? için yerine getirmeleri gereken yükümlülüklerle, IPTV yay?n lisans ve izni verilme esas ve usullerini ve IPTV platform i?letmecilerinin yükümlülüklerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kamuya yönelik IPTV yay?n hizmeti vermek isteyen yay?nc? kurulu?lar ile IPTV platform i?letmecilerine uygulanacak usul ve esaslar? kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 13/4/1994 tarihli ve 3984 say?l? Radyo ve Televizyonlar?n Kurulu? ve Yay?nlar? Hakk?nda Kanunun 8, 16 ve 31 inci maddelerine dayan?larak haz?rlanm??t?r.
Tan?mlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ASK: Asgari ödenmi? sermaye katsay?s?n?,
b) E? zamanl? yay?n: Bir radyo veya televizyon program?n?n IPTV ortam? yan?nda di?er iletim ortamlar?nda da ayn? anda iletimini,
c) ETSI: Avrupa Telekomünikasyon Standartlar? Enstitüsünü,
ç) IPLK: IPTV yay?n lisans ve izin ücreti katsay?s?n?,
d) IPTV altyap? i?letmecisi: Geni?bant iletim ve eri?im teknolojileri üzerinden, IPTV platform i?letmecilerine altyap? hizmeti sa?layan ve bu altyap?y? i?leten kurulu?u,
e) IPTV ek yay?n hizmetleri: ?ste?e ba?l? yay?n hizmetleri haricindeki, elektronik program rehberi, teleteks, uygulama arayüz program?, vb. etkile?imli hizmetler ve benzeri veri iletimini,
f) IPTV platform i?letmecisi: Üst Kuruldan IPTV yay?n lisans ve izni alm?? olan yay?nc? kurulu?lar?n yay?nlar? ile platform üzerinden sunaca?? iste?e ba?l? yay?n hizmetleri ve IPTV ek yay?n hizmetlerini, belli bir hizmet seviyesi taahhüt edilerek ve gereken yaz?l?m ve cihazlar? kurup i?leterek, do?rudan abonelere iletilmesini sa?layan ve abonelerine kar?? sorumlu olan kurulu?u,
g) IPTV yay?n?: Radyo, televizyon yay?nlar? ile iste?e ba?l? yay?n hizmetleri ve IPTV ek yay?n hizmetlerinin, geni?bant iletim ve eri?im teknolojileri kullanarak belli bir hizmet seviyesi taahhüt edilerek, özel yönetilen bir a? üzerinden, aboneler veya izleyicilere, internet protokolü uygulanarak set üstü cihaz veya bütünle?ik TV al?c?lar? ile al?nmas?na imkân tan?yan sistemi,
?) IPTV yay?n lisans ve izni: IPTV yay?n?n?, geni?bant iletim ve eri?im altyap?lar? üzerinden kamuya yönelik olarak yapmak isteyen yay?nc? kurulu?lara, gerekli ön ?artlar? sa?lamalar? halinde, IPTV ortam?ndan yay?n yapabilmelerini teminen verilen yay?n lisans ve izin belgesini,
h) ?ste?e ba?l? yay?n hizmetleri: Programlar?n kullan?c?n?n seçti?i bir zamanda ve münferit iste?i üzerine IPTV platform i?letmecisi taraf?ndan düzenlenmi? bir program katalo?una ba?l? olarak izlendi?i veya dinlendi?i yay?n hizmetini,
?) Kanun: 13/4/1994 tarihli ve 3984 say?l? Radyo ve Televizyonlar?n Kurulu? ve Yay?nlar? Hakk?nda Kanunu,
i) K-RD: Kablolu radyo yay?n?n?,
j) K-TV: Kablolu televizyon yay?n?n?,
k) P?K: IPTV platform i?letmecili?i ücret katsay?s?n?,
l) Program katalo?u: ?ste?e ba?l? hizmetler kapsam?ndaki içeri?i gösteren listeyi,
m) Set üstü cihaz: ?ifreli veya ?ifresiz IPTV yay?nlar?n?n televizyon al?c?lar? taraf?ndan al?nmas?n? ve izlenmesini sa?layan cihaz?,
n) Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,
o) Yay?nc? kurulu?: Radyo, televizyon yay?n?n? IPTV platformu üzerinden kamuya yönelik olarak iletilmek üzere tertip eden ve yay?n?n içeri?inden sorumlu olan kurulu?u, ifade eder.
?K?NC? BÖLÜM

IPTV Yay?n Lisans ve ?zni, Platform ??letme ?zni, Yükümlülükler

IPTV yay?n lisans ve izni ve IPTV platform i?letme izni
MADDE 5 – (1) Üst Kurul taraf?ndan;
a) IPTV yay?n? yapmak üzere müracaat eden ve ba?vuru için gerekli bilgi ve belgeleri sunarak Yönetmelikte belirtilen ?artlar? yerine getiren yay?nc? kurulu?lara IPTV yay?n lisans ve izni verilir.
b) IPTV yay?nlar?n?n, IPTV platformu üzerinden iletimini sa?layan ve bu Yönetmelik ile ilgili mevzuatta aranan ?artlar? haiz oldu?u Üst Kurulca de?erlendirilen i?letmecilere IPTV platform i?letme izni verilir.
IPTV platform i?letmecilerinin yükümlülükleri
MADDE 6 – (1) IPTV platform i?letmecileri;
a) Üst Kuruldan IPTV Platform i?letme izni almakla,
b) Platform üzerinden sundu?u iste?e ba?l? yay?n hizmetlerinin, Kanunda belirtilen yay?n ilkeleri ve di?er hükümlere uygun olmas?n? sa?lamakla,
c) Üst Kurulca uygun bulunmayan iste?e ba?l? yay?n hizmetlerini program katalo?undan ç?karmakla,
ç) ?ste?e ba?l? yay?nlar için program kataloglar?n? Üst Kurula bildirmekle,
d) Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlâkî geli?imini olumsuz etkileyebilecek nitelikteki iste?e ba?l? yay?n hizmetlerinin, çocuk ve gençlerin bu tür hizmetleri normal ?artlar alt?nda duymayacaklar? ve görmeyecekleri ?ekilde sunulmas?n? sa?lamakla,
e) Yay?n lisans ve izni olmayan veya yay?n lisans ve izin süresi sona eren yay?nc? kurulu?lar?n yay?nlar?n? iletmemekle,
f) IPTV yay?nlar?n?n ETSI taraf?ndan belirlenen standartlara göre yap?lmas?n? ve iletilmesini sa?lamakla,
g) Yay?nlar?n, televizyon al?c?lar? taraf?ndan al?nmas?n? ve izlenmesini sa?layacak ?ekilde set üstü al?c? cihazlar? abonelere sa?lamakla,
?) Radyo, televizyon ve iste?e ba?l? yay?n hizmetlerinin denetimi ve izlenmesi amac?yla Üst Kurulun talep etti?i say?da teçhizat ve abonelik ile yay?nlar?n Üst Kurul merkezine kadar iletimini sa?layacak yeterli kapasitede iletim hatlar?n? ücretsiz olarak Üst Kurula tahsis etmekle,
h) Bu Yönetmelikte belirtilen platform hizmetini 5/11/2008 tarihli ve 5809 say?l? Elektronik Haberle?me Kanunu kapsam?nda vermeye yetkili oldu?una dair Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumundan ald??? belgeyi Üst Kurula ibraz etmekle,
?) Üst Kurulca uygun bulunmayan yurt d??? kaynakl? yay?nlar? iletmemekle,
i) Üst Kuruldan geçici yay?n durdurma cezas? alan yay?nc? kurulu?un yay?n?n?n durduruldu?u süre içinde sadece yay?n?n durdurulmas? ile ilgili Üst Kurul karar?n?n duyurulmas?na dair yay?n? iletmekle,
j) IPTV platformu üzerinden iletti?i yay?nc? kurulu?lar?, her y?l?n Ekim ay? ba??nda; bu yay?nc? kurulu?larla ilgili her türlü de?i?ikli?i bu de?i?ikli?in oldu?u tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde Üst Kurula bildirmekle,
k) IPTV altyap? i?letmecisiyle yapt??? sözle?meyi Üst Kurula vermekle,
l) Yay?nc? kurulu?lar aras?ndaki rekabette tarafs?z olmak ve kamu yay?nlar?na platformda öncelik vermekle,
m) IPTV platform i?letmecisinin ortaklar? ile yöneticilerini Üst Kurula bildirmekle,
n) IPTV platform hizmetinin sunuldu?u yerle?im yerlerini Üst Kurula bildirmekle,
o) IPTV platformu teknik altyap?s? ile ilgili bilgileri Üst Kurula vermekle,
yükümlüdürler.
(2) IPTV platform i?letmecileri iste?e ba?l? yay?n hizmetlerinin sunumunda ve program katalo?unda reklama yer veremez.
(3) ?ste?e ba?l? yay?n hizmetlerini sunacak IPTV platform i?letmecileri bu hizmetler aç?s?ndan yay?nc? kurulu?lar?n uymas? gereken yükümlülüklere uymak zorundad?r.
Yay?nc? kurulu?lar?n yükümlülükleri
MADDE 7 – (1) IPTV ortam?ndan yay?n yapmak isteyen yay?nc? kurulu?lar;
a) Üst Kuruldan IPTV yay?n? yapmak üzere yay?n lisans ve izin belgesi almakla,
b) Kanunda, bu Yönetmelikte, 16/3/1995 tarihli ve 22229 say?l? Resmî Gazete’de yay?mlanan Özel Radyo ve Televizyon Kurulu?lar? ?dari ve Mali ?artlar Yönetmeli?i ve ilgili di?er mevzuatta, Türkiye’nin taraf oldu?u milletleraras? antla?malarda öngörülen yükümlülüklere uymakla,
c) ?irket yap?lar?na, programlar?na, yay?nlar?n? ilettirdikleri IPTV platform i?letmecilerine ili?kin Üst Kurul taraf?ndan istenilen her türlü bilgi ve belgeleri belirtilen süre içerisinde bildirmekle,
ç) IPTV ortam? yan?nda bir ba?ka ortamdan da yay?n yapmalar? halinde, di?er ortamlardan e? zamanl? olarak yay?n yapmakla,
d) Tebligat adresindeki de?i?ikli?i en geç bir hafta içerisinde Üst Kurula bildirmekle,
yükümlüdürler.
(2) IPTV yay?n lisans ve izni ilgili yay?nc? kurulu?a ba?ka ortamlarda yay?n yapma hakk? tan?maz.
(3) Yay?nc? kurulu?lara Üst Kurul taraf?ndan verilen cezalar, yay?nc? kurulu?un yay?n yapt??? bütün iletim ortamlar?n? kapsar.
Yay?nc? kurulu?lar?n IPTV yay?n lisans ve izin ba?vuru ?ekli ve gerekli belgeler
MADDE 8 – (1) Yay?nc? kurulu?lar IPTV ortam?ndan yay?n yapmak için, gerekli belgelerle birlikte Üst Kurula yaz?l? olarak ba?vururlar.
(2) IPTV yay?n lisans ve izin ba?vurular?, yay?nc? kurulu?lar taraf?ndan bu Yönetmelik ekinde örnekleri verilen formlar? da içeren dosya tanzim edilerek yap?l?r. Bu dosyada;
a) ?dari ve mali yap?s?na ili?kin bilgi ve belgeler;
1) Usulüne uygun olarak doldurulmu? IPTV yay?n lisans ve izin ba?vuru formlar?,
2) Yay?nc? kurulu? ana sözle?mesi ile ana sözle?me de?i?ikli?ine ili?kin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
3) Asgari ödenmi? sermaye miktar?n? gösterir mali mü?avir raporu,
4) Yay?nc? kurulu?un ortaklar? ve yönetim kurulu üyelerine ait T.C. kimlik numaras? beyan?, ikametgâh beyan?, adli sicil kayd? olmad???na dair yaz?l? beyanlar? ile yabanc? uyruklu ki?iler için pasaportun noter onayl? örne?i ile bu ki?ilere ait Ba?bakanl?ktan al?nan ulusal güvenlik belgesi,
5) Yay?nc? kurulu?un genel müdür, genel müdür yard?mc?lar? ve sorumlu müdürlerine ait T.C. kimlik numaras? beyan?, ikametgâh beyan?, adli sicil kayd? olmad???na dair yaz?l? beyanlar? ile yabanc? uyruklu ki?iler için pasaportun noter onayl? örne?i,
6) Yönetim Kurulu Ba?kan ve üyeleri ile denetçi atamas?n?n yay?mland??? Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicil Memurlu?undan al?nan belge,
7) Yay?n program ad?na ait yönetim kurulu karar?, televizyon yay?n kurulu?u ise ayr?ca renkli ekran logosu,
8) Yetkililere ait imza sirküleri,
9) Yay?n denetim kurulu atanmas?na ili?kin yönetim kurulu karar?,
10) Yay?n denetim kurulu üyelerinin T.C. kimlik numaras? beyan?, ikametgâh beyan?, adli sicil kayd? olmad???na dair yaz?l? beyanlar? ile yabanc? uyruklu ki?iler için pasaportun noter onayl? örne?i,
b) Program hizmetine ili?kin bilgi ve belgeler;
1) Verilmesi öngörülen program hizmetlerinin içeri?i, genel yay?n plan? ve program yay?n saatleri hakk?nda bilgiler,
2) Program?n IPTV ortam?ndan ba?ka iletim ortamlar?ndan da yay?nlanmas? durumunda buna ait bilgiler,
c) Teknik altyap? hizmetine ili?kin bilgi ve belgeler;
1) Sat?n al?nm?? ve/veya kiralanm?? olan tesis, araç, gereç ve hizmetlerine ili?kin bilgi ve belgeler,
2) Yay?n sisteminin blok ?emas?,
3) Sistemde kullan?lacak teknik teçhizat?n envanteri,
yer al?r.
(3) Yay?nc? kurulu?lar?n ba?ka bir iletim ortam?ndan yay?n yapmak maksad?yla Üst Kurulda ba?vuru dosyalar? mevcut olsa dahi, IPTV yay?n lisans ve izni almak üzere yukar?da belirtilen dosyalar? ba?vuruda ayr?ca vermeleri zorunludur. ?stenilen belgelerde gerçe?e ayk?r? beyanda bulunuldu?u tespit edilenlerin ba?vurusu geçersiz say?l?r. Bunlar?n ba?vurular? kabul edilmi? olsa dahi iptal edilir. Bu ki?iler hiçbir hak talep edemezler. Gerçe?e ayk?r? belge verdi?i veya beyanda bulundu?u tespit edilenler hakk?nda 26/9/2004 tarihli ve 5237 say?l? Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Ba?savc?l???na suç duyurusunda bulunulur.
IPTV platform i?letme izin ba?vurusu için gereken belgeler
MADDE 9 – (1) IPTV platform i?letmecileri izin ba?vurular?nda bir dosya tanzim ederek Üst Kurula sunarlar. Bu dosyada;
a) Kurulu?un tüzel ki?ilik kazand??? ve ana sözle?mesinin yay?mland??? Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
b) IPTV platform i?letmeci kurulu?un ortaklar? ve yönetim kurulu üyeleri ile kurulu?un genel müdür, genel müdür yard?mc?lar? ve sorumlu müdüre ait T.C. kimlik numaras? beyan?, ikametgâh beyanlar? ile yabanc? uyruklu ki?iler için pasaportun noter onayl? örne?i,
c) IPTV platform i?letmeci kurulu?u temsile yetkili ki?ilere ait imza sirküleri,
ç) IPTV platform i?letmecileri teknik altyap? ile ilgili plan (blok ?emalar), abonenin yay?nlar? izlemekte kulland??? set üstü cihaz? ile ilgili teknik bilgileri, sat?n al?nm?? ve/veya kiralanm?? olan tesis, araç, gereç ve hizmetlerine ili?kin bilgi ve belgeler,
d) 5809 say?l? Kanun kapsam?nda Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumundan al?nm?? yetki belgesi,
e) Platformda yay?nlar?na yer verilen yay?nc? kurulu?lara ili?kin bilgiler ve platform taraf?ndan sunulan iste?e ba?l? hizmetler ile platform i?letmecisi kurulu?un ortaklar?, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin yer
ald??? GP-1 formu,
yer al?r.
(2) Sunulan belgelerde gerçe?e ayk?r? beyanda bulunuldu?u tespit edilen IPTV platform i?letmecisinin ba?vurusu geçersiz say?l?r. Bunlar?n ba?vurular? kabul edilmi? olsa dahi, iptal edilir. Bu kurulu?lar hiçbir hak talep edemezler. Gerçe?e ayk?r? belge verdi?i veya beyanda bulundu?u tespit edilen platform i?letmecileri yetkilileri hakk?nda 5237 say?l? Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Ba?savc?l???na suç duyurusunda bulunulur.
Asgari ödenmi? sermaye yükümlülü?ü
MADDE 10 – (1) IPTV ortam?ndan yay?n hizmeti veren yay?nc? kurulu?lar?n asgari kay?tl? ve ödenmi? sermayelerinin, Üst Kurul taraf?ndan hizmet türüne göre belirlenen miktardan az olmamas? gerekir.
(2) Yay?nc? kurulu?un asgari ödenmi? sermayesi;
Radyo program yay?nlar? için       : ASK x 25 TL,
Televizyon program yay?nlar? için : ASK x 100 TL,
olmal?d?r.
(3) ASK, Üst Kurul taraf?ndan her y?l Aral?k ay?nda belirlenerek Üst Kurul internet sayfas?nda yay?mlan?r ve takip eden Ocak ay?ndan itibaren yürürlü?e girer.
(4) Yay?nc? kurulu?lar?n radyo ve televizyon yay?n faaliyetlerini birlikte yapmalar? durumunda, yay?nc? kurulu?un asgari kay?tl? ve ödenmi? sermayesinin yukar?da belirtilen asgari sermaye miktarlar?n?n toplam? kadar olmas? ?art? aran?r.
IPTV yay?n lisans ve izin ücreti
MADDE 11 – (1) IPTV ortam?ndan yay?n yapan yay?nc? kurulu?lar 5 y?ll???na;
Radyo program yay?nlar? için       : IPLK x 5 TL,
Televizyon program yay?nlar? için : IPLK x 50 TL,
IPTV yay?n lisans ve izin ücreti öder.
(2) IPLK katsay?s? ve yay?n lisans ve izni ücreti Üst Kurul taraf?ndan her y?l Aral?k ay?nda belirlenerek Üst Kurul internet sayfas?nda yay?mlan?r ve takip eden Ocak ay?ndan itibaren yürürlü?e girer.
(3) Yay?nc? kurulu?lardan al?nacak 5 y?ll?k IPTV yay?n lisans ve izin ücretleri, her IPTV yay?n lisans ve izin dönemi için bir defaya mahsus olmak üzere Üst Kurul taraf?ndan belirlenen IPTV yay?n lisans ve izin ücret tarifesine göre ödenir. IPTV yay?n lisans ve izin döneminin ba?lang?c?, IPTV yay?n lisans ve izin belgesinin düzenlendi?i tarihtir. IPTV yay?n lisans ve izin ücreti, lisans ve izin belgesinin düzenlendi?i tarihte geçerli olan tarifeye göre ödenir.
IPTV platform i?letmecilerinden al?nacak y?ll?k ücret
MADDE 12 – (1) IPTV ortam?ndan platform hizmeti vermek üzere Üst Kuruldan bu hizmet için yetkilendirilen IPTV platform i?letmecileri, her y?l Aral?k ay?nda Üst Kurulca belirlenen ve Üst Kurul internet sayfas?nda yay?mlanan y?ll?k ücreti öderler.
(2) IPTV platform i?letmecileri her y?l Aral?k ay?nda abone say?lar?n? Üst Kurula bildirir.
(3) IPTV platform i?letmecilerinden al?nacak ücret; 100.000 + P?K x Abone say?s?, olarak hesaplan?r. IPTV P?K her y?l Üst Kurulca belirlenir.
(4) IPTV platform i?letmecilerinden al?nacak ücret y?ll?k olup, Ocak ay?nda pe?in olarak al?n?r.
De?erlendirme, IPTV yay?n lisans ve izin verilmesi
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte öngörülen idari, mali ve yay?n hizmetine ili?kin bilgi ve belgeler ile program hizmetine ili?kin bilgileri Üst Kurula ibraz eden yay?nc? kurulu?un, IPTV yay?n lisans ve izin talebi Üst Kurulca de?erlendirilir. De?erlendirme sonucu olumlu olan yay?nc? kurulu?lar, teknik altyap?ya ili?kin bilgi ve belgeleri Üst Kurula ibraz ederler. Bu i?lemi takiben teknik yeterlili?e sahip oldu?u yerinde denetim ile belirlenen ve IPTV yay?n lisans ve izni ücretini yat?ran yay?nc? kurulu?lara Üst Kurulca IPTV yay?n lisans ve izni verilir.
IPTV yay?n lisans ve izin dönemi
MADDE 14 – (1) IPTV ortam?ndan yap?lacak yay?nlarda IPTV yay?n lisans ve izin süresi, IPTV yay?n lisans ve izin belgesinin düzenlendi?i tarihten ba?layarak be? y?ld?r.
(2) Yay?n lisans ve izin dönemi sona eren yay?nc? kurulu?lar?n, Üst Kurula talepte bulunmas? ve güncel yay?n lisans ve izni ücretini yat?rmas? kayd?yla, yay?n lisans ve izni Üst Kurulca 5 y?l süre ile uzat?l?r.
(3) Yay?n lisans ve izni sona eren yay?nc? kurulu?lar, süre bitiminden itibaren 2 ay içerisinde yay?n lisans ve izin ücretini yat?rmamas? halinde Üst Kurulca lisans? iptal edilir.
IPTV yay?n lisans ve izin iptali
MADDE 15 – (1) Mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uymad?klar? sonradan tespit edilen ve/veya uygunluklar?n? sonradan kaybeden ve Üst Kurulca verilen süre içerisinde durumlar?n? uygun hale getirmeyen yay?nc? kurulu?lara verilen IPTV yay?n lisans ve izni iptal edilir.
(2) Mücbir sebep veya Üst Kurulca kabul edilecek di?er sebeplerle IPTV yay?n hizmetini yerine getiremeyen yay?nc? kurulu?lar?n da IPTV yay?n lisans? ve izni iptal edilir.
IPTV yay?n lisans ve izin ücretlerinin iadesi
MADDE 16 – (1) IPTV yay?n lisans ve izin ücretlerinin iadesine dair esaslar a?a??da belirtilmi?tir.
a) 15 inci maddenin birinci f?kras?nda say?lan nedenle IPTV yay?n lisans? ve izni iptal edilen yay?nc? kurulu?lardan al?nm?? olan IPTV yay?n lisans ve izin ücreti kendilerine iade olunmaz.
b) Ancak, 15 inci maddenin ikinci f?kras?nda say?lan nedenlerle IPTV yay?n lisans? ve izni iptal edilen yay?nc? kurulu?lardan al?nm?? olan yay?n lisans? ve izni ücretleri, yaz?l? talepleri üzerine lisans ve izin süresinden kalan süre hesaplanmak suretiyle, bu süreye ait ücret kendilerine iade edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çe?itli ve Son Hükümler
IPTV platform i?letmecisi ve yay?nc? kurulu?lara uygulanacak müeyyideler
MADDE 17 – (1) IPTV platform i?letmecisi ve yay?nc? kurulu?lara uygulanacak müeyyideler a?a??da belirtilmi?tir.
a) 6 nc? maddede belirtilen yükümlülüklere uymad??? tespit edilen ve 12 nci maddede yer alan y?ll?k ücreti süresi içerisinde ödemeyen IPTV platform i?letmecisi, Üst Kurulca yaz?l? olarak uyar?l?r ve bu durumu düzeltmesi için ihlalin niteli?ine göre Üst Kurulca takdir edilecek bir süre verilir. Verilen süre içerisinde de yükümlülü?ünü yerine getirmeyen IPTV platform i?letmecisinin yay?n iletim faaliyeti durdurulur ve kurulu?un IPTV platform i?letme izin belgesi Üst Kurulca iptal edilir. Ayr?ca durum, Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumuna bildirilir.
b) 7 nci maddede belirtilen yükümlülüklere uymad??? tespit edilen yay?nc? kurulu?lara, mevzuatta yer alan hükümler aynen uygulan?r.
Di?er yay?n lisans ve izin ba?vurular?
MADDE 18 – (1) Yay?nc? kurulu?lar?n daha önce Üst Kuruldan alm?? oldu?u di?er ortamlara (karasal, uydu, kablo vb.) ait yay?n lisans ve izinler, IPTV yay?n lisans ve izni için yapacaklar? ba?vurular?nda müktesep hak te?kil etmez.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Üst Kurul taraf?ndan ç?kar?lan ve yürürlü?e giren di?er yönetmelikler ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümler uygulan?r.
Geçerli ASK ve asgari ödenmi? sermaye miktar?
GEÇ?C? MADDE 1 – (1) IPTV ortam?ndan yay?n yapmak üzere IPTV yay?n lisans ve izin alacak olan yay?nc? kurulu?lar?n 2010 y?l? için ASK, 2.000 olarak uygulan?r.
(2) Bu katsay?ya göre, yay?nc? kurulu?lar?n 2010 y?l? için asgari ödenmi? sermayesi;
Radyo program yay?nlar? için                   : 50.000 TL,
Televizyon program yay?nlar? için             : 200.000 TL,
olmal?d?r.
(3) Üst Kurul bu miktarlar? her y?l yeniden belirleyebilir.
IPLK, P?K katsay?lar? ve platform i?letmecilerinden al?nacak ücret miktar?
GEÇ?C? MADDE 2 – (1) IPTV ortam?ndan yay?n yapan yay?nc? kurulu?lar?n, 5 y?ll?k IPTV yay?n lisans ve izin ücretlerinin hesaplanmas?na esas olan IPLK 2010 y?l? için 200 olarak uygulan?r.
(2) Bu katsay?ya göre, yay?nc? kurulu?lar?n 2010 y?l? için ödeyecekleri 5 y?ll?k IPTV yay?n lisans ve izin ücretleri;
Radyo program yay?nlar? için                               : 1.000 TL,
Televizyon program yay?nlar? için                         : 10.000 TL’dir.
(3) 2010 y?l? için geçerli P?K de?eri 0,15 olarak uygulan?r. Buna göre 2010 y?l?nda IPTV platform ??letmecili?i için ba?vuran i?letmeciler, ba?vurular?n?n uygun görülüp gerekli bilgi ve belgeleri tamamlayarak platform üzerinden yay?n iletmeye ba?lamalar? öncesinde, y?ll?k 100.000 TL üzerinden y?l?n kalan k?sm? için hesaplanacak k?st ücreti, Üst Kurulun ilgili hesab?na öder.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yay?m? tarihinde yürürlü?e girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri