forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

  MTM Medya Takip Merkezi’nin, her ay düzenli olarak, 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesini takip ederek derledi?i “ay?n medya gündemi” raporunun sonuçlar?na göre; geçti?imiz ay?n en çok gündem olan konusu, terör sald?r?lar? oldu.

Hatay Dörtyol’da polis arac?na sahte plakal? bir araçtan ate? aç?lmas? sonucu üç polisin ?ehit dü?mesi, Mersin’de terör örgütü yanda?lar?n?n polisle çat??mas? ve Siirt Pervani ilçesindeki emniyet amirli?ine yap?lan sald?r?, geçti?imiz ay?n en çok dikkat çeken terör haberleriydi. Ara?t?rma raporuna göre medyada ay boyunca toplam 36 bin 432 terör haberi yay?nland?. Ayr?ca, Ba?bakan Erdo?an’?n siyasi parti liderlerini davet edip, mecliste terör konusunda çözüm önerilerini almas? da bas?n?n yak?n markaj?ndayd?.

?SRA?L GERG?NL??? DEVAM ETT?…


Geçti?imiz ay?n en önemli gündem konular?ndan biri de Türkiye-?srail ili?kileri oldu. ?srail’in, rehin al?nan yard?m gemilerini serbest b?rakmas?, ard?ndan siyasi liderlerinin özür dilemeyeceklerini aç?klamalar?, Türkiye ile ili?kilerin daha da gerilmesine neden oldu. Medyan?n yak?n takibine giren ?srail ay boyunca 27 bin 623 yans?ma sa?lad?.

AYIN ÖNE ÇIKAN KÜLTÜR-SANAT ETK?NL?KLER?;


'17. Uluslararas? ?stanbul Caz Festivali', ?stanbul Kültür Sanat Vakf? taraf?ndan ve Garanti Bankas? sponsorlu?unda 1-20 Temmuz tarihleri aras?nda düzenlendi.

Alacakaranl?k serisinin üçüncü filmi "Eclipse/Tutulma" ilk gününde 126 bin 916 seyirci taraf?ndan izlenerek 'Tüm Zamanlar Yabanc? Film Aç?l?? Günü Has?lat' rekorunu k?rd?.

Ankara Büyük?ehir Belediyesi taraf?ndan geleneksel olarak düzenlenen ''Uluslararas? Büyük Ankara Festivali'' yap?ld?.

Ça?da? sanat?n en önemli temsilcilerinden Hüseyin Ça?layan'?n Türkiye'deki en kapsaml? sergisi, 15 Temmuz'da ?stanbul Modern'de aç?ld?.

Avea ve Dünya Müzik ortakl???yla bu y?l 6'nc?s? düzenlenen "AVEA Harbiye Aç?khava Konserleri 2010", 17-23 Temmuz 2010 tarihlerinde gerçekle?tirildi.

Müzik tarihinin en önemli eserlerinden say?lan Giuseppe Verdi'nin ünlü operas? "Aida" 13-14 Temmuz tarihlerinde "1. ?stanbul Opera Festivali" kapsam?nda Cemil Topuzlu Aç?k Hava Tiyatrosu'nda gerçekle?tirildi.

Opera tarihinin en büyük isimlerinden biri say?lan ve dünyada ''La diva Turca'' olarak tan?nan soprano Leyla Gencer'in, Be?ikta? Belediyesi taraf?ndan yapt?r?lan heykeli aç?ld?.

Haftal?k Antrakt Sinema Gazetesi'nin box office rakamlar?na göre y?l?n ilk alt? ay?nda (1 Ocak-1 Temmuz aras?) toplam 24.3 milyon seyirci sinemaya gitti.

S?YASET GÜNDEM?


AKP’DEN “EVET” ÇA?RILARI…


Medya Takip Merkezi’nin (MTM) düzenli olarak haz?rlad??? ‘ay?n siyaset gündemi’ raporuna göre; geçti?imiz ay gündeme damgas?n? vuran siyasi parti yine AKP oldu. AKP ay boyunca 12 Eylül’de yap?lacak referandum öncesi propaganda çal??malar?, ?srail krizi ve terör ba?ta olmak üzere iç ve d?? politikada çe?itli ba?l?klar ile ad?ndan s?kça söz ettirdi. Ay boyunca 58 bin 97 haberde yer bulan AKP’ye ekranlar ise 430 saati a?k?n zaman ay?rd?.

CHP’DEN HAYIR KAMPANYASI…


MTM’nin ayn? ara?t?rma raporuna göre; Temmuz ay?nda en çok yank? uyand?ran ikinci siyasi parti, popülaritesini korumaya devam eden CHP oldu. CHP, ?ç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesiyle ilgili de?i?iklik teklifini meclise sunmas? konusuyla yak?n markajdayd?. Ay boyunca “referanduma hay?r” kampanyas? ve CHP ?zmir il yönetiminin istifas? konular?yla da s?kça yans?ma bulan parti 51 bin 506 habere konu oldu. CHP’nin ekranlarda kalma süresi ise 468 saati a?k?n oldu.

Ayn? ara?t?rma verilerine göre; ay?n en çok ilgi gören di?er siyasi partileri, 22 bin 524 haberle MHP, 8 bin 187 haberle SP ve 5 bin 598 haberle BDP oldu.


AYIN EN ÇOK KONU?ULAN S?YAS? PART?LER?

No

Ad?

Temmuz

Haziran

Art?? Yüzdesi (%)

1

AKP

58.097

33.243

75

2

CHP

51.506

30.849

67

3

MHP

22.524

6.844

229

4

SP

8.187

2.173

277

5

BDP

5.598

4.735

18

MTM Medya Takip Merkezi'nin, Temmuz ay?nda 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir.


ERDO?AN MEDYADA DA L?DERL???N? KORUYOR!


MTM’nin raporuna göre; geçti?imiz ay?n en çok konu?ulan siyasetçisi, önceki aylarda da birincili?i elinde tutan Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an oldu. Erdo?an ay boyunca yo?unlukla, referandum için “evet” oyu çal??malar?, K?l?çdaro?lu ile TBMM’de görü?mesi ve teröre ili?kin aç?klamalar? ile yans?ma buldu. Popüler siyasetçi ayr?ca, ailesiyle tatile ç?kaca?? haberleri ile de bas?n?n yak?n markaj?na girdi. Temmuz’da toplam 48 bin 793 haberde yer bulan Erdo?an’?n ekranlarda kalma süresi ise 486 saati a?k?n oldu.


AYIN EN ÇOK KONU?ULAN S?YASETÇ?LER?


No

Ad?

Haziran

May?s

Art?? Yüzdesi (%)


1

Recep Tayyip Erdo?an

48.793

40.569

20


2

Kemal K?l?çdaro?lu

23.825

14.394

66


3

Abdullah Gül

11.668

13.336

-13


4

Ahmet Davuto?lu

9.504

7.838

21


5

Deniz Baykal

6.733

4.205

60


MTM Medya Takip Merkezi'nin, Temmuz ay?nda 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir.
KILIÇDARO?LU’NUN GÜNDEM? REFERANDUM…

Geçti?imiz ay?n bir di?er popüler siyasetçisi de Kemal K?l?çdaro?lu oldu. K?l?çdaro?lu Ba?bakan Erdo?an ile girdikleri polemiklerle ad?ndan s?kça söz ettirirken, ay toplam?nda medyada sa?lad??? yans?ma ise 23 bin 825 haber oldu. “Referanduma hay?r” ça?r?lar?yla dikkat çeken K?l?çdaro?lu’na medyan?n ilgisi yüzde 66 oran?nda bir art?? gösterdi. K?l?çdaro?lu, s?n?r bölgesine yapt??? ziyaretle de tart??malar?n oda?? oldu. K?l?çdaro?lu’na TV kanallar? ise 253 saati a?k?n zaman ay?rd?.

EKONOM? GÜNDEM?


Medya Takip Merkezi’nin (MTM), gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitelerini kapsayan  medya gündemi raporuna göre; ekonomik kriz, Temmuz ay?nda da gündemde ilk s?radaki yerini korudu. Konu, ay boyunca 9 bin 347 haber ve yaz? ile yans?ma buldu.


GÖZLER A&T BANK’TA!


THY, Turkcell, Türk Telekom gibi firmalar? da geride b?rakarak geçti?imiz ay?n en çok konu?ulan firmas?, A&T Bank oldu. Firma, ay boyunca üç mecra toplam?nda, 9 bin 423 habere konu edildi. A&T Bank, Temmuz ay? süresince yo?unlukla ?? Bankas?’n?n bankadaki yüzde 20.58 oran?ndaki pay?n? sataca??na dair haberleri ile yans?ma buldu.

Önceki ay ilk s?rada yer bulan THY ise Temmuz’da ikinci s?raya geriledi. THY, toplam 5 bin 717 haber ile medyada yer buldu.


AYIN D?KKAT ÇEKEN D??ER GEL??MELER?;

Türkiye Petrol Rafinerileri A.? (TÜPRA?), Ekonomi dergisi Fortune'nin, Türkiye'nin en büyük 500 ?irketini belirledi?i "Fortune 500"de 20 milyar 389 milyon 883 bin lira net sat?? ile ilk s?rada yer ald?.

Petrol Ofisi, THY ve THY-OPET ile jet yak?t? ikmal sözle?mesi imzalad???n? duyurdu.

?? Bankas?, 1. ve 2. s?n?f araç sahiplerinin yan? s?ra 3. 4. ve 5. s?n?f araç sahiplerine de OGS cihaz? sat???na ba?lad?.

Dünya Bankas?'n?n, 519.6 milyon euro tutar?ndaki ?kinci Program Amaçl? Çevresel Sürdürülebilirlik ve Enerji Sektörü Kalk?nma Politikas? Kredisi'ne ili?kin anla?mas? imzaland?.

Mü?teri ili?kileri yönetim merkezi Turkcell Global Bilgi, biri Avrupa'dan olmak üzere iki birincilik ödülüne lay?k görüldü.

Dünyan?n en büyük tur operatörlerinden TUI'nin mü?teri memnuniyetine göre belirledi?i dünyan?n en iyi 100 oteli aras?nda 20 Türk oteli bulunuyor.

Turkcell, 3G lansman? s?ras?nda yürüttü?ü ileti?im çal??malar? ile Uluslararas? Halkla ?li?kiler Derne?i IPRA taraf?ndan "2010 Alt?n Dünya Ödülü"ne lay?k bulundu.

Türk Telekom, ?ngiliz marka de?erleme ?irketi Brand Finance'n?n gerçekle?tirdi?i "Türkiye'nin En De?erli Markalar?" ara?t?rmas?nda ilk s?rada yer ald?.

Akbank ile Türkerler Holding aras?nda yenilenebilir enerji proje finansman? kredisi imza töreni Ankara Rixos otelinde yap?ld?.

?? Bankas? The Banker'?n "Dünyan?n En Büyük 1000 Bankas?" listesine 103. s?radan girdi.

Akbank, finans dergilerinden Global Finance'?n 22 ülkede düzenledi?i "Orta ve Do?u Avrupa'da Geli?mekte Olan Piyasalar?n En ?yi Bankalar? 2010" anketinde, "Türkiye'nin En ?yi Bankas?" olarak seçildi.

Garanti Bankas? Ça?r? Merkezi, ça?r? merkezi endüstrisi kurulu?u "Contact Center World"ün düzenledi?i yar??mada "Best Contact Center" kategorisinde alt?n madalyaya lay?k görüldü.

Sanko Holding ?irketlerinden Airfel'in 2012 y?l?na kadar 20 milyon dolarl?k marka yat?r?m? yapaca?? bildirildi.

Koç Holding A.?. Yönetim Kurulu Üyesi Y?ld?r?m Ali Koç, Koç Holding paylar?yla ilgili olarak 5, 48 liradan 20 milyon 700 bin adet sat?? i?lemi yapt???n? bildirdi.

Turkcell ?ebeke Operasyonlar?ndan Sorumlu Genel Müdür Yard?mc?s? ?lterTerzio?lu, Turkcell'?n dünyada ilk kez geli?tirilen yeni teknoloji sayesinde hem rüzgar hem güne? enerjisi kullanan 22 hibrit baz istasyonuyla elektri?in olmad??? yerlere mobil ileti?im hizmeti götürdü?ünü bildirdi.

Türkiye ?statistik Kurumu (TÜ?K), içinde bulundu?umuz y?la ait ilk çeyrek büyüme rakam?n? aç?klad?. Buna göre 2010 y?l? birinci döneme ili?kin hesaplanan gayri safi yurtiçi has?la de?eri, bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre sabit fiyatlarla yüzde 11.7 art?? gösterdi.

Enerji Piyasas? Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrik fiyatlar?nda 1 Temmuz'dan itibaren geçerli indirim karar?n? geri çekti.

MAGAZ?N GÜNDEM?


DEMET AKALIN HABER REKORU KIRDI!


Medya Takip Merkezi’nin (MTM), düzenli olarak haz?rlad???, “ay?n magazin gündemi” raporu sonuçlar?na göre; Temmuz ay?nda gündemde en çok yer bulan ünlü, sürpriz bir ç?k??la dikkatleri üzerine çeken Demet Akal?n oldu. Bir önceki aya oranla haber say?s? yüzde 41 oran?nda art?? gösteren Akal?n’?n “Evlilik Hayat?” program?ndaki performans? ve özel hayat? medyan?n yak?n takibindeydi. Aç?khava yaz konserleriyle de ilgi toplayan Akal?n, toplam 1.750 haber ve yaz?da yer buldu.

AJDA PEKKAN SANATIYLA Z?RVEDE!


MTM’nin ayn? ara?t?rma raporuna göre; Temmuz ay?n?n en çok konu?ulan bir di?er ismi; 1.394 haber ile medyada yer bulan Ajda Pekkan oldu. Yo?un bir konser dönemi geçiren Süperstar, ay boyunca farkl? ?ehirlerde verdi?i konserleri ve sergiledi?i sahne ?ovlar? ile izleyicisini büyüledi. Pekkan, Ozan Do?ulu’nun ilk albümü 130 bpm’de yer almas? nedeniyle de dikkatleri üzerine çekti.

Temmuz ay?n?n en çok konu?ulan üçüncü ismi Sezen Aksu oldu. Ünlü sanatç? özellikle, Yüksel Uzel’e sahnede e?lik etmesi ve tatilini memleketi ?zmir’de geçirmesi konular?yla medyada yüksek yans?ma buldu.  


FAZIL SAY’DAN A?IR SÖZLER…


Dünyaca ünlü piyanist Faz?l Say, gündeme bomba gibi dü?en “arabesk yav?akl???ndan utan?yorum” aç?klamas? ile geçti?imiz ay?n en popüler isimleri aras?na girdi. Önceki aya göre haberlerinde yüzde 155’e yak?n art?? ya?anan Say’?n arabeske yapt??? a??r ele?tirinin ard?ndan 40. do?um gününde arabesk müzikle dansöz oynatt??? haberleri de medyadan yo?un ilgi gördü. Ayr?ca Faz?l Say’?n, Avrupa'n?n en önemli ve sayg?n müzik etkinli?i olan Salzburg Müzik Festivalinin aç?l???nda, Borusan ?stanbul Filarmoni Orkestras? (B?FO) ile aç?l??? yapmas? be?eni toplad?. Ünlü sanatç? ay içerisinde, Bodrumda D-Marin Turgutreis 6. Uluslararas? Klasik Müzik Festivali kapsam?nda verdi?i konser ve Japonya’n?n farkl? ?ehirlerinde verdi?i konserler ile de medyan?n ilgisini toplad?.

?OV DÜNYASININ EN ÇOK KONU?ULAN ?S?MLER?


No

Ad?

Temmuz

Haziran

Art?? Yüzdesi


1

Demet Akal?n

1.750

1.238

41


2

Ajda Pekkan

1.394

1.320

6


3

Sezen Aksu

1.224

547

124


4

Faz?l Say

1.217

478

155


5

Önder Bekensir

911

674

35


6

Kenan ?mirzal?o?lu

896

644

39


7

Serdar Ortaç

854

629

36


8

Berrak Tüzünataç

839

69

1.116


9

?brahim Tatl?ses

824

744

11


10

Beren Saat

760

1.238

-39


MTM Medya Takip Merkezi'nin, Temmuz ay?nda 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir.BERRAK TÜZÜNATAǒA BÜYÜK ?LG?!


Geçti?imiz ay magazin gündeminde en çok dikkat çeken bir di?er isim de Berrak Tüzataç oldu. ?ahan Gökbakar’la yakaland??? öpü?me görüntüleriyle s?kça ad?ndan söz ettiren güzel oyuncu ay boyunca toplam 839 haber ve yaz?ya konu edildi.

SPOR GÜNDEM?


MTM Medya Takip Merkezi’nin medyada yay?nlanan haberleri derleyerek olu?turdu?u Temmuz ay? spor gündemi raporuna göre, geçti?imiz ay?n en çok konu?ulan konusu, Dünya Kupas? oldu. Ay içerisinde devam eden kupa heyecan? toplam 21 bin 981 haber ile gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitelerinde yer ald?.


FENERBAHÇE Y?NE Z?RVEDE! GALATASARAY VE BE??KTA? SESS?Z…


Medya Takip Merkezi’nin (MTM), her ay düzenli olarak haz?rlad??? spor gündemi raporuna göre; Temmuz ay?nda da spor camias?n?n en popüler kulübü, ay içerisinde 12 bin 327 haber ile yans?ma bulan Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe’nin Uefa ?ampiyonlar ligi ön eleme maç?nda Young Boys tak?m?na yenilmesinin ard?ndan ?ampiyonlar liginden elenip Uefa’da Avrupa ?ampiyonlar ligine yar??aca?? haberleri spor dünyas?n?n nabz?n? yükselten ba?l?ca konulard?. Fenerbahçe, ay boyunca yapt??? çe?itli transfer haberleriyle de yak?n ilgi gördü.

Medyan?n en popüler kulüpleri aras?nda üst s?ralarda yer bulan Galatasaray ve Be?ikta? ise, Temmuz ayn? sessiz geçiren kulüplerdi…


TRABZONSPOR’UN YILDIZI PARLIYOR!


Ayn? ara?t?rma raporuna göre; Temmuz ay?n?n en çok konu?ulan bir di?er kulübü, Trabzonspor oldu. Trabzonspor’un Uefa Avrupa ligi performans? ve transfer haberleri spor bas?n?ndan büyük ilgi gören konulard?. Önceki aya göre haber say?s? yüzde 32 oran?nda art?? gösteren kulüp, toplam 10 bin 535 haber ve yaz?da yer buldu.

T?MSAH HAZIRLIK MAÇLARIYLA GÜNDEMDE…


Lig ?ampiyonu Bursaspor’un sezon öncesi haz?rl?k maçlar? ve Avusturya’da kamp yapmalar? medyadan yüksek ilgi gören konulard?. Arjantinli Daniel Steinert’i kendi renklerine ba?lamas?yla da dikkatleri üzerine çeken Bursaspor’un haberlerinde yüzde 26 oran?nda bir art?? ya?and?. Ba?ar?l? spor kulübü, ay boyunca 10 bin 441 haber ve yaz? ile yans?ma buldu.Ad?

Temmuz

Haziran

Art?? Yüzdesi


Fenerbahçe

11.324

12.327

-8


Trabzonspor

10.535

7.973

32


Bursaspor

10.441

8.269

26


Galatasaray

8.754

8.791

-


Be?ikta?

7.705

7.719

-

QUARESMA, ARDA’YI TAHTINDAN ETT?…

Medya Takip Merkezi’nin (MTM), en popüler futbolcular? da belirledi?i medya raporuna göre; ay?n en çok konu?ulan futbolcusu Be?ikta?’?n en iyi transferlerinden biri olan, Ricardo Quaresma oldu. Quaresma UEFA Avrupa Ligi'nde Vikingur'a kars? oynad??? maçta sergiledi?i oyunla medyan?n yak?n takibine girdi.

Ba?ar?l? oyuncu, ay boyunca 4 bin 880 haberde yer buldu. 

Ayn? ara?t?rma raporuna göre; Temmuz ay?n?n en çok konu?ulan bir di?er oyuncusu da Arda Turan oldu. Turan’?n B.Münih ile anla?t??? iddialar?n?n ard?ndan, yeniden Galatasaray’da kalmas? spor dünyans?n?n yak?n takibindeydi. Özel hayat?yla da s?kça gündeme gelen Turan, ay boyunca toplam 2 bin 872 haber ve yaz?da yer ald?.


Geçti?imiz ay spor bas?n?n yak?ndan takip etti?i üçüncü isim 2 bin 450 haberle Diego Lugano olurken onu dördüncü s?rada bin 889 haberle Holosko izledi.
SPOR GÜNDEM?NDE ÖNE ÇIKAN D??ER BA?LIKLAR;


Galatasaray yönetiminde son dönemde sorunlar ya?ayan, yapt??? ba?ar?l? transferlerle ad? ''Sihirbaz''a ç?kan Haldun Üstünel, Futbol A?’deki görevinden istifa etti.

At?c?l?k Milli Tak?m?, trap dal?nda büyük erkeklerde tarihinde ilk kez Avrupa üçüncüsü oldu

Wimbledon 2010 kad?nlar finalinde Serena Williams 4. Wimbledon ?ampiyonlu?unu elde etti.

Wimbledon Tenis Turnuvas?'nda, tek erkeklerde Rafael Nadal ?ampiyon oldu.

Milli buz patenci Tu?ba Karademir, "üniversite ya?am?n? olumsuz etkiledi?i" gerekçesiyle aktif spor ya?am?n? b?rakt???n? aç?klad?.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bu y?l be?incisi düzenlenecek TFF Süper Kupa'n?n 7 A?ustos 2010 Cumartesi günü ?stanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmas?n? kararla?t?rd?.

Basketbol Avrupa Ligi'nde Efes Pilsen ve Fenerbahçe Ülker'in rakipleri belli oldu. Basketbol Erkekler Avrupa Ligi'nde 2010-2011 sezonunun kuralar?, ?spanya’n?n Barcelona kentinde düzenlenen törenle çekildi.

Fenerbahçe ?ükrü Saraço?lu Stad?'nda Türk Telekom tribününde maçlarda yapt?klar? koreografilerle dikkati çeken 1907 ÜN?FEB'den yap?lan yaz?l? aç?klamada, 42 ilde 73 üniversitede örgütlü olan ve sezon ba??na ortalama 400 kombine biletli üyesi olan derne?in, tribün faaliyetlerini dondurdu?u, tribün d???ndaki platformlarda çal??malar?na devam edece?i bildirildi.

Eski Avrupa, Dünya ve Olimpiyat ?ampiyonu halterci Halil Mutlu, federasyonda koordinatör olarak göreve ba?lad?.

Formula 1'de ?ngiltere Grand Prix'sini, Red Bull pilotu Mark Webber kazand?.

Milli motosikletçi Kenan Sofuo?lu, Dünya Supersport ?ampiyonas?'nda sezonun 9. ayak yar???n? birinci bitirerek genel klasmanda liderli?e yükseldi.

Hidayet Türko?lu'nun NBA tak?mlar?ndan Phoenix Suns ile anla?t??? bildirildi.

Barcelona'da düzenlenen Avrupa Atletizm ?ampiyonas?'nda ulusal atlet Elvan Abeylegesse, 10 bin metre finalinde birinci oldu. Elvan Abeylegesse, Diamond Leagu'in Paris aya??nda kad?nlar 5 bin metrede ise üçüncü oldu.

Burcu Ayhan, Avrupa ?ampiyonas? gibi büyük organizasyonlarda yüksek atlama kategorisinde finale kalma ba?ar?s?n? gösteren ilk Türk bayan atlet oldu.

20. Avrupa Atletizm ?ampiyonas?'nda, 100 metre engellide Nevin Yan?t ?ampiyon oldu.

Galatasaray Kulübü, Sermaye Piyasas? Kurulu’nun (SPK), Galatasaray Sportif A.? ile Galatasaray Futbol A.?’nin birle?mesini onaylad???n? bildirdi.

Bu y?l 22.'si düzenlenen Bo?aziçi K?talararas? Yüzme, Kürek ve Kano Yar??lar?, 750 yüzücü, 250 de kürekçi ve kanocunun kat?l?m?yla ?stanbul Bo?az?'nda gerçekle?tirildi. Yüzme birincili?ini Hasan Emre Musluo?lu elde etti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri