forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

  TCK’n?n bas?n ve ileti?im özgürlü?üyle ilgili “sak?ncal? hükümleri” tart??mak için toplanan bas?n meslek örgütleri “Gazetecilere Özgürlük Platformu” ve “Eylem Komisyonu” olu?turulmas? karar?n? ald?.

B?Z?M GAZETE- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde (TGC) bir araya gelerek  “Gazeteciler adil yarg?lans?n” diyen bas?n meslek örgütleri bu kez Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) bas?n ve ileti?im özgürlü?üyle ilgili “sak?ncal? hükümleri” tart??mak için Bas?n Konseyi’nin ev sahipli?inde ?stanbul'da topland?.

Bas?n meslek örgütleri toplant?da “Gazetecilere Özgürlük Platform’u” ve “Eylem Komisyonu” olu?turulmas? karar?n? ald?. Toplant?da TGC Ba?kan? Orhan Erinç, gazetecilerle ilgili yarg?lamalar?n Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi kararlar?na uymad???na bur kez daha dikkat çekti.

Yakla??k 3 saat süren toplant?n?n ard?ndan al?nan kararlar? aç?klayan TGF Ba?kan? Atilla Sertel, “Bas?n meslek örgütleri olarak dü?üncelerinden, söylemlerinden ve yaz?lar?ndan ötürü hiç bir gazetecinin tutuklanmas?n? istemiyoruz” dedi. ?lk kez bu kadar geni? kat?l?ml? bir toplant?da bas?n meslek örgütlerinin bir araya geldi?inin alt?n? çizen Sertel, toplant?da, “Gazetecilere Özgürlük Platformu” olu?turulmas?n?n karar alt?na al?nd???n?, bunun yan? s?ra bir eylem komisyonu kuruldu?unu ve toplant?ya kat?lan meslek örgütlerinin bu eylem komisyonunun içinde yer alaca??n? söyledi.

PLATFORMUN ?LK BA?KANI ORHAN ER?NÇ OLDU

Sertel, gazetecilere özgürlük platformunun dönem ba?kanl???n? Eylül-Ekim aylar? aras?nda TGC Ba?kan? Orhan Erinç, Kas?m-Aral?k aylar?nda Bas?n Konseyi Ba?kan? Oktay Ek?i, 2011 y?l?ndan itibaren Ocak-?ubat aylar?nda TGF Atilla Sertel, Mart-Nisan aylar?nda TGS Genel Ba?kan? Ercan ?pekçi, May?s-Haziran aylar?nda Bas?n Enstitüsü Derne?i Ba?kan? Ferai T?nç, Temmuz-A?ustos aylar?nda da ÇGD Ba?kan? Ahmet Abakay'?n yürütece?ini belirtti.

PLATFORM DÜZENL? TOPLANACAK

Bu eylem komisyonunun ba?kanlar düzeyinde düzenli olarak toplanarak, gazetecilerin özgürlük kampanyas?n? örgütlü bir ?ekilde yürütece?ini belirten Sertel,

TGS ve G-9 Platformu’nun ba?latt??? “Gazetecilere Özgürlük”  imza kampanyas?na destek verdiklerini vurgulad?.  Sertel, kampanyan?n sonunda tutuklu gazetecinin kalmamas? yolunda toplanan imzalar?n Cumhurba?kan?, Ba?bakan, Adalet Bakan? ve di?er yetkili organlara ula?t?r?laca??n? söyledi.

Bas?n meslek örgütlerinin gazetecilerin özgürlü?ü konusunda bütün iyi niyetleriyle ça?r?da bulunduklar?n? ifade eden Sertel,  “Diyoruz ki; tutuklu gazeteciler derhal serbest b?rak?ls?n, özgürlüklerine kavu?turulsun ve e?er yarg?lama sürecekse tutuksuz olarak sürsün. Biz gazeteci arkada?lar?m?z?n her anlamda yanlar?nda oldu?umuzu ifade etmek istiyoruz. Bu toplant?ya kat?lmayan di?er meslek örgütlerini de bu platform içinde yer almaya ça??r?yoruz” diye konu?tu.

Bas?n mensuplar?n?n sorular?n? da cevaplayan Sertel, bir gazetecinin “1 Eylül'de ?slak imza duru?mas? olacak, o duru?mada yarg?lananlar aras?nda gazeteciler de var. Meslek örgütleri olarak oraya kat?l?m?n?z olacak m??” sorusuna bundan sonraki çal??malar? dönem ba?kan? ve komitenin kendi aras?nda toplant? yaparak örgütlü bir ?ekilde çal??man?n yürümesi için alaca?? kararlar do?rultusunda hareket edecekleri kar??l???n? verdi.

TOPLANTIYA 14 MESLEK ÖRGÜTÜ KATILDI

Toplant?ya Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Ba?kan? Orhan Erinç, Türkiye Gazeteciler Sendikas? (TGS) Ba?kan? Ercan ?pekçi, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Ba?kan? Atilla Sertel, Bas?n Konseyi Ba?kan? Oktay Ek?i, Bas?n Konseyi Genel Sekreteri Oktay Huduti, Bas?n Enstitüsü Derne?i Ba?kan? Ferai T?nç ve Genel Sekreteri Yurdanur Atadan, Ça?da? Gazeteciler Derne?i (ÇGD) Ba?kan? Ahmet Abakay, Ekonomi Muhabirleri Derne?i Genel Ba?kan Yard?mc?s? Mehmet Kaya, Gazete Sahipleri Derne?i Genel Sekreteri Rü?tü Bozkurt, Haber-Sen Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Demir, ?zmir Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan Yard?mc?s? Ali Ekber Y?ld?r?m, Kültür Turizm ve Çevre Gazetecileri Derne?i Ba?kan? Ali Tar?k Hatipo?lu, , Türkiye Spor Yazarlar? Derne?i Asba?kan? ?lyas Namo?lu, Medya Etik Konseyi Ba?kan? Halit Esendir ile Profesyonel Haber Kameramanlar? Derne?i temsilcileri kat?ld?.

14 bas?n örgütünün kat?ld??? toplant?n?n aç?l???nda konu?an Bas?n Konseyi Ba?kan? Oktay Ek?i, TGC ev sahipli?inde 18 A?ustos’ta ilk toplant?n?n yap?ld???n? ve o toplant?da Silivri'de bulunan meslekta?lar?n?n durumunu ön plana alan bir i?birli?i anlay???nda mutab?k kald?klar?n? söyledi.

Bunun üzerine 20 A?ustosta Silivri'ye giderek meslekta?lar?na verdikleri deste?i dile getirdiklerini ifade eden Ek?i, o toplant?da al?nan karar?n gere?i olarak bir araya geldiklerini ifade etti.  Bas?n ve ifade özgürlü?ünü temel alan sorunlar?n i?birli?iyle masaya yat?r?lmas?na gerekti?ine i?aret eden Ek?i, birçok gazeteci hakk?nda dava aç?ld???n? an?msatt?.  Ek?i, 2005 y?l?nda ç?kart?lan TCK'n?n belirli hükümlerindeki sak?ncalar?n bas?n meslek örgütlerince dile getirilmesine ra?men siyasi iktidar taraf?ndan dikkate al?nmad???n? ifade etti. Oktay Ek?i, toplant?da TCK'n?n “sak?ncal? hükümlerinin” yan? s?ra mevzuatta ba?ka ele al?nmayan eksikler varsa bunlar?n da ele al?n?p, demokratik bir toplumun, demokratik hukuk devleti kurallar?na uygun hale nas?l getirilebilece?ini tart??acaklar?n? belirtti.  Daha geni? kapsaml? tart??man?n birinci ad?m? olarak burada olduklar?n? vurgulayan Ek?i, bu konuda daha önce TGC, TGS ve Bas?n Konseyi taraf?ndan haz?rlanm?? raporlar bulundu?unu ve bunlar?n çal??man?n temelini olu?turaca??n? söyledi.

GAZETEC?LER AD?L YARGILANSIN

18 A?ustos 2010 tarihinde; TGC’nin Ca?alo?lu’ndaki binas?nda yap?lan toplant?da gazetecilerin adil yarg?lanmas?n? isteyen ve tutukluluk süresinin cezaland?rmaya dönü?mesine tepki gösteren bas?n meslek örgütleri tutuklu gazeteciler için A?HM standartlar?na uygun bir uygulama talep eden deklarasyon yay?nlam??t?.   Toplant?ya kat?lan örgütlerin temsilcileri 20 A?ustos 2010 tarihinde Silivri‘de Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan’?n da yarg?land??? duru?may? izlemi? ve gazeteciler için adil yarg?lanma standartlar?na uygun bir uygulama beklediklerini bir kez daha belirtmi?lerdi.

Türkiye’de ?u anda cezaevlerinde 47 gazeteci ve bas?n çal??an? tutuklu yarg?lan?yor. Tutuklu yarg?lamalar d???nda halen gazetecilerle ilgili 700’den fazla ceza ve tazminat davas? mahkemelerde görülüyor. TCK’da bas?n ve ifade özgürlü?ünü k?s?tlayan 27 hüküm bulunuyor. Bunlar?n aras?nda özellikle “hakaret” ba?l?kl? 125’inci, “gizlili?in ihlali” ba?l?kl? 285’inci ve “adil yarg?lamay? etkilemeye te?ebbüs” ba?l?kl? 288’inci maddeler, gazeteciler hakk?nda mahkumiyet kararlar? verilmesinde ön s?ray? al?yor. Terörle Mücadele Kanunu’nda ise özellikle 6 ve 7’nci maddeleri gazeteciler aleyhine yo?un olarak kullan?l?yor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri