forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

aydin_dogan_emin_colasanDo?an Holding Onursan Ba?kan? Ayd?n Do?an, Emin Çöla?an’?n "Kovulduk Ey Halk?m Unutma Bizi’’ adl? kitab? için açt??? 50 bin liral?k davan?n Yarg?tay a?amas?n? da kaybetti. Kitab? ele?tiri s?n?rlar? içinde bularak davay? reddeden mahkemenin bu karar?, Yarg?tay 4. Hukuk Dairesince de uygun görülerek, oy birli?i ile onayland?.

Ayd?n Do?an, Çöla?an’?n yazd??? kitapta, kendisi ve Hürriyet Gazetesi hakk?nda yalan beyanlarda bulundu?unu ileri sürerek, tazminat davas? açm??t?. Çöla?an’?n ‘’1986-2007 y?llar? aras?nda Hürriyet Gazetesinde her türlü imkan sa?lanarak, bask? ve sansüre u?ramadan çal??t???n?’’ belirtmi?, kitab?n gerçek d??? ve iftiralarla dolu’’ oldu?unu savunmu?tu.

BAB-I AL? TANIK OLDU

Üsküdar 1. Asliye Hukuk Mahkemesindeki yakla??k bir y?l süren davada, Hürriyet yazarlar? Ertu?rul Özkök, Tufan Türenç, Özdemir ?nce ve Enis Berbero?lu, Ayd?n Do?an’?n tan??? olmu?tu. O dönem Hürriyet yazar? olan Bekir Co?kun ile muhabir Kamuran Zeren de Çöla?an’?n tan??? olarak dinlenmi?ti. Bekir Co?kun ifadesinde, ‘’Çöla?an’a, Hürriyet’teki yaz?lar? nedeniyle müdahale edildi.  Yaz?lar? makaslan?p, sansür uyguland?. Hükümet aleyhine yazmamas? isteniyordu. ‘’ demi?ti.

Mahkeme, kitapta yaz?lanlar?n ele?tiri s?n?rlar? içinde oldu?unu belirtip, davay? reddetmi?ti. Bunun üzerine Ayd?n Do?an, ‘’Yerel mahkeme karar? olu?tururken, delilleri yeterince ara?t?rmad?. Kitaptaki isnatlar, ki?ilik haklar?na, namus, ?öhret, vakar ve haysiyete sald?r?d?r’’ diyerek Yarg?tay’a temyiz için ba?vurmu?tu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri