forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

mine_kirikkanatVatan Gazetesi yazar? Mine G. K?r?kkanat'?n yaz?lar?na gazete yönetimi taraf?ndan son verildi. Geçti?imiz günlerde bir yaz?s?nda 'Pakistan'a yard?m yapmay?n' anlam?na gelen cümleler kuran K?r?kkanat'?n, bu ifadeleri yaz?s?ndan ç?kart?lm??, K?r?kkanat ise internet sitelerine sansürlendi?i haberleri yapt?rm??t?...

?smail Yuvacan'?n Mine K?r?kkanat'a gönderdi?i maildeki, "'Pakistan'a yard?m yapmay?n' ?eklinde anla??labilece?i endi?esiyle, kamuoyundaki hassasiyeti de dikkate alarak, benim bilgim dahilinde yay?nlanmad?. Ancak bu yaz?y? bir internet sitesine s?zd?rarak, gazetemizi hiç hak etmedi?i halde sansürcü durumuna dü?ürdün" ifadeler dikkat çekti...


?smail Yuvacan'?n K?r?kkanat'a gönderdi?i mail...

Sevgili Mine,

Birkaç gün önce yazd???n bir yaz?, 'Pakistan'a yard?m yapmay?n' ?eklinde anla??labilece?i endi?esiyle, kamuoyundaki hassasiyeti de dikkate alarak, benim bilgim dahilinde yay?nlanmad?. Ancak bu yaz?y? bir internet sitesine s?zd?rarak, gazetemizi hiç hak etmedi?i halde sansürcü durumuna dü?ürdün. Seni arayan arkada?lar?ma yaz?y? ayn? zamanda Facebook sayfana koydu?unu, yaz?n?n buradan al?nd???n? söylemi?sin. Diyelim ki öyle, profesyonel bir i? yap?yoruz, kar??l???nda para ald??? bir yaz?y?, gazeteden önce internette yay?nlaman?n hukuken suç oldu?unu biliyorsun de?il mi?. Be? y?l önce yine bir yaz?nda kulland???n a??r ifadeler nedeniyle  ?ss?z kalm??t?n, o zaman bu gazete sana kucak açmad? m??  Geçen 5 y?lda binden fazla kö?e yaz?s? yazd?n. Sansürlendi?ini iddia etti?in bu yaz?n?n çok daha a??rlar?n? yay?nlamad?k m?? Dava konusu olabilece?i endi?esiyle kar??l?kl? mutabakata vararak ç?kard???m?z üç be? yaz? d???nda hangisini sansürledik? Sana bir kez bile '?unu yazma bunu yaz' dendi mi? Dü?üncelerini özgürce ifade  etmedin mi?

Tüm Türkiye'nin bildi?i ola?anüstü ?artlara ra?men dik duran, ilkelerinden ödün vermeyen bu gazetenin hiçbir yazar?, yöneticisi ve çal??an?, sansürcü iftiras?n? hak etmiyor... VATAN'? kamuoyu önünde dü?ürdü?ün bu haks?z durumdan sonra birlikte çal??mam?z ne yaz?k ki olanaks?z hale geldi. Bu noktada yollar?m?z? ay?rmak zorunda kald???m için çok üzgünüm.

Sana her ?ey için te?ekkür ediyorum.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri