forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

yeni_medya_duzeniDo?us Yay?n Grubu Yeni Medya Düzeni Konferans?, geli?en teknolojik imkanlarla birlikte ileti?imde ve pazarlamada h?zla büyüyen ve büyümeye devam edecek olan dijital medyadaki geli?meleri ve ileriye yönelik beklentileri tart??acak bir platform olacak...

2010 sonras?nda da her sene yeni bir içerikle devam etmesi öngörülen konferans, görü?leri tüm dünyada ilgi uyandran konular?nda uzman konuklar?yla yakla??k 500 kat?l?mc?y? a??rlamay? hedefliyor...

Neler Konu?ulacak?

* Yeni Medya Düzeninde ?çerik ve Gelir Modelleri
* Türkiye’de Dijital Medya Durum Tespiti
* Dijital Medyada Telif Haklar?
* Dijital Medyada Reklam ve Pazarlaman?n Gelece?i
* Gazetelerin Gelece?i, Demokrasi ve Gazetecilik
* Geli?en Medya Düzeninde Liderlik
* Dijital Medyan?n Geleneksel Mecralara Etkisi

KONFERANSIN KONU?MACILARI

Chris Anderson

Wired Dergisi'nin, kariyeri boyunca 3 kere National Magazine Award (Ulusal Magazin Ödülü) kazanm??, genel yay?n yönetmenidir.

“Uzun Kuyruk” kavram?n?, 2004 y?l?nda, Amazon.com ve Netflix benzeri i? ve ekonomik modelleri anlatt???, Türkçe olarak da yay?nlanm?? olan “The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More (2006)” adl? kitab?nda okurlar?na anlatt?. “The Long Tail” New York Times en çok satanlar listesinde yer alm??t?r.

2001 y?l?nda Wired'a kat?lmadan önce internet hakk?ndaki fikirlerini yay?nlad??? The Economist dergisinde çal??t?. Son kitab? "Free: The Future of a Radical Price" New York Times en çok satanlar listesine 12. s?radan girdi ve internetten ücretsiz olarak sunuldu?u s?rada 300.000 ki?i taraf?ndan indirilerek, okundu.

?u anda California, Berkeley’de ya?amakta olan Andersen, Booktour.com'un kurucusu ve sahibidir.

David Goodman

David Goodman, May?s 2009’dan beri CBS Interactive Music Group’un ba?kanl???n? yürütmektedir. CBS bünyesinde yeni kurulan bu bölüm, CBS Radio’nun dijital sistemlerini, Last.fm de dahil olmak üzere internet yay?nlar?n? kapsamaktad?r. Goodman bu görevinde, bölümün dijital faaliyetlerinin finansal idaresinin yan? s?ra; dijital müzik kaynaklar?ndan, CBS Interactive’in kaynaklar?yla CBS Radyo’nun sa?lad??? içerik, promosyon, reklam ve sat?? verilerinin bir araya getirilmesinden sorumludur.

Goodman daha önce, CBS Radio’nun dijital medya ve entegre pazarlama bölümü ba?kan? olarak görev yap?yordu. CBS’ten önce Warner Music Group, Warnervision Entertainment ve Warner Bros’ta çal??m??t?r.

Ferit F. ?ahenk

Boston College, Pazarlama ve ?nsan Kaynaklar? Bölümü ve Harvard Business School “Owner/President” Yönetici Program? mezunudur. Garanti Yat?r?m'?n Kuruculu?u ve Ba?kan Yard?mc?l???, Do?u? Holding CEO'lu?u ve Do?u? Otomotiv Yönetim Kurulu Ba?kanl??? görevlerinde bulunmu?tur. Halen Do?u? Grubu Yönetim Kurulu Ba?kan?d?r. D?? Ekonomik ?li?kiler Kurulu (DE?K) bünyesinde faaliyet gösteren Türk-Amerikan ?? Konseyi (TA?K) Ba?kanl??? görevinde bulunmu?tur. Halen DE?K bünyesinde Türk-Alman ?? Konseyi Ba?kan? ve Türk-Birle?ik Arap Emirlikleri ?? Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir.

Uluslararas? ölçekte faaliyet gösteren Dünya Ekonomik Forumu ve Medeniyetler ?ttifak? ?nisiyatifi içerisinde aktif bir üye olarak yer almaktad?r. Ayr?ca Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan School of Management Avrupa, Ortado?u, Güney Asya ve Afrika Bölgesel Yürütme Kurulu üyesidir.

Seth Godin

Pazarlama Guru’su Seth Godin, Business Week dergisi taraf?ndan “Enformasyon Ça??’n?n Nihai Giri?imcisi” olarak adland?r?lm?? ve American Way dergisi taraf?ndan Amerika'n?n en iyi pazarlamac?s? seçilmi?tir.

Godin, ilk online pazarlama ?irketlerinden biri olan Yoyodyne’? 1995’te kurdu. ?zinli pazarlama prensibini burada geli?tirdi: yabanc?lar? arkada?a, arkada?lar? mü?teriye dönü?türmek. Yoyodyne’i 1998’de Yahoo’ya satan Godin, do?rudan pazarlamadan sorumlu ba?kan yard?mc?l??? görevini üstlenerek bu görevi 2000 y?l?na kadar sürdürdü.

Birçok ülkede en çok satanlar listesine giren, 2003 y?l?nda Amazon.com’un en çok satan pazarlama kitab? olan, ve Türkiye’de de büyük ilgi uyand?ran Purple Cow (Mor ?nek) ile birlikte Godin'in 13 kitab? bulunmaktad?r. Permission Marketing adl? ilk kitab? ?irketlerin potansiyel mü?terilerine olan bak?? aç?lar?nda devrim yaratm?? ve New York Times en çok satanlar listesine girmi?tir. Free Prize Inside adl? kitab?, Forbes taraf?ndan 2004'ün en iyi i? kitab? olarak seçilmi?tir. Godin'in bir di?er ba?ar?s? ise Unleashing the Ideavirus adl? ücretsiz e-kitab?n?n internet üzerinde tarihin en çok indirilen e-kitab? seçilmesidir.

1982'de Tufts Üniversitesi'nden bilgisayar ve felsefe alan?nda mezun olan Godin, Stanford Universitesi’nde MBA e?itimi alm??t?r.

Dünyan?n en popüler pazarlama blog’u "seth’s blog"un kurucusu ve yazar?d?r.

Arthur Sulzberger Jr.

Sulzberger Jr., 1992 y?l?nda New York Times’?n yay?nc?s? ve NYTimes’? bünyesinde bulunduran The New York Times Company’nin YK Ba?kan? oldu.

Sulzberger Jr., 1974 y?l?nda Tufts Üniversitesi siyaset bilimi bölümünden mezun oldu. 1987 y?l?na kadar The Raleigh Times, Associated Press ve The New York Times’da muhabirlikten editörlü?e çe?itli görevlerde yer ald?. 1985 y?l?nda, Harvard Business School’un Yönetim Geli?imi bölümünden mezun oldu. 1987 y?l?n?n Ocak ay?nda editör yard?mc?l???na, ertesi y?l da haber ve yönetimden sorumlu asistan editörlü?e getirildi. Her iki görevinde de The New York Times’?n Edison, New Jersey ve College Point, Queens’deki renkli bask? ve da??t?m tesislerindeki planlama çal??malar?yla, renkli olarak yay?mlanan alt? bölümlü gazetenin tasar?m?nda önemli rol ald?.

1992’de resmi olarak kurulan “Times Square Business Improvement District” adl? sivil toplum kurulu?unun kurulu?unda aktif rol oynad? ve ilk ba?kanl???n? üstlendi.

Ahmet Ye?iltepe

Yakla??k 20 y?ld?r Türk medyas?nda muhabir, editör, yap?mc? ve idareci olarak çe?itli görevlerde bulundu.

NTV'nin New York ve Washington temsilcili?ini de yapan Ahmet Ye?iltepe, K?br?s’ta "nihai çözüm" olarak kabul edilen "Annan Plan?"n? dünyaya ilk duyuran gazeteci oldu.

Baz? bölgesel sava?lar ile ekonomik ve siyasi nitelik ta??yan çok say?da küresel olay? muhabir s?fat?yla yerinde izleyen Ye?iltepe, 3 y?l süreyle de DYG Radyolar?n?n Genel Yay?n Koordinatörlü?ünü yürüttü. Ye?iltepe, ntvmsnbc’deki idari görevinin yan?nda halen, DYG bünyesindeki radyo ve televizyonlarda programlar haz?rlay?p NTV Tarih Dergisi'ne yaz?lar yaz?yor.

Yunus Halit Türe

Anadolu Üniversitesi ?leti?im Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon mezunu olan Yunus Halit Türe 2004 y?l?ndan beri Do?u? Yay?n Grubu ailesinde yer almakta. Multimedya editörlü?ü ile ba?lad??? kariyerini NTVMSNBC operasyon yönetmeli?iyle devam ettiren Türe, Do?u? Yay?n Grubunda Yeni Medya’n?n kurulmas?nda yap? ta?lar?ndan biri olarak yer ald?.

?imdi ise DYG’nin dijital mecralar?ndan sorumlu yeni medya departman?n?n ba??nda görev alarak Do?u? Yay?n Grubundaki dijital i?lerin öncülü?ünü yapmakta

Cenk Uygur

Cenk Uygur, internet üzerinden yay?nlanan “Genç Türkler” adl?, ilk günlük talk show’un sunucusudur. Program, web üzerinden YouTube, AOL, Airamerica.com ve TidalTV.com taraf?ndan yay?nlanmaktad?r. Ayda sekiz milyon izleyici kitlesiyle 100 YouTube Orta?? listesinde yer alan “Genç Türkler”, 2002 y?l?n?n ilk çeyre?inde Sirius Satellite Radio’da ilk orijinal program olarak yay?n hayat?na ba?lam??, daha sonra bu platform 2006 y?l?nda XM Satellite Radio’ya transfer olmu?tur. Cenk Uygur Pennsylvania Üniversitesi, Wharton School of Business ve Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

“Genç Türkler”den önce avukatl?k, televizyon yazarl??? ve televizyon sunuculu?u yapm??; MSNBC, CNN Headline News, E! Entertainment Channel, Al Jazeera, ABC News, Voice of America, NPR ve Fox News Channel’da çe?itli programlara kat?lm??...

Ba?vuru için t?klay?n...

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri