forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

hrant_dinkAvrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi, 2007 y?l?nda suikast sonucu hayat?n? kaybeden gazeteci Hrant Dink davas?yla ilgili karar?n? aç?klad?. Türkiye, Dink ailesine 133 bin Euro tazminat ödeyecek. Bunun 105 bin Euro'su manevi tazminat, 28 bin Euro'su ise mahkeme masraf?.

A?HM, ölümünden önce Hrant Dink'in ve daha sonra ailesinin yapt??? 5 ayr? ba?vuruyu ele ald??? davay? ortak bir karara ba?lad?. A?HM, Türkiye'nin Avrupa ?nsan Haklar? Sözle?mesi'nin ya?ama hakk?, ifade özgürlü?ü ve etkili ba?vuru hakk?yla ilgili maddelerini ihlal etti?ini belirtti.

Ailesi, Hrant Dink'in Türkiye'de yarg?lan?p mahkum olmas?yla a??r? uçlar?n hedefi haline geldi?ini, devlet taraf?ndan korunmad???n? ve sald?r?n?n faillerinin etkili ?ekilde soru?turulmad???n? iddia ediyordu.

Türkiye'nin gönderdi?i savunmada Dink'in yaz?lar?yla ilgili "Nazi benzetmesi" yap?lmas? büyük tepki çekmi?ti. D??i?leri Bakan? Ahmet Davuto?lu, dostane çözüme gidilebilece?ini söylemi?, ancak bu gerçekle?memi?ti.

DAVADA TET?KÇ?LER VAR,  KAMU GÖREVL?LER? YOK

Dink ailesinin avukat? Arzu Becerik ise A?HM karar?n? NTV canl? yay?n?nda de?erlendirdi. Becerik’in de?erlendirmesi ?öyle:

“Gerekçeli karar? göremedi?imiz için ayr?nt?l? bir de?erlendirme yapmak yanl?? olur. Bu bekledi?imiz bir karard?, özellikle ifade özgürlü?ü konusunda. Türkiye'deki hüküm uluslararas? kriterlere ayk?r?l?k olu?turuyordu. Ayr?ca ya?am hakk? konusundaki karar da yine bekledi?imiz bir hükümdü. Cinayetten önce kamu görevlilerinin gerekli önlemleri almam?? olmalar?, gelen istihbaratlar? yeterince de?erlendirmemeleri, sorumlular hakk?nda gerekli davalar?n aç?lamamas? gibi unsurlar vard?.

Mahkemenin karar? çok anla??l?r bir ?ey, ?stanbul 14. A??r Ceza'da görülen davada sadece tetikçiler var, kamu görevlileri yok. A?HM'e biz bunu anlatt?k ve bu do?rultuda bir karar verdi.

Bundan sonra yürüyen davalar var, o davalarda da bir yan?t alamad?k, birçok talebimiz var ve bunlar da kar??lanmad?. Yarg?lama süreci devam ediyor, sona erdi?inde A?HM'e ba?vuru yapaca??z. Sorumlular ve kamu görevlileri yarg?lan?p ceza alana kadar çabam?z sürecek.”

HRANT D?NK BELGESEL?


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri