forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ntvCan Dündar'la Canl? Ana Haber, Banu Güven ile Art?, Mirgün Cabas ile Her ?ey, O?uz Haksever ile Son Söz, Burcu Esmersoy ile Spor... NTV’de yeni dönem ve yeni programlar ba?lad?...

Sonay Dikkaya’n?n sundu?u “22 Haber” yine al??t?rd??? saatte 22:00’de ekrana gelirken gün Gülay Özdem’in “Gece Bülten”i ile sona erecek. Gündüz haber ku?a??nda Esra Sert her sabah “Güne Ba?larken”, Erhan Ertürk “Haber Merkezi”, Banu El “Ö?le Bülteni”, O?uz Haksever ise “Günün ?çinden” ile hafta içi her gün yay?nda olacak.

BANU GÜVEN ?LE ARTI / Hafta içi 18:10
Banu Güven, yeni dönemde yeni program? ile hafta içi her ak?am canl? yay?nla ekranda. Her program?nda ön plana ç?karaca?? konuklar?yla hayat hikayesi, uzmanl?k alan?, günün konusunu konu?acak. Ayr?ca Banu Güven, program?n son bölümünde her konu?una yöneltece?i 10 soruluk bir anket yapacak.

CANLI ANA HABER / Hafta içi 19:30
Can Dündar, haber içeri?i, sunumu, konuklar? ve etkisiyle son iki dönemde her hafta gündemi belirleyen “Canl? Gaste”ye ara veriyor, bu kez hafta içi her ak?am 19:30’da “Canl? Ana Haber” ile daha güçlü olarak döndü. Günün geli?en bütün haberleri NTV fark? ile ana haber anlay???yla ekrana gelirken, gündemin öne ç?kan ba?l?klar?, olay?n merkezinden canl? ba?lant?larla sunuluyor, haberin kahramanlar? ile konu?uluyor, uzmanlar?n de?erlendirmesi al?n?yor.

Siyasetten, spora, ekonomiden, soka??n nabz?na, s?cak olaylar, sosyal, kültürel ve sanatsal geli?meler, tüm haber ba?l?klar? Can Dündar’?n farkl?, güvenilir yorumu ve NTV’nin bak?? aç?s?yla, canl? yay?nda izleyiciye sunuluyor. Günün tüm s?cak geli?meleri canl? yay?n ba?lant?lar?yla “Canl? Ana Haber”e yans?t?l?yor.

Bir günün hikayesini izleyenleyece?iniz yay?nda, ertesi günün gündeminden de ipuçlar? bulacaks?n?z.

M?RGÜN CABAS ?LE HER ?EY / Hafta içi 21:00

“Bu programda neler var” m? dediniz? Siyaset, ya?am, spor, magazin, kültür-sanat, dünyadan ve Türkiye’den geli?meler, uzman görü?leri, güncel de?erlendirmeler... Yani gündeme ve habere dair tart???lacak ne varsa her ?ey...

Mirgün Cabas, her ak?am saat tam 21.00’de ekrana geliyor, her konuda, her ?eyi, her görü?ü alarak bütün detaylar?yla masaya yat?r?yor, biten günün ard?ndan ak?llara tak?lan sorular? do?rudan muhatab?na soruyor.

Her konuda her görü? her ak?am Mirgün Cabas ile Her ?ey’de...

YORUM FARKI / Hafta içi 19:10
?ki büyük birikim, iki farkl? bak?? yine ayn? ekranda kar?? kar??ya... Farkl? dünya görü?lerini bilgi birikimleriyle, düzeyi dü?ürmeden tart??an iki usta gazeteci Mehmet Barlas ve Emre Kongar, 6. sezonu ile ekranda. ?kili günün meselelerini yine hafta içi her ak?am saat 19:10’da “Yorum Fark?”nda yüz yüze tart???yor.

BURCU ESMERSOY ?LE SPOR/ Hafta içi 22:30

Burcu Esmersoy, günün spor ba?l?klar?, isimleri, skorlar?, canl? yay?nda izleyicilerine sunacak. Yay?n süresi içindeki tüm geli?meler de canl? yay?n ba?lant?lar?yla ekrana gelecek.

TARTI?MA PROGRAMLARI / Hafta içi 23:00

Anayasa de?i?ikli?i ve referandumu ile doruk noktas?na t?rmanan siyasi tansiyon, 2011’de yap?lacak “Genel Seçimler” nedeniyle dü?meden devam edecek. Gelece?imize yön veren geli?melerin ya?and??? dönemde NTV, haber tart??ma programlar?yla bilgilendirmeye, geli?meleri aktarmaya ve farkl? görü?leri ekrana getirmeye, her konuyu düzeyi dü?ürmeden tart??maya devam edecek.

Hafta boyunca her gece uzun uzad?ya her konunun konu?ulaca?? haber tart??ma programlar? yeni dönemde de 23:00’de ekrana gelecek. Haftan?n ilk program? Pazartesi gecesi “O?uz Haksever ile Son Söz” olacak. Sal? gecesi ise bu kez “NTV Soruyor” program?nda Sedat Küçükay konuklar?n? toplay?p haftan?n en can al?c? konular?n? tart??acak. Çar?amba gecesi ise Ru?en Çak?r, Nuray Mert, Sedat Ergin ve Nazl? Il?cak ile “Bas?n Odas?”n? toplayacak. Per?embe gecesi 23:00’de de Çi?dem Anad 'Do?rudan Siyaset' program?nda, Ankara’n?n siyasi gündemi ve politik geli?melerini konuklar?yla konu?acak.

GÜLAY AF?AR ?LE HAFTA SONU / Cumartesi ve Pazar 09:00-12:00

Gülay Af?ar, h?z kesmeden, yeni bölümler, yeni konuklar? ile tempoyu dü?ürmeden canl? yay?n ba?lant?lar?, son dakika geli?melerinden detaylar, haber bültenleri, magazin ve kültür- sanat gündemi ile Cumartesi ve Pazar sabah? NTV ekran?nda. Hafta sonununda bilgi verirken ne?esi de eksik olmayacak program seyircileri ve müzikleriyle çok e?lenceli.

NTV YEN? DÖNEM HABER-TARTI?MA PROGRAMLARI
Güne Ba?larken: 06:00-09:00 Hafta içi –Esra Sert
Haber Merkezi: 09:00-12:00 Hafta içi – Erhan Ertürk
Ö?le Bülteni: 12:00-14:00 Hafta içi – Banu El
Günün ?çinden: 14:00-17:00 Hafta içi – O?uz Haksever
Banu Güven ile Art?: 18:10 Hafta içi her ak?am
Gece Gündüz: 18:30 Hafta içi ak?am
Yorum Fark? : 19:10 Hafta içi

ak?am

Canl? Ana Haber: 19:30 Hafta içi her ak?am
Mirgün Cabas ile Her ?ey: 21:00 Pazartesi'den Per?embe'ye
22 Haber: 22:00 Her Gece
Burcu Esmersoy ile Spor: 22:30 Hafta içi

O?uz Haksever ile Son Söz: 23:00 Pazartesi
NTV Soruyor: 23:00 Sal?
Bas?n Odas?: 23:00 Çar?amba
Do?rudan Siyaset: 23.00 Per?embe
Gece Bülteni: 01:00 Her gece
Gülay Af?ar ile Hafta Sonu: 09:00 Cumartesi ve Pazar

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri