forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

referandum_sonucRTÜK Ba?kan? Prof. Dr. Davut Dursun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), RTÜK ve televizyon kanallar? aç?s?ndan referandum sürecini de?erlendirdi. RTÜK Ba?kan? televizyonlara toplam 26 ceza karar? al?nd???n? aç?klad?.

Dursun, Üst Kurulun referandum döneminde, YSK taraf?ndan belirlenen toplam 55 televizyon kanal?n? sürekli izledi?ini söyledi.

2002 y?l?nda yap?lan yasa de?i?ikli?inden beri RTÜK'ün izlemedi?i TRT'nin de, 55 kanall?k listede olmamas?na ra?men, YSK karar?yla referandum döneminde yeniden izlemeye al?nd???n? belirten Dursun, referandum sürecinde radyo ve  televizyon kurulu?lar?n?n genel olarak YSK'n?n belirledi?i yay?n ilkelerine uygun yay?n yapt?klar?n? bildirdi.

Referandum döneminin sorunsuz geçmesi için sürecin ba??nda yay?n kurulu?lar?yla toplant?lar ve görü?meler yapt?klar?n? ifade eden Dursun, ?unlar? kaydetti: ''Görü?melerimizde tüm yay?n kurulu?lar?n?n YSK'n?n belirledi?i yay?n ilkelerine uygun yay?n yapmakla yükümlü olduklar?n? hat?rlatt?k. Kendilerine YSK'n?n belirledi?i yay?n ilkeleri hakk?nda bilgi verdik ve bu ilkelere uyma konusunda hassasiyet göstermelerini kendilerinden istedik. Referandum döneminde, YSK'n?n belirledi?i 55 televizyon kanal? sürekli izlendi.

''KURULU?LAR SORUMLU YAYINCILIK ANLAYI?I SERG?LED?''

Gerçekten de yay?n kurulu?lar? referandum sürecinde sorumlu bir yay?nc?l?k anlay??? sergilediler. Hem bu nedenle hem de referandum ve genel seçimin farkl? tabiat? nedeniyle bu dönem yo?un yay?n ihlali ya?anmad?. Bu bak?mdan yay?n kurulu?lar?na gösterdikleri hassasiyet için te?ekkür ediyorum.''

Referandum sürecinde kanallar?n YSK'n?n belirledi?i yay?n ilkelerine uygun yay?n yap?p yapmad?klar?n? RTÜK'ün denetledi?ini anlatan Dursun, bu çerçevede, dönem boyunca toplam 96 izleme raporu haz?rland???n? aç?klad?.

Yay?n ihlali görülsün veya görülmesin, haz?rlanan tüm raporlar?n nihai karar için bekletilmeksizin YSK'ya gönderildi?ini vurgulayan Dursun, ''Tüm referandum dönemi boyunca haz?rlanan raporlar?n yüzde 41.6's?, oylama sonuçlar?n? erken yay?nlayan kanallarla ilgili. Bu durumun kanallar aras?ndaki rekabetten kaynakland???n? dü?ünüyorum. Tabii, YSK'n?n belirledi?i saatten önce sonuçlar? yay?nlayan ve aralar?nda ulusal kanallar?n da oldu?u 40 kanalla ilgili son karar? YSK verecek'' diye konu?tu.

'26 CEZA KARARI ALINDI''

Prof. Dr. Dursun, RTÜK'ün YSK'ya gönderdi?i 96 rapordan 35'inin YSK taraf?ndan de?erlendirildi?ini ve 15'i uyar?, 11'i de?i?ik sürelerle program durdurma olmak üzere toplam 26 ceza karar? al?nd???n? bildirdi.

Bu kapsamda, YSK'n?n, Ulusal 1, Halk TV, Cine 5, Ülke TV, STV, Samanyolu Haber, Kanal Çay, Meltem TV, 6 News, Mesaj TV, TV 58, Beyaz TV, Cem TV, Hilal TV ve NTV için uyar? cezas? verdi?ini an?msatan Dursun, program durdurma cezalar?yla ilgili ?unlar? söyledi:

“Uyar? cezas?na ra?men belirlenen yay?n ilkelerini tekrardan ihlal eden kanallara YSK taraf?ndan program durdurma cezalar? verilmesi karara ba?lanm??t?r. Bu kapsamda, Ulusal 1'e birer kez olmak üzere iki program durdurma, Halk TV'ye bir ve üç kez olmak üzere iki program durdurma, Cine 5'e üç kez bir program durdurma, Ülke TV'ye bir program durdurma, Meltem TV'ye 1, 3 ve 5 kez olmak üzere üç program durdurma, 6 News'a ise 1 ve 3 kez olmak üzere iki program durdurma cezas? verilmi?tir.''

RTÜK taraf?ndan YSK'ya gönderilen 61 izleme raporunun ise henüz de?erlendirme a?amas?nda bulundu?unu belirten Dursun, 3984 Say?l? Radyo ve Televizyonlar?n Kurulu? ve Yay?nlar? Hakk?nda Kanun ile 298 Say?l? Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakk?nda Kanunun ilgili hükümleri gere?ince, seçim dönemlerindeki yay?nlara ili?kin usul ve esaslar?n YSK taraf?ndan düzenlendi?ini hat?rlatt?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri