forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

babiali_senlikleriiTürkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) düzenledi?i Bab?ali ?enli?i'nin üçüncüsü 30 Eylül-3 Ekim tarihleri aras?nda Sultanahmet Park?'nda yap?lacak. ?enlik süresince, gazeteler, dergiler, yay?nevleri, internet siteleri ve ajanslar okurlar?yla, televizyon kurulu?lar? izleyicileriyle, radyolar da dinleyicileriyle bulu?acak.

100’ü a?k?n gazete, televizyon, dergi, radyo, yay?nevi ve internet sitesinin kat?ld??? ?enlik 29 Eylül ak?am? saat 19:00’da düzenlenecek Bo?az Gezisi’yle ba?layacak. ?enli?in aç?l??? ise 30 Eylül Per?embe günü saat 18:00’de Sultanahmet Park?’ndaki Amfi Tiyatro’da düzenlenecek törenle yap?lacak.

Ba?ta sivil toplum kurulu?lar? olmak üzere kamu ve özel kurulu?lar?n da destek verdi?i etkinlikler 29 Eylül tarihinde düzenlenecek Bo?az Gezisi ile ba?layacak. Resmi aç?l?? 30 Eylül tarihinde Sultanahmet Park?'ndaki Amfi Tiyatro'da TGC Ba?kan? Orhan Erinç, Fatih Belediye Ba?kan? Mustafa Demir, ?stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve ?BB Kültür A? Genel Müdürü Nevzat Bayhan'?n kat?l?m?yla yap?lacak.Aç?l???n ard?ndan ba?layacak etkinliklerle Babiali ruhu yeniden canland?r?lacak.  Etkinli?e ?stanbul Valili?i, Fatih Belediyesi, ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi, ?BB Kültür A? ve Avrupa 2010 Kültür Ba?kenti Ajans? da destek veriyor.

Etkinlikler çerçevesinde, TGC ba?ta olmak üzere, meslek kurulu?lar?, bas?n yay?n kurulu?lar?yla birçok yay?nevi kuracaklar? standlarda ve etkinlik alan?nda imza günü, panel, ve konserler düzenleyecek.

3. Bab?ali ?enli?i'nin aç?l?? töreninden  kapsam?nda TGC Bas?n Müzesi’nde Ayd?n Do?an Vakf?  27 y?ldan seçmelerden olu?an Uluslararas? Karikatür Yar??mas? Sergisi aç?yor. Karikatürist Akda? Saydut da  "Çeli?meler" konulu bir sergi düzenliyor. ?enlikte ayr?ca karikatürist Kamil Yavuz taraf?ndan ücretsiz karikatür kursu verilecek.

?enli?in bir zamanlar bas?n?n kalbi olan Bab?ali’de gazetecileri  bir araya getirerek dayan??ma ruhunu da güçlendirdi?ini belirten Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güne? ?öyle konu?tu:

“?enli?e yaln?z ?stanbul’dan de?il yerel medyadan da gazeteci arkada?lar?m?z kat?lacak. Bas?n meslek örgütleri de ?enli?e kat?larak bize güç verecekler. Televizyonlar, gazeteler, radyolar, internet siteleri, yay?nevleri ?enli?i zenginle?tirecek. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti stand?nda  gazeteci yazar arkada?lar?m?z imza günleri düzenleyecek. Bütün meslekta?lar?m?z? yönetim kurulumuz ad?na 30 Eylül-3 Ekim tarihleri aras?nda 3. Bab?ali ?enli?i’ne davet ediyorum.”

TGC 3. BABIAL? ?ENL??? ETK?NL?KLER?


ESK? BABIAL? SOHBETLER? -1 Ekim Cuma Saat 16:00

Yer: Sultanahmet Park?-Amfi Tiyatro

Gazetecili?in usta isimleri bu panelde Eski Bab?ali ruhunu dinleyicilerle payla?acak. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Bas?n Senatosu Ba?kan? Nail Güreli’nin yönetece?i panele gazeteci ve yazar Prof. Dr.  H?fz? Topuz, ?ükran Soner, Zeynep Oral ve Oktay Verel kat?lacak.

“MEDYA DEMOKRAS?YE NASIL BAKIYOR?” PANEL?-2 Ekim Saat 16:00 Yer: Sultanahmet Park?-Amfi Tiyatro

Radikal Yazar? Altan Öymen’in yönetece?i panele Hürriyet Gazetesi yazar?  Sedat Ergin ve Yeni ?afak Gazetesi Kür?at Bumin kat?l?yor.

“GELECE??N GAZETEC?LER? KONU?UYOR” PANEL? 3 Ekim Pazar Saat: 16:00 Yer: Sultanahmet Park?-Amfi Tiyatro

Bilgi Üniversitesi ö?retim üyesi Prof. Dr. Haluk ?ahin’in yönetece?i panele ileti?im fakültesi son s?n?f ö?rencileri kat?lacak ve gazetecilik mesle?ine dönük kayg?lar?n? ve umutlar?n? dile getirecek.

MEDYA GÖZÜYLE ENGELL?LER PANEL?  3 Ekim Pazar Saat: 14:00 Yer: Sultanahmet Park?-Amfi Tiyatro

Panelde gazeteciler medyada yer alan engelliler haberlerini de?erlendirecek. Yap?lan olumlu ve olumsuz haberler tart???lacak.

DÜZENLENECEK KONSERLER

3. Bab?ali ?enli?i süresince Davut Gülo?lu, Grup Bohem, Ah?rkap? Roman Orkestras?, ?stanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvar? Korosu’da Sultanahmet Park?’ndaki Amfi Tiyatro’da sahne alacak.

KLAS?K OTOMOB?LLER DE ?ENL??E KATILIYOR

1950'li ve 1960'l? y?llar?n efsanele?mi? klasik otomobil sahiplerinin bir araya gelerek kurdu?u, ?stanbul Klasik Otomobilciler Derne?i geçen y?l oldu?u gibi bu y?l da Bab?ali ?enli?i'nin konu?u olacak. 3 Ekim tarihinde etkinlik alan?nda otomobillerini sergileyecek olan dernek, bir zamanlar bas?n?n ba?kenti olan tarihi yar?madaya renk katacak.

SA?LIK TARAMALARI YAPILACAK

?enlik süresince K?z?lay taraf?ndan kan ba???? kampanyas?, Türk Kalp Vakf? taraf?ndan kolesterol-?eker taramas? yap?lacak.

?ENL??E K?MLER KATILIYOR?

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Fatih Belediyesi, ?stanbul Valili?i, ?l Özel ?dare, ?l Sa?l?k Müdürlü?ü, ?l Milli E?itim Müdürlü?ü, Türk Kalp Vakf?, Türkiye Gazeteciler Sendikas?, Halkla ?li?kiler Derne?i, ?stanbul Ticaret Odas?, Kültür A.?., ?stanbul Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, K?z?lay, Karaelmas Gazeteciler Derne?i/Zonguldak, ?anl?urfa Liva Fm, Karikürcüler Derne?i, Trabzon Medya Platformu, Roche Diagnostic, Klasik Otomobilciler Derne?i, Özkaynak, Algida, Angora Müzik, Anadolu Ajans?, Best FM, ?stanbul FM, Marmara FM, Müjde FM, Radyo 7, Haber 7, Ya?am Radyo, Birgün Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, Yeniça? Gazetesi, Türkiye Gazetesi, Turkuaz Grubu, Kentim Gazetesi, 24 TV-Star Gazetesi, TRT, Ulusal TV, TGRT, Bilim ve Ütopya Dergisi, Do?an Egmond, Do?an Çocuk, Boyut Yay?nevi,  Bilge Kar?nca, Bizim KataplarKaynak Yay?nlar?, Temel Yay?nlar?, Kitap Yay?nevi, Özyürek Yay?nc?l?k, Yeni ?nsan, Esin Yay?nevi, Göl Kitap Yay?nc?l?k, Seçme Kitaplar, E?itim Yay?nlar?, ?zlenim Sanat Yay?nevi, Kare Yay?nlar?, Özgür Yay?nlar?, Fono E?itim, Hermes Kitap, Tudem, Yaysat, ?ule Yay?nlar?, BKY-Bab?ali Kültür Yay?nc?l???, Horosan Yay?nlar?, Kald?raç Yay?nlar?, Sorun Yay?nlar?, ?z Yay?nc?l?k, Kar?ncalar Yay?nevi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri