forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

fatih_altayli_280Gazete Habertürk Genel Yay?n Yönetmeni Fatih Altayl?, NTV Yaz? ??leri’nde Ru?en Çak?r’?n konu?u oldu. Kenan Tekda?’?n yapt??? aç?klamay? hat?rlatan Ru?en Çak?r, Bekir Co?kun’un Habertürk’teki yaz?lar?na son verilmesi konusunu sordu. Altayl? bu konuda ?unlar? söyledi...

Bu konuda Turgay Ciner de bir aç?klama yapt?, AK Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? Hüseyin Çelik’e. Çelik beni de arad? "Niye Bekur Co?kun’un i?ine son verdiniz?" diye. Ben dedim ki "Benimle alakas? yok". Patronun bu konuda bir dü?üncesi vard?. Yaz? ?eklinin, üslubunun Habertürk’ün objektif tavr?na uymad???n? söyledi. Ben de zaman zaman ba?ka yazarlar?n da benzer ?ekilde yazd???n?, hatta benim de zaman zaman böyle yaz?lar?m?n oldu?unu söyledim. Ama sonuçta patronun dedi?i oldu. Bu konuda yakla??k 10 gün süren bir ?ey oldu. Sonuç olarak patron olarak son sözü Turgay Ciner söyledi.

Ben defalarca sordum Turgay Ciner’e bask? olup olmad???n?. Bana, “Kimse bask? yapmad?, bask? olsa ben tam tersi bir ?ekilde davran?rd?m” dedi.

Bekir Co?kun benim Bab?ali’de en sevdi?im 5-10 ki?iden biridir. Daha yeni Cunda Adas?’nda onunla görü?tüm. Adam gibi adamd?r. Ben kendi ad?ma kay?p oldu?unu dü?ünüyorum.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri