forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Cine5lTMSF
cine5Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonu (TMSF) taraf?ndan 40 milyon ABD Dolar? muhammen bedelle sat??a ç?kar?lan Cine 5 TV Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ü’nün ihalesinin 29 Kas?m 2010 tarihinde yap?laca?? bildirildi.

TMSF’den yap?lan yaz?l? aç?klamada, aç?k art?rmas? 29 Kas?m Pazartesi günü TMSF Merkez Binas? Konferans Salonu’nda gerçekle?tirilecek Cine 5 TV Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ü için 26 Kas?m 2010 Cuma günü saat 17.00’ye kadar teklif al?naca?? belirtildi.

Sat??a konu ticari ve iktisadi bütünlü?ün Cine 5 TV’nin faaliyetini sürdürebilmesi için yararl? veya gerekli olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu taraf?ndan 3984 say?l? Kanunun geçici 6. maddesi hükmü kapsam?nda frekans tahsis ihalesine kadar müktesep hak te?kil etmemek üzere kulland?r?lan karasal vericiler ile ulusal lisans tipi ile yay?n yapma izni, kablolu televizyon yay?n lisans?, uydu televizyon yay?n lisans? ve izni, markalar?, internet alan adlar?, vericiler, yay?n ar?ivi, menkul mallar ile bu mal, hak ve varl?klar?n feri veya mütemmim cüzü niteli?indeki sözle?melerden olu?tu?u kaydedildi.


Cine 5 bu y?l içinde iki kez ihaleye ç?kar?lm?? ancak al?c? ç?kmam??t?...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri