forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

GELECE??N TV TEKNOLOJ?S? ?STANBUL'DA KONU?ULUYOR...

Aktif .

iptv_worldTeknoloji ortaklar?n?, içerik sa?lay?c? ve operatörlerini bir araya getiren; sektördeki geli?melere yön veren ve destekleyen en büyük platform olan IPTV Forum Eastern Europe & EuroAsia 2010, bu sene Show TV sponsorlu?unda ilk kez 12-13 Ekim tarihlerinde ?stanbul’da düzenleniyor.

Kendi alan?nda global bir referans noktas? olan Forum, 2004 y?l?ndan bu yana, Informa Telecoms & Media taraf?ndan 8 ülkede düzenleniyor. Tüm dünyadan sektör profesyonellerini ?stanbul’da bir araya getirecek olan Forum’da, IPTV konusunda lider uluslararas? ?irket temsilcileri konu?mac? olarak yer al?yor.

Forum, TTNET, VESTEL, BTK, Turk Telekom 'un da kat?laca?? özel bir oturuma da ev sahipli?i yapacak. IPTV Forum’da sektördeki son geli?melerin ve yeniliklerin payla??larak televizyonculu?un gelece?ini belirleyecek teknolojiler detaylar?yla ele al?nacak. Farkl? ülkelerden operatörler; teknoloji partnerleri ve içerik sa?lay?c?lar?n bir araya geldi?i IPTV Forum’da, Do?u Avrupa ve Türkiye’de IPTV’nin geli?imi, Hibrid IPTV’nin geli?imi, TV stratejileri, IPTV’de reklam?n gelece?i gibi konular de?erlendiriliyor.TTNet, IPtivibu’ya geçti

IPTV Forum'da bir konu?ma yapan TTNet Genel Müdürü Tahsin Y?lmaz Türkiye'deki IPTV alan?ndaki geli?meleri de?erlendirdi. ?nternet ba?lant?s? üzerinden IPTV al?c?s? arac?l???yla yeni nesil televizyon platformu olan IPtivibu, devreye girdi. Tivibu gibi canl? yay?n? durdurma, ileri geri alma, filmleri istenildi?i zaman izleme gibi seçeneklerin de bulundu?unu anlatan TTnet Genel Müdürü Tahsin Y?lmaz, "Yay?n içeriklerine yay?n ak???n?n planlanm?? zamanlamas?ndan ba??ms?z olarak da ula?mak mümkün. Böylelikle evde dizi ve maçlar istenildi?i saatte ve günde izlenebilecek. IPtivibu ile canl? izlenen bir maç? 15 dakika geri sar?p izlemek de mümkün" dedi.

Twitter'dan mesaj


IPtivibu'nin interaktif servisleri, içeri?i ve kapsam? hakk?nda bilgi veren Tahsin Y?lmaz, ?öyle konu?tu: "Televizyon izlerken anl?k maç sonuçlar?n? almak, borsa, döviz, alt?n bilgilerine ula?mak, hava durumunu ö?renmek mümkün. IPtivibu ile Twitter üzerinden mesajla??labiliyor, Yemeksepeti.com'dan yemek sipari?i verilebiliyor, Flickr uygulamas? televizyon üzerinden kullan?labiliyor ve havaalanlar?nda uçaklar?n kalk?? ve ini? saatleri görüntülenebiliyor. IPtivibu, ilk olarak ?stanbul, Ankara ve ?zmir'de pilot olarak uygulamaya al?nd?. IPtivibu'da yerli ve yabanc? toplam 101 kanal var."

Film kiras? 1 TL

IPtivibu'da ayl?k fiyat?n 29 TL oldu?unu aç?klayan Tahsin Y?lmaz, ?unlar? söyledi:"Seç-izle alt?nda yüzlerce film, dizi, belgesel ve çocuklarla ilgili içerikler bulunuyor. Kirala-izle alt?nda yeni filmler 24 ile 48 saatli?ine kiralanabiliyor. Filmler, bu süre içinde s?n?rs?z izlenebiliyor. FilmClub sinema paketinin fiyat? ayl?k 7 TL. FilmClub paketinde üç farkl? kanal bulunuyor. Filmlerin kiralama bedelleri ise 1-5 TL aras?nda de?i?iyor. Bu konuda Hollywood'un 5 büyük yap?m ?irketiyle lisans anla?malar?n? tamamlad?k. Sony'le de anla?mak üzereyiz. DVD'ler raflara girdi?i gün izlenebilecek."

Petr Cech çok para istedi

TTNET'in yeni reklam kampanyalar? hakk?nda da bilgi veren Tahsin Y?lmaz, ?öyle konu?tu: "Yeni kampanyalarda Milli Tak?m'?n son dönemlerde unutulmayan gollerine yerv erdik. Euro 2008'de Semih ?entürk'ün golüne engel olamayan H?rvatistan Milli Tak?m kalecisi Stipe Pletikosa ve 2002 Dünya Kupas?n'da en erken golü kalesinde göre Güney Kore kalecilerine o an neler ya?ad?klar?n? sorduk. Çek Cumhuriyeti kalecisi Petr Cech ise bu iki kalecinin toplam?ndan daha fazla para istedi?i için yeni dönem reklamlar?m?zda yer alamad?."

Mardin'de çanak antenler kalkacak

IPTIVIBU için Mardin'de özel bir çal??ma yap?laca??n? söyleyen Tahsin Y?lmaz, "Mardin Valili?i ve belediyesi bölgede çanak antenlerin sökülmesi için çal??maya ba?l?yor. Ayn? zamanda duvar d??lar?nda kablolar?n da görünmemesi gerekiyor. Bunun için valilikle çal??malara ba?lad?k. Gerekirse Mardin için özel fiyat avantajlar? da sunaca??z. Türkiye'de 10 milyona yak?n çanak anten oldu?u tahmin ediliyor" dedi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri