forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

serdarturgut_rojinSerdar Turgut'un Ak?am gazetesinde yazd??? dönemde ?ark?c? Rojin için 'Da?a kald?r?r, seks kölem haline getirirdim' ?eklindeki yaz?s?nda mahkeme son karar?n? verdi. Serdar Turgut 10 bin TL tazminata mahkum oldu.


Rojin'in, gazeteci Serdar Turgut hakk?nda açt??? ve 100 bn TL istedi?i manevi tazminat davas? sonuçland?.

?u anda Habertürk'te yazan Serdar Turgut, Ak?am gazetesindeyken yazd? ve ?u ana kadar kendisine çekici gelen hiçbir PKK’l? kad?n görmedi?ini bunun için ?ehirden Rojin’i da?a kaç?r?p seks kölesi yapaca??n? yazm??t?.

DAHA ÖNCE HAP?STEN KURTULMU?TU

Bu yaz?dan sonra Rojin Bak?rköy Adlisyesi’ne dilekçe vererek suç duyurusunda bulunmu?tu. Rojin ?ikayet dilekçesinde Serdar Turgut’un “cinsel taciz” ve “bas?n yoluyla hakaret” suçlar?ndan cezaland?r?lmas?n? talep etti. Rojin daha sonra yapt??? aç?klamada, “Serdar Turgut’un ‘da?a kald?rmak’, ‘seks kölesi yapmak’ gibi a?z? salyal? erkek edebiyat?n?n en ucube cümlelerine fütursuzca kullanmaya cesaret etmesinin nedeni, benim Kürt olmam m?, hele de kad?n olmam m?d?r” diye sormu?tu.

Bak?rköy Cumhuriyet Ba?savc?l???nca haz?rlanan iddianamede, Turgut’un "PKK teröristi olmad???ma pi?man?m" ba?l?kl? yaz? ile "Rojin’in onur, ?eref ve sayg?nl???na sald?rd???, cinsel amaçl? olarak taciz etti?i" öne sürümü?tü. ?ddianamede, Turgut’un "bas?n yoluyla hakaret" ve "cinsel taciz" suçlar?ndan 7 ay ile 4 y?l 8 ay aras?nda hapis veya adli para cezas?na çarpt?r?lmas? istenmi?ti.

Bak?rköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi, "san?k Serdar Turgut’un müdahil Rojin Ölker’in ?eref ve sayg?nl???na bas?n yoluyla sövdü?ü"nün belirlendi?ini belirterek, san??? eylemine uyan TCK’n?n 125. maddesinin 1 ve 2. f?kralar? uyar?nca 6 bin 300 TL adli para cezas?na çarpt?rm??t?.

CMK’n?n 231. maddesi uyar?nda hükmün aç?klanmas?n? geri b?rakan mahkeme, Serdar Turgut hakk?nda 5 y?l denetim süresi belirlemi?ti. Mahkeme, "cinsel taciz" suçlamas?n? ili?kin olarak da suçun kas?t ve unsurlar? olu?mad???ndan Turgut’un beraat?na hükmetmi?ti.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri