forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

tgffKayseri’de Türkiye Gazeteciler Federasyonu 31 Ba?kanlar Konseyi toplant?s? yap?ld?. Toplant? sonras? bir 'Sonuç Bildirgesi' yay?nland? ve gazetecilik ad? alt?nda menfaat sa?layanlarla mücadele edilmesi kararla?t?r?ld?...

Türkiye Gazeteciler Federasyonu 31 Ba?kanlar Konseyi Sonuç Bildirgesi


1998 y?l?nda Anadolu’daki 42 meslek örgütünün ortak hareketiyle, ?zmir Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Merhum ?smail Sivri’nin kurucu genel ba?kanl???nda olu?turulan, 12 y?l boyunca Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) Ba?kan? Nazmi Bilgin’in önderli?ini yapt???, 27 Eylül 2009’da yap?lan genel kurulda seçimi kazanarak görevi devralan Atilla Sertel Genel Ba?kanl???’ndaki TGF Yönetimi, 1. y?l?n? tamamlad?.  

Bu süreçte, TGF’nin bütünlü?ü, yayg?nl???, birlik beraberli?i, etkinli?i ile meslek sorunlar?n ba??nda gelen bas?n eti?inin geli?tirilmesi ve yayg?nla?t?r?lmas? için tüm üye meslek örgütlerine ayr?m yap?lmaks?z?n e?it mesafede durularak, çal??malar yap?lmas?na a??rl?k verildi.

Kayseri’de gerçekle?tirilen TGF 31 Ba?kanlar Konseyi, bu çal??malar?n de?erlendirildi?i, öz ele?tirilerin yap?ld???, mesle?imiz ve meslekta?lar?m?z aç?s?ndan verimli bir toplant?ya sahne oldu.

Ba?kanlar Konseyi’nin bu toplant?s?na ilk kez  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurba?kan? Abdullah Gül ile KKTC Cumhurba?kan? Dervi? Ero?lu kat?ld?.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan? Taner Y?ld?z, TOBB Ba?kan? Rifat Hisarc?kl?o?lu, Türk-?? Genel Ba?kan? Mustafa Kumlu, Bas?n Yay?n Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya ve Bas?n ?lan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay’?n da kat?ld??? toplant?da TGF’nin yeni yönetiminin ilk hizmet y?l? de?erlendirildi.

Ayn? zamanda Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nin “Meslekte Ba?ar? Ödülleri”nin da??t?ld??? toplant?, geni? kat?l?ma sahne oldu.

52 meslek örgütü ba?kan ve temsilcilerinin kat?ld??? 31. Ba?kanlar Konseyi’nde dile getirilen konular de?erlendirilerek a?a??daki maddelerin kamuoyuna duyurmas?na karar verilmi?tir. .    

1-    Son dönemlerde s?kça gündeme gelmeye ba?layan gazeteci kimli?i alt?nda tehdit, ?antaj yoluyla menfaat sa?layan ve meslekle uzaktan yak?ndan ilgisi olmayan ki?ilerle mücadele edilmesine, bu konuda üye tüm meslek örgütlerinin duyarl? davranmas? gerekti?inin vurgulanmas?na;

2-    Yerel medyan?n h?zla kan kaybetmesinin önüne geçilmesi amac?yla, ba?ta Bas?n ?lan Kurumu ile Bas?n Yay?n Enformasyon Genel Müdürlü?ü olmak üzere kamu kurum ve kurulu?lar?yla i?birli?inin h?zland?r?larak geli?tirilmesine;

3-    Cumhurba?kan? Abdullah Gül’e aktar?lan medyayla ilgili mesleki sorunlar?n çözümü noktas?nda gerekli temaslar?n sa?lanmas?na ve komisyonlar kurularak sonuç takibinin yap?lmas?na;

4-    TGF taraf?ndan önerilen, Bas?n Yay?n Enformasyon Genel Müdürlü?ü Bas?n Kartlar? Komisyonu’nda da kabul edilen “ilkö?retim mezunu gazetecilere” bir kereye mahsus  tan?nacak “Bas?n Kart?” almalar?na imkan sa?layan düzenlemenin üyelerimize ve meslek kurulu?lar?na duyurulmas?na;

5-    Bas?n ?lan Kurumu Genel Kurulu üyesi, Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi say?s?n?n 3’e ç?kar?lmas?yla do?an olana??n de?erlendirilmesi ile TGF’nin bu konuda üye meslek örgütleri baz?nda çal??malar yaparak, en yararl? temsil imkan?n?n sa?lanmas?na;

6-    Resmi ilanlarla ilgili yap?lan düzenlemelerin  takipçisi olunmas?na ve Bas?n ?lan Kurumu’nun etkinli?inin art?r?lmas? konusunda yap?lan çal??malara destek verilmesine;

7-    Meslekta?lar?m?z?n spor müsabakalar?nda ya?ad?klar? akreditasyon sorununun giderilmesi amac?yla gerekli giri?imlerin yap?lmas?na, bu konuda Dan??tay 10. Dairesi’nin ald??? yürütmeyi durdurmayla ilgili yarg? karar?n?n illerde uygulanmas? için Gençlik ve Spor Genel Müdürlü?ü ile genel müdürlü?e ba?l? il müdürlüklerinin göreve ça?r?lmas?na karar verilmi?tir.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri