forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

cumhurbaskaniTürkiye Gazeteciler Federasyonu ve Bas?n-Yay?n Enformasyon Genel Müdürlü?ü Cumhurba?kan? Abdullah Gül’ün de ?ahitli?inde “Gazeteci De?i?im Program?”na imza att?.

 Türkiye Gazeteciler Federasyonu 31. Ba?kanlar Konseyi Toplant?s?, Kayseri Gazeteciler Cemiyetinin ev sahipli?inde yap?ld?. Ba?kanlar Konseyi Toplant?s?’n?n onur konuklar? Cumhurba?kan? Abdullah Gül ve Kuzey K?br?s Türk Cumhuriyeti Cumhurba?kan? Dervi? Ero?lu oldu. Toplant?’da Türkiye’deki gazetecilerin farkl? ?ehirleri ve gazeteleri görmesine imkan tan?yacak “Gazeteci De?i?im Program?” da imzaland?.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Ba?kan? ve ?zmir Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Atilla Sertel, gazetecilerin kentler baz?nda bir araya gelmesi, kayna?ma ve dayan??man?n art?r?lmas? ve cemiyetler aras?nda i?birli?i sa?lanmas? için de?i?im protokolü haz?rlad?klar?n? bildirerek, bu protokolü Cumhurba?kan? Gül'ün huzurunda imzalamak istediklerini kaydetti. 2 y?ll???na imzalanan protokolle yerel bas?nda çal??an gazetecilerin di?er ?ehirlerdeki gazetecilerle tan??ma ve kayna?ma imkan? bulaca??n? belirten Sertel, ?unlar? söyledi:

''Türkiye'de 1270 gazete, 938 radyo, 300 yerel televizyon ve 4 bine yak?n dergi var. Bu bas?n-yay?n organlar?nda çal??an çok say?da gazeteci arkada??m?z var. Bas?n-Yay?n Enformasyon Genel Müdürlü?ü ile yapt???m?z anla?ma do?rultusunda farkl? illerde ya?ayan gazetecilerin hem birbirleriyle tan??mas?n? hem de o ?ehirlerdeki gazeteleri yak?ndan incelemesini öngördük. Protokolle birlikte, örne?in Diyarbak?r’daki gazeteci, ?zmir’i, ?zmirli gazeteci de Diyarbak?r bas?n?n? yak?ndan tan?ma f?rsat? bulacak. 10-15’er ki?ilik gruplar halinde gerçekle?tirilecek de?i?im projesi ortalama 3 gün sürecek.”

“Bas?n?n geli?mesine katk? yapmak istiyoruz”

BYEGM Genel Müdürü Murat Karakaya da, TGF'nin Türkiye'nin en önemli bas?n örgütü oldu?unu belirten imzalanan protokolün özellikle Anadolu Bas?n?'nda çal??anlar?n?n bilgilendirilmesine katk? sa?layaca??n? dile getirdi. Karakaya; "Ankara'da yo?un bir tempoda çal???yoruz. D?? bas?n?n bilgilendirilmesi, toplant?lar bu nedenle Anadolu Bas?n?'yla bulu?tu?umuz TGF Ba?kanlar Konseyi toplant?lar?na aksatmadan kat?lmaya çal???yoruz. ?imdi TGF ile imzalad???m?z protokol kapsam?nda Ba?bakanl?k Bas?n-Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ünün yerel bas?n?n güçlendirilmesi görevi kapsam?nda genel müdürlü?ümüz ile gazetecilerin mesleki statülerinin yükseltilmesi çal??malar?n? ba?ar?yla yürüten Türkiye Gazeteciler Federasyonunun i?birli?i ve Valilik Bas?n ve Halkla ?li?kiler Müdürlükleri koordinasyonunda yerel medya mensuplar?n?n yurdun çe?itli yerlerinde mesleki inceleme gezileri yaparak e?itim ve deneyimlerinin art?r?lmas?, sosyal ve kültürel etkinliklerin tan?t?lmas?, iller aras?nda bas?n alan?nda i?birli?i ve koordinasyonun tesis edilerek mesleki standartlar?n?n yükseltilmesi amaçl?yoruz" dedi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri