forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

gazeteci_kameraTürkiye Gazeteciler Federasyonu ve Azerbaycan Matbuat ?uras? aras?nda imzalanan protokolle, Türk ve Azeri gazeteciler mesleki i?birli?i yapacak.

 Protokole göre; Azerbaycan’da mesle?in geli?tirilmesi için Türkiye’den gönderilecek  deneyimli gazeteciler Azeri gazetecilere ders verecek. Türkiye’ye gelecek Azeri gazeteciler ise medya e?itim seminerlerine kat?lacak.

Heyet olarak Temmuz ay?nda Azerbaycan’a gittiklerini ve Azeri bas?n?n? yak?ndan inceleme f?rsat? bulduklar?n? kaydeden Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Ba?kan? ve ?zmir Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Atilla Sertel, “Bu gezimizde dikkatimizi çeken konulardan biri Azerbaycan bas?n?n?n özellikle sayfa tasar?mlar?, haber yaz?m? ve gazetecilik kurallar? anlam?nda bizden çok daha geride olmas?yd?. Bu tespitin ard?ndan Azerbaycan’la e?itim konusunda i?birli?i yapmaya karar verdik” dedi.

Protokolü, Azerbaycan Matbuat ?uras? Ba?kan? Aflatun Amashov’la birlikte Kayseri’de düzenlenen TGF Ba?kanlar Konseyi Toplant?s?’nda imzalad?klar?n? aç?klayan Sertel, ?unlar? söyledi:

“Yakla??k 9 milyon nüfusu olan Azerbaycan’da ki günlük gazete say?s? 30. Bu günlük gazetelerin toplam traj? ise sadece 50 bin. Bizim amac?m?z iki ülke gazetecileri aras?ndaki ili?kileri daha da güçlendirerek, gazetelerin çok daha sa?l?kl? bir yap?ya kavu?mas?na arac?l?k etmek. Azerbaycan’daki meslekta?lar?m?z Türkiye’ye gelerek medya e?itim seminerlerine kat?lacak. Di?er taraftan bizim belirleyece?imiz deneyimli gazeteciler Azerbaycan’a giderek, sayfa tasar?m?, haber yaz?m?, gazetecilik kurallar? gibi konularda e?itim verecek.”

Protokol Neleri Kaps?yor?

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Ba?kan? Atilla Sertel ve Azerbaycan Matbuat ?uras? Ba?kan? Aflatun Amashov aras?nda imzalanan 5 maddelik protokol ?unlar? kaps?yor:

• Azerbaycan’daki gazeteciler Türkiye’de düzenlenecek, “medya e?itim seminerlerine” davet edilecek,
• Azerbaycan’da mesle?in geli?tirilmesi için Türkiye’den deneyimli gazeteciler görevli olarak bu ülkeye gönderilerek ders verilecek,
• Mesle?in geli?tirilmesine yönelik yap?lacak etkinliklerde ortak komisyonlar kurulacak ve al?nacak kararlar her iki ülkede de ya?ama geçirilecek,
• Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun 2011 y?l? içinde düzenleyece?i Ba?kanlar Konseyi Toplant?s?’n?n Azerbaycan’da yap?lmas? sa?lanacak,
• Türkiye ve Azerbaycan halk? aras?nda karde?li?in geli?tirilmesine yönelik kültürel ve sosyal projelere a??rl?k verilecek.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri