forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Ba?kan? Atilla Sertel, Sakarya Büyük?ehir Belediyesi’nin düzenledi?i panele konu?mac? olarak kat?lan Taraf Gazetesi yazar? Y?ld?ray O?ur ile Star Gazetesi yazar? Mustafa Akyol’un oturdu?u masaya idam ipi at?lmas?n? k?nad?.BASIN AÇIKLAMASI

TGF Genel Ba?kan? ve ?GC Ba?kan? Atilla Sertel, gazetecilere idam ipi at?lmas?n?
k?nad?.

“Farkl? dü?ünceye ‘tahammülsüzlük’ her geçen gün art?yor”

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Ba?kan? ve ?zmir Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Atilla Sertel, Sakarya Büyük?ehir Belediyesi’nin düzenledi?i panele konu?mac? olarak kat?lan Taraf Gazetesi yazar? Y?ld?ray O?ur ile Star Gazetesi yazar?
Mustafa Akyol’un oturdu?u masaya idam ipi at?lmas?n? k?nad?.

Sertel, konuya ili?kin yay?mlad??? mesajda O?ur ve Akyol’a ölümü ça?r??t?ran bir protesto yöntemiyle idam ipi at?lmas?n?n dü?ünce ve ifade özgürlü?ü ile ba?da?mad???n? belirterek, ?unlar? söyledi:

“Sakarya Büyük?ehir Belediyesi taraf?ndan düzenlenen ‘Hangimiz Laik De?iliz’ konulu panelde Hak ve E?itlik Partisi Gençlik Kollar? üyeleri taraf?ndan meslekta?lar?m?z Star Gazetesi Yazar? Mustafa Akyol ve Taraf Gazetesi Yazar?
Y?ld?ray O?ur’a masalar?na idam ipi at?larak yap?lan çirkin sald?r?y? k?n?yoruz. Fikirlerini ifade etmek için kat?ld?klar? bir panelde meslekta?lar?m?z?n böyle bir sald?r?ya maruz kalmas?, kimden gelirse gelsin kabul edilemez. Bas?n ve dü?ünce
özgürlü?ünü s?kça tart???r hale geldi?imiz bugünlerde kar??t dü?üncelere kar?? geli?en bu tahammülsüzlük ortam?n? demokrasiyi ve çok seslili?i engelleme giri?imi olarak de?erlendiriyoruz. Meslekta?lar?m?za yönelik bu tür çirkin sald?r?lar?n
tekrarlanmamas?n? diliyor, Gazeteci-Yazar Y?ld?ray O?ur ve Mustafa Akyol’a geçmi? olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri