forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

ZAH?T AKMAN VE ZEKER?YA KARAMAN'IN MALVARLI?INA TEDB?R KONDU

Aktif .

zahitakmanDeniz Feneri e.V ba?lant?l? soru?turma kapsam?nda, soru?turmada adlar? geen aralar?nda RTK Ba?kan? Zahid Akman ve Zekeriya Karaman'?n da bulundu?u 18 ki?inin mal varl?klar?na tedbir konuldu.

Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???, "Deniz Feneri e.V ba?lant?l? soru?turma" kapsam?nda adlar? geen ki?ilerin mal varl?klar?na tedbir konulmas? iin harekete geti.

Bu erevede, Almanya'da bulunan Deniz Feneri e.V ba?lant?l? soru?turmada adlar? geen ve aralar?nda Akman ve Karaman'?n da bulundu?u ki?ilerin mal varl???na Ankara Sulh Ceza Mahkemesi karar? ile el konuldu.
El koyma kapsam?nda, bu ki?ilerin ?irketlerdeki paylar?, ta??nmaz mallar? ve aralar? bulunuyor

Soru?turma kapsam?nda ad? geen toplam 18 ki?inin orta?? olduklar? ?irketlerde sermaye azaltma yoluna giderek mal varl???n? ka?rd?klar? iddia edilmi?ti.

Yetkililer, "Al?nan bu tedbir karar? ile ?irketlerin bu ?ekilde bo?alt?lmas?n?n nne geilmi? olaca??n?" sylediler.
Tm Trkiye genelinde uygulanacak olan karar Tapu Sicil Genel Mdrl?, Trafik Tescil Mdrlkleri ile Ticaret Sicil Memurluklar? yerine getirecek.

BA?BAKAN ERDO?AN'IN DE?ERLEND?RMES?

Moldova dn?nde gazetecilere a?klamalarda bulunan Ba?bakan Erdo?an RTK Ba?kan? Zahit Akman'la ilgili sorulara ?u cevab? verdi.

''RTK Ba?kan? Zahid Akman'?n mal varl???na ihtiyati tedbir konulmas?n? ve Akman'?n zerindeki speklasyonlar? nas?l de?erlendiriyorsunuz'' sorusunu da Ba?bakan Erdo?an, ''Speklasyonlar Trkiye'de biliyorsunuz bir ki?inin zerinde olmuyor. Hepimizin zerinde maalesef bu lkede srekli bu speklasyonlar olur. Akman ile ilgili sre devam eden bir sretir. Bu devam eden srele ilgili olarak da yle zannediyorum ki kendisi de kendisini en gzel ?ekilde mdafaa etmektedir, edecektir. Burada Say?n Akman ile ilgili onu savunma noktas?nda olacak ben de?ilim. Say?n Akman kendini en gzel ?ekilde savunmas?n? bilir'' diye yan?tlad?.

ZEKER?YA KARAMAN'DAN AIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???'n?n tedbir nitelikli el koyma karar? ile ilgili Kanal7 Ynetim Kurulu Ba?kan? Zekeriya Karaman avukat? kanal?yla a?klama yay?nlad?.

AIKLAMA ?YLE:

Mvekkilim Kanal 7 Ynetim Kurulu Ba?kan? Zekeriya Karaman hakk?nda, Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l??? taraf?ndan yrtlen soru?turma kapsam?nda Ceza Muhakemesi Kanununun 128. maddesi uyar?nca tedbir nitelikli elkoyma karar? verilmi?tir.

?tiraz yolu a?k olan bu karar, Zekeriya Karaman dahil haklar?nda tedbir i?lemi uygulanan di?er ?phelilerin malvarl???na, orta?? ve yneticisi bulunduklar? ?irketlere fiilen elkonulmas? anlam?n? ta??mamaktad?r. Buradaki elkoymadan maksat, yrtlen soru?turma kapsam?nda tedbir niteli?i ta??maktad?r. Mvekkile ait tm malvarl??? ve orta?? bulundu?u ?irketlerdeki hisseleri hlihaz?rda mvekkilimin mlkiyetindedir.

Mvekkilimin, orta?? ve yneticisi bulundu?u ?irketlerdeki idare ve temsil yetkisi devam etmektedir. Sz konusu ?irketlere ve ynetimine elkonulmam??t?r. Karar, sadece ad? geen ortaklar?n ?irketlerdeki ortakl?k paylar?na tedbir konulmas? mahiyetinde olup, hibir ?ekilde ?irketlerin ticari faaliyetlerini, gelir ve giderlerini etkileyici ve k?s?tlay?c? zellik ta??mamaktad?r.

Mvekkil Zekeriya Karaman bak?m?ndan Masumiyet Karinesi geerlidir. Sz konusu tedbir, ceza yarg?lamas?nda uygulanan geici nitelikli bir tedbir olup, hibir ?ekilde mvekkilin su i?ledi?i veya hakk?nda isnat olunan fiillerin sabit bulundu?u ?eklinde anla??lmamal?d?r.


Yanl?? anla??lmalara ve kt niyetli a?klamalara sebebiyet verilmemesi, mvekkilimin orta?? bulundu?u ?irketlerin zarara u?ramaks?z?n faaliyetlerine devam?n?n sa?lanmas? a?s?ndan, i?bu a?klama kamuoyunun bilgisine sayg? ile sunulur.

Zekeriya Karaman
Mdafii
Av.Dr.Ersan ?en

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri