forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

TRT'N?N MAA? L?STES?NE EKREM DUMANLI'DAN TEPK?

Aktif .

ekrem_dumanli_300TRT'de program yapan gazetecilerin ald?klar? ücretlerle ilgili listeye TRT Haber'de Ergun Babahan'la birlikte program sunan Zaman Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Ekrem Dumanl?'dan tepki geldi.

Dumanl?, daha önce TRT yönetimine yazd??? mektubu hat?rlatarak iddialar?n maksatl? oldu?unu söyledi. ??te Dumanl?'n?n twitter.com/dumanlie adresinden yapt??? o aç?klama.

"Bugün baz? internet sitelerinde ?ahs?m? da hedef alan TRT ile ilgili haberlerin yay?nland???n? gördüm. Meselenin bana bakan k?sm? aynen ?öyledir: TRT'de programa ba?lad???mda bir milletvekili program ba??na 50 bin lira ald???m?z? söyleyerek iftiraya varan bir iddiada bulundu. Bu tamamen gerçek d???yd?. Ben de bunun üzerine TRT'ye bir dilekçe vererek hiçbir ücret istemedi?imi; E?er bu mümkün de?ilse en dü?ük ve sembolik rakam neyse bu ücret üzerinden program yapmak istedi?imi resmen ilettim. 'Ba?kas? da böyle yaps?n' manas?nda bir ç?k?? de?ildi bu. TRT benim talebim üzerine 'en dü?ük ücret'i takdir etti?ini bana bildirdi. Ondan sonra da tekrar dönüp bakmad???m?, ücret meselesiyle me?gul olmad???m? ilgili herkes yak?ndan biliyor...

Simdi yeni rakamlar konu?uluyor. 50 bin lira ile ba?layan yalan ve mübala?alar bir hayli dü?mü? ancak hâlâ insanlar? para canl?s? gösteren iddialar dile getiriliyor. Üstelik bunu gazeteciler gazetecilere yap?yor. Yak?n geçmi?te, TRT'de program ba?? 50 bin lira ald???m? iddia ederek türlü türlü yaz?lar yazan insanlar?n, TRT'nin aç?klamas? ile biraz olsun mahcup olmalar? gerekirken hiçbir ?ey olmam?? gibi yeni iftira ve hakaretlerde bulunmalar?n? ma'?eri vicdana havale ediyorum. Benim durdu?um yer hala ayn?d?r. Benim için TRT'de program yapmak bir nevi kamu hizmetidir ve bu sebeple önemsiyorum. TRT'den yine rica ediyorum: Mümkünse hiçbir ücret talep etmiyorum.. E?er bu mümkün de?ilse en dü?ük birim neyse o takdir edilsin. Bu benim kendim için söyledi?im k?stast?r. Di?er meslekta?lar?m? küçük dü?ürecek bir ?ey söylemiyorum. Sonuç itibariyle bir çal??ma ortaya koyup ücretini al?yorlar. Üstelik ald?klar? ücretin de 'program ba?? 50 bin' olmad??? ortadad?r. Bütün bunlara ra?men incitici yay?n yapanlar?n hem insanlar?n hakk?na tecavüz etti?ini hem de mesle?imize zarar verdi?ini dü?ünüyorum... "

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri