forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

WikileaksWikileaks'in yay?nlad??? ABD D??i?leri'ne ait 250 bin belgelik tarihin en büyük istihbarat raporlar? dünya medyas?n?n bir numaral? gündem maddesi haline geldi. ??te dünyan?n önde gelen yay?n organlar?n?n haberleri...

THE GUARDIAN: "TÜRK?YE POL?T?KASI ABD ?Ç?N ZORLUK YARATIYOR"

Wikileaks belgelerini yay?mlayan be? gazeteden ?ngiliz The Guardian'?n tan?nm?? kö?e yazar? Simon Tisdall, belgelere ili?kin yorumunda, "kilit bir ?ran kom?usu ve yak?n ticaret orta??" olarak niteledi?i Türkiye'nin politikas?n?n ABD için yaratt??? zorluklara i?aret etti.

Tisdall, D??i?leri Bakan? Ahmet Davuto?lu'nun Kas?m 2009'daki görü?mede ABD D??i?leri Bakan Yard?mc?s? Gordon'a Türkiye'nin, "kabaday?l?k" yap?larak Bat? taleplerine uymaya zorlanmayaca??n? söyledi?ini kaydetti.

Yorumda Davuto?lu'nun, Ankara'dan Tahran'?n BMGK kararlar?n?n görmezlikten gelmesinin sonuçlar?na ili?kin kamuoyunun önünde sert bir uyar? yapmas?n? talep eden Gordon'a "Sadece Türkiye, ?ranl?lara aç?kça ve ele?tirilen konu?abilir ve bu sadece Ankara kamuoyu önünde dostluk mesajlar?n? verdi?i için" dedi?i aktar?ld?.

Simo Tisdall, Gordon'un, gergin görü?me s?ras?nda, "Davuto?lu'nun sadece yapt?r?mlar?n veya askeri güç kullan?m?n?n sonuçlar?n? ele ald???"na i?aret ederek, ?ran'?n nükleer silah elde etmesinin sonuçlar?na ili?kin Ankara'n?n de?erlendirmesi için bast?rmas? üzerine Davuto?lu, "elbette" Türkiye'nin bu riskin fark?nda oldu?unu belirterek "Bunun için de zaten Türkiye, ?ranl?lar nezdinde o kadar çal???yor" yan?t?n? verdi?ini aktard?.

EL PAIS: "ABD, ERDO?AN'IN ?SLAMCI GÜNDEM?N? YAKINDA GÖZETL?YOR"

Wikileaks belgelerini yay?mlanan di?er bir gazete ?spanyol El Pais ise, "Türkiye'deki ?slamla?mas?" ba?l???yla geni? bir de?erlendirmesinin spotunda "ABD, Erdo?an'?n ?slamc? gündemini yak?nda gözetliyor" ifadesini kulland?.

Ba?bakan Erdo?an'?n "gizemi"nin ABD'nin Ankara Büyükelçili?i'ndeki bürolar? adeta her gün çözülmeye çal???ld???n? yazan ?spanyol gazetesi, Erdo?an'?n ba?bakanl??? üstlendi?i 2003'den beri Amerikan diplomatlar?n?n sürekli hareketlerini ayr?nt?l? bir biçimde incelediklerini yazd?. El Pais, ABD'li diplomatlar?n?n, sanki Erdo?an'?n, "otoriter tikleri olan reformcu bir lider" oldu?u, Türkiye'de ?eriat'? empoze etmesi riskinin pek bulunmad??? kan?s?na vard?klar?n? kaydetti.

BBC: "GORDON ?LE DAVUTO?LU ARASINDAK? GÖRÜ?ME GERG?N GEÇT?"

?ngiliz yay?n kurumu BBC de, Wikileaks belgelerini de aç?klayan The Guardian gazetesindeki bilgilere dayanarak, üst düzey Amerikal? yetkililerin D??i?leri Bakan? Ahmet Davuto?lu ve D??i?leri Bakanl??? Müste?ar? Feridun Sinirlio?lu ile yapt?klar? baz? görü?melere ili?kin ayr?nt?l? bilgilerin verildi?ine dikkat çekti. BBC, Philip Gordon ile Ahmet Davuto?lu aras?ndaki görü?menin gergin geçti?ini belirtti.

BBC, Amerika Birle?ik Devletleri D??i?leri Bakanl??? Müste?ar? William Burns ile D??i?leri Bakanl??? Müste?ar? Feridun Sinirlio?lu aras?nda görü?me ile ilgili ise, "Guardian, Amerika Birle?ik Devletleri D??i?leri Bakanl??? Müste?ar? William Burns'ün D??i?leri Bakanl??? Müste?ar? Feridun Sinirlio?lu ile yapt??? görü?mede, argümanlar?n? dramatik bir dille aktarmak ve Türkleri tedirgin etmek için ?srail'in ?ran'a olas? sald?r?s?ndan bahsetti?ini belirtiyor" de?erlendirmesi de yap?ld?.

FINANCIAL TIMES: "ABD TÜRK?YE DAH?L BMGK ÜYELER?N?N ?RAN POL?T?KASIYLA ?LG?LEN?YORDU"

Ekonomi gazetesi Financial Times de s?zd?r?lan diplomatik kriptolardan en merak? uyand?ran birinin, D??i?leri Bakan? Hillary Clinton'un gönderdi?i, BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin diplomatlar?na ili?kin ki?isel bilgilerin de toplanmas? istenen yaz? oldu?una dikkat çekerken belgede Washington'un, Türkiye dahil BMGK üye ülkelerinin ?ran politikas? konusundaki ilgisine vurgu yapt???n? kaydetti.

DAILY TELEGRAPH: "TÜRK?YE ÜZER?NDEN KAÇIRILAN ?RAN NÜKLEER MATERYEL?"

?ngiltere'nin di?er büyük bir gazetesi The Daily Telegraph da, "?ngiliz yetkilileri, gizli kriptolar?n ?ran'?n Körfez ve Türkiye üzerinden nükleer materyal kaçakç?l???n? engellemeye yönelik gizli bir operasyonun ayr?nt?lar?n? ortaya koymas?ndan korkuyor" diye yazd?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri