forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

trtlogoBa?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç'?n TBMM'de verilen bir soru önergesi üzerine TRT'nin d?? yap?mlara ne kadar para harcad???n? aç?klad?.


Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç, MHP Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in TRT ile ilgili soru önergesini yan?tlad?. Çelik, son dönemlerde TRT kanallar?ndaki iç yap?mlar?n bitme noktas?na geldi?i iddias?n? gündeme getirirken Ar?nç, bu iddian?n gerçe?i yans?tmad???n? söyledi. TRT’nin kanal say?s?n?n artmas?yla iç yap?m say?s?nda da önemli art??lar ya?and???n? dile getiren Ar?nç, "Kurumumuz yay?nlar?n?n büyük bir k?sm?n? kendi iç yay?nlar?ndan kar??lamaktad?r. Kamu hizmeti yapan bütün yay?n kurumlar?nda oldu gibi TRT’nin de yay?nlar?n?n tamam?n?n kendi yap?mlar?ndan olu?mas? mümkün de?ildir. TRT’de kurum içi ya da kurum d??? her proje ilgili komisyonlar taraf?ndan de?erlendirilmekte, bu komisyonlar?n yap?m?n? uygun gördü?ü projeler hayata geçirilmektedir" dedi. 


2010 TAHM?N? REKLAM GEL?R? 62 M?LYON 750 B?N TL
Ar?nç, TRT’nin son 5 y?ll?k reklam gelirleri hakk?nda da bilgi verdi. Buna göre TRT’nin 2006 y?l?nda reklam geliri 40 milyon 839 bin 93 TL iken bu rakam 2007 y?l?nda 34 milyon 315 bin 994 TL’ye dü?tü. 2008 y?l?nda 37 milyon 550 bin 88 TL reklam geliri elde eden TRT, 2009 y?l?nda 42 milyon 146 bin 496 TL gelir sa?lad?. Ar?nç, 2010 y?l? tahmini reklam gelirinin ise 62 milyon 750 bin TL oldu?unu bildirdi. Ar?nç’?n verdi?i bilgiye göre 2006-2009 y?llar? aras?nda TRT’nin reklam gelirleri 121 milyon 56 bin 671 TL oldu. 

RAMAZAN PROGRAMLARINA 1.5 M?LYON TL ÖDEND?
Ar?nç, MHP’li Çelik’in Ramazan ay?nda yay?nlanan programlar için ödenen miktara ili?kin sorusunu da yan?tlad?. Ar?nç, 2010 y?l? Ramazan ay?nda Kurum d???na TRT 1 Kanal Koordinatörlü?ünce, AT Yap?m’a ‘Ülke Ülke Ramazan’, VSG Reklam’a ‘Hasret Ramazan’, Televizyon Evi’ne ‘Anadolu’da Ramazanlar’, Karton Yap?m’a ‘Süper Ramazan’, NTC Reklam firmas?na ‘Metin ?entürk’le Ramazan Gecesi’, Eflatun Film Yap?m Firmas?na ‘Güzel Sözlerle Oruç’ programlar? yapt?r?ld???n? ve bu programlar için 798 bin TL ödendi?ini bildirdi. Ar?nç TRT 1’in yan?s?ra TRT 6 Kanal Koordinatörlü?ü’nce, Medyaradar firmas?na ‘Günün Lezzeti’ ve ‘?ehir ve Ramazan’ adl? 30’ar bölüm program yapt?r?ld???n? ve 225 bin TL ödendi?ini kaydetti. TRT Avaz taraf?ndan 37 Ekran Yap?m’a ‘Kom?uda Pi?er’ adl? 5 dilde 29 bölümlük program yapt?r?ld???n? ve 98 bin 600 TL ödendi?ini kaydeden Ar?nç, yine TRT Arapça Kanal Koordinatörlü?ünce de Yedirenk ?leti?im’e ‘Din ve Ahlak’, Ajans Y Medya Tan?t?m’a ‘Minel A?k’, Sinema Kent’e ‘Rahhal Ramazan’, Metropol Film Yap?m’a ‘Yasemin’in Mutfa??’ ve Esen Prodüksiyon’a ‘Al Gözüm Seyreyle’, ‘Karagöz ve Hacivat’ programlar?n?n yapt?r?ld???n? ifade etti. Ar?nç bu yap?mlara ise 445 bin TL ödendi?ini bildirdi. 

58 BELGESELE 15 M?LYON 522 B?N 799 TL ÖDEND?
Ar?nç, yine TRT ile ilgili MHP Kahramanmara? Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un soru önergesine verdi?i yan?tsa ise ?brahim ?ahin’in Genel Müdür olarak göreve ba?lad??? 23 Kas?m 2007 tarihinden itibaren TRT’nin yapt?rd??? toplam belgesel say?s?n?n 58 adet oldu?unu ve bu belgesellere 15 milyon 522 bin 799 TL ödendi?ini kaydetti. Ar?nç, soru önergesinde yer alan "AKP MKYK üyesi Ay?e Böhürler’in ?ehir belgeselleri yaparak TRT’den trilyonlar? a?an bir ücret ald??? do?ru mudur?" ?eklindeki soruya ise "Kurum d??? yap?mlar olarak nitelenen ve anahtar teslimi olarak Kuruma teslim edilen program yap?mc?lar? aras?nda önergede bahsedilen ki?inin de orta?? oldu?u bir firma bulunmaktad?r. Söz konusu firmaya; halen TRT Arapça kanal?nda yay?nlanan ‘?ktisadiyat’ adl? stüdyo program? yapt?r?lmakta ve bölüm ba??na 8 bin 500 TL ödenmektedir" yan?t?n? verdi. Ar?nç, Kurumun farkl? kanallar?nda günde ortalama 460 civar?nda program yay?nland???n? ve bunlar?n hepsinin TRT imkanlar? ile yap?lmas?n?n mümkün olmad???n? belirtti. 

Ar?nç ayr?ca, "Televizyon Dairesi Ba?kanl??? bünyesinde çal??an teknik ve idari personel say?s? 235, Yap?m Koordinatörlü?ü’nde çal??an personel say?s? ise yap?mc?, yönetmen, yap?m yard?mc?lar? ve büro personeli de dahil olmak üzere toplam 610’dur" bilgisini verdi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri