forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

medyakritik_ibrahimkaragulYeni ?afak gazetesi yazar? ?brahim Karagül, 7 Aral?k'ta yay?nlanan yaz?s?na, “Edelman benim de kellemi istemi?ti” ba?l???n? koymu?tu. Karagül, Habertürk TV’de Do?an Satm?? ve Ahmet Tezcan’?n sundu?u MedyaKritik program?na konuk oldu ve dikkat çekici aç?klamalar yapt?.
Medyakritik program?nda, Eski ABD Büyükelçisi Edelman’?n, Yeni ?afak kö?e yazar? ?brahim Karagül’ü kovdurtmak istedi?i tart??mas? ya?and?.

?brahim Karagül, Edelman Ankara’da Büyükelçi iken bir haber yazd?klar?n? hat?rlatt? ve ?öyle dedi:

“O haberimizde, Irakl?lar?n bask? ve i?kenceye kar?? ayakland???n? yazm??t?k. Bu haberimizi uluslar aras? medya al?p bizden kulland?. Edelman da sinirlendi ve bana ve gazektemiz aleyhine kampanya ba?latt?. Hürriyet’te ve ba?ka baz? gazetelerde pe? pe?e aleyhimize yaz?lar ç?kt?. Benim i?ten att?r?lmama çal???ld?.”Do?an Satm?? Karagül’e ?u soruyu yöneltti:

“Bir internet sitesi, sizin yaz?n?zdan yola ç?karak, Fehmi Koru’yu ve Zaman Gazetesi’ni, sizin aleyhinize yaz? yazmakla suçlad???n?z? yazm??. Do?ru mu, sizi att?rmak için Fehmi Koru da devreye mi girdi?”

Karagül, “?sim vermek istemiyorum” diyerek ?srarla isim vermekten kaç?nd?. “Ben kendi kö?emde ba?ka bir internet sitesinde bu olaylar yaz?ld? diye bunlar? yazmad?m. Sadece bu konunun gündeme gelmesi nedeniyle yazd?m. Bu konuda tek bir yaz? yaz?lmad? hakk?mda. Birçok isim yaz? yazd?. Ben tek tek isimler üzerinde tart??mak istemiyorum. Bu Türk medyas? üzerinde bir devletin nas?l bir bask? yapt???n?n göstergesi oldu?u için bence buna dikkati çekmek gerekiyor. Ba?ka isimlerde olabilirdi. Bu örnek tart???lmas? daha do?rusu.”

“Ergun Babahan’la Oray E?in’i de?i?-toku? yapal?m”

Programda, üniversitelilerin eylemleri damgas?n? vurdu. Eylemler konusunda Radikal gazetesinin man?etini ele?tiren Akif Beki'ye kar?? Radikal Ankara temsilcisi Murat Yetkin'in "Akif Beki'yi verelim, Yeni ?afak'tan Fehmi Koru'yu alal?m" cümlesiyle ba?layan yazar takas? tart??ams?n? hat?rlatan Ahmet Tezcan, ?öyle dedi:

“Bu konuda farkl? gazetelerden iki gazeteci, beklenmeyen ç?k??lar yapt?. Örne?in Oray E?in, hamile oldu?u halde gösteriye kat?l?p dü?ük yapan k?z?n hareketini ele?tirdi ve “Hamileyken ne i?in vard? orada?” diye sordu.Star'da Ergun Babahan ise, ö?rencilerin gösteri hakk?n? savundu, Akif Beki'yle de Kanal 24'te bu konuda sert tart??t?lar. Bence Star Gazetesi deErgun Babahan’? verip, Oray E?in’i als?n. Böylece yazar takas? daha iyi olur, görü?ler de yerlerine oturmu? olur.”

Stüdyoda cin var m??

?brahim Karagül’ün, ?sviçre’deki CERN Deneyi’nden yola ç?karak yazd??? yaz?dan yola ç?kan Do?an Satm?? kendisine ?u soruyu yöneltti.

?brahim bey; siz bir yaz?n?zda "Mesela baz?lar?, CERN’de ula??lan h?z?n, maddi olmayan varl?klar  alemine ula?man?n kap?lar?n? açabilece?ini bile söyleyebiliyor. ?nsan??lu'nun cinlerin ve ba?ka varl?klar?n h?z?na eri?ebilece?ini öngörebiliyor" diye yazm??s?n?z?

Sizce cin var m?, ?u adna stüdyoda da aram?zdalar m??”

?brahim Karagül, soruya “Tabii, baz? varl?klar?n varl???na inan?yorum” yan?t? vermekle yetindi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri