forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

S?YASETE ATILDI RAD?KAL'? BIRAKTI

Aktif .

CHP Parti Meclisi'ne seçilen Radikal gazetesi yazar? akademisyen Binnaz Toprak gazeteden ayr?laca??n? aç?klad?. NTV'de 'Yaz? ??leri' program?na kat?lan Toprak, Ru?en Çak?r'?n sorular?n? yan?tlad?.

Toprak, "Do?an Grubunun bir kural? var aktif siyaset yapanlar?n yazarl?k yapmas?na izin vermiyor. Sizin durumunuz netle?ti mi?" sorusu üzerine "Radikal yay?n yönetmeni Eyüp Can'la Diyarbak?r'da beraberdik. Gün boyu çok hareketli geçti?inden bu meseleyi konu?amad?k. Daha sonra konu?tuk. Bu ilke karar? do?rultusunda Radikal gazetesinden ayr?l?yorum" yan?t?n? verdi.

Toprak "Per?embe günü bir veda yaz?s? yazaca??m. Radikal'de yazmak çok keyifliydi. Kendi çap?mda bir okuyucu kitlesi de olu?maya ba?lam??t?.

Do?rusu bu i?e ba?lad???mda politikaya girmek gibi bir niyetim yoktu ama teklif gelince bundan kaç?namayaca??m? dü?ündüm. Çünkü insan siyaset hakk?nda rahats?zl?klar?n? dile getiriyorsa bunu de?i?tirmek için çal??mak laz?m. Özellikle CHP'nin bu döneminde, yeni aray??lar içinde oldu?u bir dönemde yard?mc? olabilece?imi dü?ündüm o nedenle ani bir kararla bu karar? verdim.

CHP'yi ele?tirdi?im günler de oldu. Ben gazetede dü?üncelerimi yaz?yordum. Herhangi bir partiye yanda? biri olarak yazmad?m. Yaz?lar?mda AK Parti'nin olumlu ?eyler yapt???n? da yazd?m.

Per?embe günü yaz?mda bunun üzerine olacak. Türkiye'de dü?ünce özgürlü?ü ortam? o kadar garipki insanlar hemen kategorize ediliyor." diye konu?tu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri