forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

MEHMET BARANSU'DAN GAZETEPORT'A YALANLAMA

Aktif .

ET?KETLER:Mehmet Baransu

mehmet_baransu_belgelerTaraf gazetesi muhabiri Mehmet Baransu, hakk?nda ç?kan "Balyoz Darbe Plan?'n?n ait çok gizli belgeleri imha etti" ?eklindeki haberlere tepki gösterdi. Mehmet Baransu’nun askeri savc?l?ktaki ifadesini haberle?tiren gazeteport.com, Baransu’nun çok gizli belgeleri imha etti?ini iddia etti. Baransu bunun üzerine savc?l?k belgesini yay?nlad?..

Gazeteport.com, Balyoz Darbe Plan? iddialar?yla ilgili olarak haber kayna?? taraf?ndan kendisine teslim edilen belgelerin bir k?sm?n?, Özel Yetkili Savc? Bilal Bayraktar'a teslim eden Taraf muhabiri Mehmet Baransu'nun bu belgeler aras?nda bulunan ve üzerinde "çok gizli" damgas? bulunan baz? belgeleri de savc?l??a vermeyip sorumluluk do?uraca?? için imha etti?ini iddia etti.

Taraf muhabiri Mehmet Baransu bir aç?klama yaparak, belgelerin orijinallerinin imha edilmedi?ini, tamam?n?n savc?l??a teslim edildi?ini belirtti.

BARANSU'NUN AÇIKLAMASI...


1: Balyoz Darbe Plan? ile ilgili olarak Taraf’?n elde etti?i bütün belgelerin orijinalleri, hiçbir eksik olmaks?z?n ve üzerlerinde hiçbir ekleme/ç?karma yap?lmaks?z?n taraf?mdan resmi tutanakla savc?l??a teslim edilmi?tir.

2: Balyoz’la ilgili haber yaparken baz? belgelerin fotokopilerini ve bilgisayar ç?kt?lar?n?, Taraf’?n ?stanbul Merkez Bürosu dahilinde kulland?k. Daha sonra bu belgelerin bir k?sm?n?n “Çok gizli, devletin güvenli?ine ili?kin aç?klanmas? yasak olan belgeler” niteli?i ta??d???n? da hesaba katarak, elimizdeki kopyalar?n önemli bölümünü imha ettik. ?mha edilen her ?ey bizim taraf?m?zdan haber yaz?m? a?amas?nda kullan?lan belge kopyalar?d?r. Bu belgelerin orijinallerinin tamam? savc?l??a teslim edilmi?tir. Hiçbir orijinal belge imha edilmemi?tir.

3: Benim 1. Ordu Komutanl??? Askeri Savc?s?na verdi?im ifade de bu yöndedir. ?fade gayet aç?kt?r. (Savc?l?k ifademden: Ayr?ca içinde çok gizli belgeler oldu?u için bunlar? imha ettik. Çünkü bunlar?n sorumluluk do?uraca??n? bildi?imiz için savc?l??a teslim ettikten sonra bunlar? imha etmi?tik" dedi.)
Baz? internet siteleri ve televizyonlarda yap?lan haberler e?er özensizli?in sonucu de?ilse, kötü niyetlidir.

Kamuoyuna sayg?yla duyurulur.

Mehmet Baransu

 

??te ifade tutana??ndaki o cümle: "Ayr?ca içinde çok gizli belgeler oldu?u için bunlar? imha ettik. Çünkü bunlar?n sorumluluk do?uraca??n? bildi?imiz için savc?l??a teslim ettikten sonra bunlar? imha etmi?tik" 

kullan

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri