forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

MUSTAFA KARAAL?O?LU'NDAN YEN? ?AFAK'A 'FEHM? KORU' ELE?T?R?S?...

Aktif .

mustafa_karaalioglu_280Kanal 24te yay?nlanan "Gnn Man?eti"ne kat?lan Star Gazetesi Genel Yay?n Ynetmeni Mustafa Karaalio?lu, Yeni ?afakta ya?anan Fehmi Koru - ?brahim Karagl krizini de?erlendirdi..

Fehmi Koru, pazartesi gn kat?ld??? NTV'deki Yaz? ??leri program?nda ?brahim Karagl'n iddias?yla ilgili en yak?n tan?klar?n Mustafa Karaalio?lu ve Selahattin Sad?ko?lu oldu?unu belirtmi?ti...

Mustafa Karaalio?lu Kanal 24'te yay?nlanan Gnn Man?eti program?nda ?yle konu?tu :

Seda Selek: Fehmi Korunun Yeni ?afak gazetesinden ayr?lmas? ile ilgili sre ve yine Yeni ?afak Gazetesi Yazar? ?brahim Karagln yazd??? yaz? ile ilgili konu?al?m biraz

Sz konusu yaz?s?nda ?brahim Karagl, kendisinden Eric Edelman?n ok rahats?z oldu?unu ve gazeteden at?lmas?n? istedi?ini, bunun iin de Fehmi Koruyu arac? olarak kulland???n? ve Korunun da bunun gerekle?mesi iin gazetede kulis yapt???n? iddia etmi?ti.

O dnemde Edelman?n Yeni ?afak gazetesine ve ya ba?ka gazete ve gazetecilere gerekten d?manca bir tavr? oldu?unu syleyebilir miyiz ya da gerekten Karagln tabiriyle kellesini istedi?i adamlar var m?yd? o dnemde?

Mustafa Karaalio?lu: Ben bu mesele ortaya ?kt?ktan sonra Fehmi Koruyla da, ?brahim Karaglle de gr?tm. En son da ?brahim Karaglle gr?tm. ok zgnler, byle bir sonucu yol a?lmas?ndan dolay? gerekten rahats?z olduklar?na tan?k oldum. En son ?brahimle gr?tm. Gerekten zgnd. Byle bir sonu n grmemi? belli ki.

Fehmi Koru ok de?erli ok zel bir s?n?fa ait gazetecidir. ok de?erli bir kalemdir. Ben o dnemde Yeni ?afakta yazard?m sadece. Bu olay srerken Ankara temsilcisi oldum. Sonras?nda genel yay?n ynetmeni oldum. O s?rada Selahattin Sad?ko?lu genel yay?n ynetmeniydi. Sad?ko?lu zaten byle bir vaka olmad???n? a?klad?. Benim de tan?kl???m byle bir ?ey olmad??? ynndedir. Yani Fehmi Koru, hi kimsenin gazeteden at?lmas?n?n, hi kimsenin gazeteden gnderilmesini istemedi. Yani bunu ok iyi biliyorum. Hem o dnemden biliyorum. Hem de y?llard?r beraberiz bu insanlarla, zaman zaman bu konular farkl? ?ekillerde konu?ulur.  Hibir dnemde byle bir tan?kl???m olmad?. Kald? ki, ama ?u olmu?tur; Edelman dneminde, Edelman ve elilikteki baz? isimler hem yeni ?afaktan hem ?brahim Karaglden, ?brahim karagln yaz?lar?ndan, hem de Fehmi korudan, genel olarak ba?ka yazarlardan rahats?zl?klar?n? iletirlerdi. Konu?urlard?, bu kula??m?za gelirdi. Bunlardan benim temsilci oldu?um dnemde yine bir elilik grevlisi gazetenin tavr?ndan, ?brahim karagln o gnlerdeki belki ba?ka bir yaz?s?ndan bana rahats?zl???n? iletmi?ti. Bunlar o gnler ierisinde do?al bir ?eyler. Fakat bunlardan o gnlerde ?brahimin o dnemde bunlardan gerildi?ini, kendisinde bir s?k?nt? hissetti?ini biliyorum.

Seda Selek: Karaglle konu?tum dediniz. ?brahim Karagln ok zgn oldu?unu sylediniz. Ama yani yazd?klar?n?n da arkas?nda, bu iddialar?n

Mustafa Karaalio?lu: Fehmi Koru ismini sylemedi ?brahim Karagl, hibir zaman ismini sylemedi. Bu da bir pozisyondur. Fakat o bir yana, sonuta olay?n tan?klar? var. Olay?n iinde bulunan insanlar var. Fehmi koru byle bir ?eyde asla bulunmam??t?r. Kald? ki Amerikal?lar da bunu ne Fehmi Koruya, ne bir gazete yneticisine ne de bana syleme cretine asla sahip olamad?lar, olamazlarda ??te sizin yazar?n?z var. Bu adam bizim can?m?z? s?kan yaz?lar yaz?yor. Bunu gnderin. Byle bir crette bulunmalar? d?nlemez. Byle bir ?ey de olmam??t?r. Dolay?s?yla ikisini ay?rmak laz?m.

Kald? ki Fehmi koru o gnlerde ?brahim Karaglden ok daha fazla Amerikal?lar?n sevmedi?i, hazzetmedi?i, teskere konusundaki tavr? itibariyle d?man grdkleri bir isimdi. Teskerenin gememesinde a?k rol alan bir isimdi.

Olay?n bir mant??? olmas? gerekir. Fehmi Korunun ?brahim Karagl istememesi iin ?brahim Karagl teskereye kar??, Fehmi Korunun taraftar olmas? laz?m. Bir kere mant?k olarak ikisi ayn? cephede bulunuyordu.

O gnlerde herkes bask? alt?ndayd?. ?brahim Karagln ad? geti. Sonra ben ?brahime de anlatt?m bunlar?; adamlar senin yaz?lar?n iin byle diyorlar diye Biz bunlara glp geiyorduk.

?brahimin neden bu sonuca vard???n? ya da bu sonuca tam olarak var?p varmad???n? bilmiyorum.

?unu da sylemek laz?m; gazete iersinde bir gazete temsilcisi, gazete hakk?nda sa?da solda ne duyuyorsa bunu yay?n ynetmenine sylemek zorunda. Bir i?leyi? var sonuta. Fehmi Koru bir tak?m ?eyleri payla?m?? m?, payla?mam?? m?, ben gazete temsilcisi olarak yay?n ynetmeni ile bir tak?m ?eyleri payla??yorum. Bizim gazetemiz hakk?nda adamlar ?yle sylemi?ler. Bunlar tabi ki yay?n ynetmeli ile payla??l?r. Bu i?in tabiat? gere?idir.  Ama bu hibir ?ekilde bir yazar?m?z?n hakk?nda aman ?undan kurtulal?m, bu gitsin, bu kals?n ?eklinde olmam??t?r. Olamaz zaten nk Yeni ?afak o zaman tamam?yla teskere kar??t?yd?. Bunun bir mant??? olmas? gerekir. Tam tersi, belki hani deseniz ki; teskereyi destekleyen biri iin bunun bir yer tutan taraf? olabilir. Ama zaten gazete btnyle teskere kar??t? olarak kendisini adam??t?.

Bu meselenin ?yle kan?ta ba?lanmas?nda fayda var; kimse byle bir tan?kl?kta bulunmuyor. ?kincisi benim ?brahimle yapt???m konu?malardaki gibi ?brahimde apa?k zgn, byle bir sonu ngrmedi?i iin Yoksa byle bir sonu ngrm? olsa bu i?e girece?ini de zannetmiyorum ?brahimin

Bunun byle bilinmesinde fayda vard?r. Bir tak?m olaylar? de?erlendirirken bir mant?k szgecinden geirmemizde de fayda vard?r. Yani istedi mi istemedi mi?

Fehmi Koru zaten Amerikal?lar?n en sevmedi?i adam tiplerinden bir tanesi, ?brahimin de Amerikal?lar?n bir arzusunu yerine getirmesi iin parma??n? bile k?p?rdatmas? beklenemez.


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri