forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Do?an Satm??lTGC
dogan_satmis300Gazete Habertürk Genel Yay?n yönetmen Yard?mc?s? Do?an Satm?? yönetim kurulu üyeli?inden "zehir zemberek" bir istifa mektubu ile ayr?ld???n? duyurdu.

DO?AN SATMI?'IN ?ST?FA MEKTUBU

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba?kanl???’na

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin son iki Genel Kurulu’nda, meslekta?lar?m?n beni Yönetim Kurulu üyesi olmakla onurland?rd?lar.

Gazeteciler, beni bu göreve, gazetecilik mesle?ine katk?m olur dü?üncesiyle seçtiler.

Ancak görüyorum ki, bu ko?ullarda ve Gazeteciler Cemiyeti’nin ço?unlu?a sahip “hakim yönetim”iyle, benim art?k meslekta?lar?ma ve mesle?imize hiçbir katk?m olamayacak.

Hatta kal?rsam, “hakim yönetimin”, ay?r?mc?, özgürlük kar??t?, insanlar? etiketlendirmeye merakl?, meslekten çok “koltu?u bir süre daha sürdürebilme” çabalar?n?n bir parças?, bir payandas?, hatta bir kuklas? olaca??m.

Bu nedenle Yönetim Kurulu Üyeli?i’nden istifa ediyorum.

Yönetim kurulunda az?nl?kta kalan ve samimiyetlerine güvendi?im di?er arkada?lar? yaln?z b?rakt???m için de üzgünüm, beni affetsinler.

Do?an SATMI?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri