forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

meslek_orgutleriGazetecilere Özgürlük Platforum 10 Ocak’ta Çal??an Gazeteciler   Günü’nde bir bas?n toplant?s? yapt?.  Toplant?da “Cezaevinde gazeteci kalmas?n,  gazeteciler adil  yarg?lans?n" ça?r?s? yap?ld?.

10 Ocak Gazeteciler Günü’nde 24 meslek örgütünün olu?turdu?u Gazetecilere Özgürlük Platformu (GÖP) bir bas?n aç?klamas? yapt?. 50’den fazla gazetecinin tutuklu oldu?una dikkat çeken platform sözcüleri gazeteciler hakk?nda yürüyen 2 bini a?k?n dava  4 bini a?k?n soru?turma oldu?una dikkat çekti. GÖP temsilcileri gazetecilerin tutuksuz yarg?lanmas?n?, bas?n ve ifade özgürlü?ü ile sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kald?r?lmas?n? istedi.

Türkiye’deki 24 gazetecilik meslek örgütünün bir araya gelerek olu?turdu?u Gazetecilere Özgürlük Platformu 10 Ocak Çal??an Gazeteciler Günü’nde “cezaevinde gazeteci kalmamas?n? ve gazetecilerin adil yarg?lanmas?n? istedi. Gazetecilere Özgürlük Platformu’nun ?stanbul’da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Burhan Felek Konferans Salonu’nda yapt??? bas?n toplant?s?nda tutuklu ve tutuksuz yarg?lanan gazetecilerin durumunu de?erlendirildi. Platform sözcüleri 50’den fazla gazetecinin tutuklu oldu?una dikkat çekti ve gazetecilerle ilgili  2 bini a?k?n dava ve 4 bini a?k?n soru?turman?n devam etti?ini vurgulad?. Toplant?ya yarg?lanan gazeteciler de davet edildi. Bas?n aç?klamas?n? Gazetecilere Özgürlük Platformu Gelecek Dönem Ba?kan? Ercan ?pekçi yap?ld?. Toplant?ya meslek örgütleri ad?na Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan Vekili Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güne?, Genel Sekreter Yard?mc?s? Zafer Atay, Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Özdemir, Recep Ya?ar Ekonomi Muhabirleri Derne?i ad?na Sultan Özer, Bas?n Konseyi ad?na Genel Sekreter Oktay Huduti, Bas?n Konseyi ad?na Yurdanur Atadan, Ça?da? Gazeteciler Derne?i ad?na da Naz?m Alpman kat?ld?. 50 gazetecinin kat?ld??? toplant?da yarg?lanan gazeteciler ad?na Nedim ?ener de bir konu?ma yapt?. Bas?n aç?klamas?nda ?u önemli noktalara dikkat çekildi:

GÖP 10 OCAK ÇALI?AN GAZETEC?LER GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

“5953 say?l? Bas?n Mesle?inde Çal??anlarla Çal??t?ranlar Aras?ndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakk?nda Kanun’da önemli de?i?iklikler getiren 212 say?l? yasan?n 1961 y?l?nda kabul edildi?i 10 Ocak tarihi her y?l “Çal??an Gazeteciler Günü” olarak an?lmaktad?r.

Bas?n çal??anlar?n?n özlük haklar?n?n korunmas? ve i? güvencesinin sa?lanmas?, bas?n ve ifade özgürlü?ünün kullan?labilmesi bak?m?ndan önemlidir ve editoryal ba??ms?zl??? teminat alt?na alan en temel unsurlardand?r.

Demokrasinin olmazsa olmaz ko?ullar?ndan birisi olan “bas?n ve ifade özgürlü?ü”, yaln?zca bas?n emekçilerinin kulland??? bir hak olarak de?erlendirilmemekte; bu ayn? zamanda, halk?n gerçekleri ö?renme ve bilgi edinme hakk?n? kullanabilmesini de kapsamaktad?r.

BASIN EMEKÇ?LER?N?N ?? GÜVENCES?

Bu nedenle, bas?n emekçilerinin i? güvencesi, halk?n ifade özgürlü?ünü kullanabilmesiyle de yak?ndan ili?kilidir. Uluslar aras? meslek kodlar?na göre, gazetecinin ilk görevi, “gerçe?e ve halk?n gerçekleri ö?renme hakk?na” sayg? duymakt?r. Gazeteci, bu görevi yerine getirirken, haberleri dürüstçe toplama ve yay?mlama özgürlü?ü ile tarafs?z yorum ve ele?tiri hakk?n? da savunmal?d?r. Gazeteci ad?na lay?k olanlar, genel hukuk kurallar? çerçevesinde, mesleki konularda hükümetlerin ya da herhangi bir ç?kar grubu veya ki?inin her türlü müdahalesini reddetmeli ve yaln?zca meslekta?lar?n?n yarg?lar?n? kabul etmelidir.

Bu çerçevede gazetecinin i?yerindeki editoryal ba??ms?zl???, devlet ve ç?kar çevrelerinin müdahalelerine kar?? korunmas?, esas?nda, demokrasinin geli?imine katk? yapan özgür tart??ma ortam?n?n bir teminat?d?r.

BASIN VE ?FADE ÖZGÜRLÜ?ÜNÜN SINIRI

Bas?n ve ifade özgürlü?ünün s?n?r?, Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi’nin içtihatlar?nda saptand??? ölçüde geni?tir.

Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi’nin yerle?ik hale gelmi? görü?e göre, “?iddet”, “silahl? mücadele”, “ayaklanmaya te?vik”, “kin ve nefret söylemi” içermemesi ko?uluyla her türlü dü?ünce aç?klamas?, Avrupa ?nsan Haklar? Sözle?mesi’nin 10. maddesinin korumas? alt?ndad?r.

A?HM, bu içtihad?n?, Türkiye ile ilgili birçok kararda tekrarlam??t?r. Türkiye’de hukuki düzenlemeler yap?l?rken ve bu kurallar uygulan?rken dikkate al?nmas? gereken bu ölçüt, bizim aç?m?zdan da “bas?n ve ifade özgürlü?ünün” s?n?rlar?n? olu?turmaktad?r.

Medya arac?l???yla ki?ilik hakk? ihlallerine kadar varan niteliksiz yay?nc?l?k, halktan bilgi saklanmas?, bilgi kirlili?i, siyasi iktidarlar?n ya da çe?itli ç?kar çevrelerinin amaçlar? do?rultusunda yap?lan dezenformasyon içerikli yay?nlar, yan?lt?c? ve yönlendirici habercilik; bas?n ve ifade özgürlü?ü kapsam?nda de?erlendirilmemektedir.

Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi medya kurulu?lar?n?n say?sal olarak çoklu?u da bas?n ve ifade özgürlü?ünün ölçütleri aras?nda kabul edilmemektedir.

A?HM’nin içtihatlar?na göre, aç?klanan görü?lerin “sert ifadeler” içermesi ya da “toplumu sars?c?, rahats?z edici, ?oke edici” nitelikte görülmesi; “ho?görü ve tolerans” ile kar??lanmas?n?n önünde engel olu?turmamaktad?r. Bu içerikteki ifadeler, “demokratik bir toplum” olman?n ve “çokseslili?in” gere?i olarak anla??lmaktad?r.

Ayn? ho?görü, yaln?zca toplumdan de?il, devlet organlar?ndan, devlet yöneticilerinden ve siyasetçilerden de beklenmektedir.

GERÇEK ANLAMDA BASIN VE ?FADE ÖZGÜRLÜ?ÜNDEN SÖZ EDEB?LMEM?Z MÜMKÜN DE??LD?R

10 Ocak Çal??an Gazeteciler Günü vesilesiyle, ülkemizdeki duruma bu çerçeveden bak?ld???nda, Türkiye’de, A?HM içtihatlar? do?rultusunda gerçek anlamda bas?n ve ifade özgürlü?ünden söz edebilmemiz mümkün de?ildir.

2011’e girerken, i? güvencesinden yoksun bas?n emekçilerinin, editoryal ba??ms?zl??? ve özgür habercili?i tehdit eden i?sizlik tehlikesi alt?nda oldu?una bir kez daha tan?k oluyoruz. Sabah ve Habertürk medya gruplar?nda yüzden fazla bas?n emekçisinin i?ten ç?kar?lmas?n?, bas?n ve ifade özgürlü?ü ba?lam?nda endi?eyle izliyoruz.

Bunun, bas?n emekçileri üzerindeki devlet bask?s?n?n giderek artt??? bir döneme rastlamas? gelece?e yönelik kayg?lar?m?z? daha da art?rmaktad?r.

TRT VE ANADOLU AJANSI ÜZER?NDEK? HÜKÜMET MÜDAHALELER?NDEN KAYGI DUYUYORUZ

Kamu yay?nc?l??? yapan TRT ve Anadolu Ajans? üzerindeki hükümet müdahaleleriyle, bu kurulu?lar?n özgür ve ba??ms?z habercilik ilkesinden uzakla?mas?ndan kayg? duyuyoruz.

Ba?bakana ve bakanlara özgürce soru sormas? engellenen, rahats?z edici soru yönelttikleri takdirde çal??t?klar? kurulu?lar?n yöneticilerine ?ikâyet edilen, Ba?bakanl??a giri?leri ve haber izlemeleri akreditasyon uygulamalar?yla k?s?tlanan gazetecilerin; her aç?dan mutlak koruma alt?nda olmas?, halk?n haber alma hakk?n? kullanabilmesi bak?m?ndan da acil zorunluluk haline geldi.

RADYO VE TV’DE ÇALI?AN GAZETEC?LER BASIN ?? KANUNU KAPSAMI DI?INDA KALMA TEHL?KES?YLE KAR?I KAR?IYA

TBMM Genel Kurulu’nda görü?ülmekte olan Radyo ve Televizyonlar?n Kurulu? ve Yay?n Hizmetleri Hakk?nda Kanun Tasar?s?’n?n 23’üncü maddesiyle getirilen yeni düzenlemeyle, bu kurulu?larda görev yapan gazetecilerin büyük ço?unlu?u 212 say?l? Bas?n ?? Kanunu kapsam? d???nda kalma tehlikesiyle kar?? kar??yad?r. Bu düzenlemenin “tekriri müzekkere” yoluyla acilen düzeltilmesini bekliyoruz. Ayr?ca bas?n ve ifade özgürlü?ü üzerindeki tüm k?s?tlamalar?n kald?r?lmas?n? talep etti?imiz bir ortamda, yeni kanunla radyo ve televizyonlar için yay?n yasaklar?n?n geni?letilmesi ve tekelle?menin önünün aç?lmas? kabul edilebilir nitelikte de?ildir.

50’DEN FAZLA GAZETEC? TUTUKLU YARGILANIYOR

Bunlar?n yan? s?ra, 2005 y?l?nda kabul edilen yeni Türk Ceza Kanunu ve 2006 y?l?nda de?i?tirilen Terörle Mücadele Kanunu hükümleriyle gazeteciler üzerinde olu?turulan bask?lar, art?k Avrupa Komisyonu’nun 2010 Y?l? ?lerleme Raporu’nda da yer bulacak ölçüde ileriye gitti.

Türkiye’de 50’den fazla gazeteci cezaevlerinde tutuklu olarak yarg?lanmaktad?r. Bir süre tutuklu kald?ktan ya da gözalt?na al?nd?ktan sonra serbest b?rak?lan hapis cezas? istemiyle yarg?lamas? devam eden 30’dan fazla bas?n emekçisi bulunmaktad?r. Ayr?ca yarg?land?klar? davalarda, haklar?nda para ya da hapis cezas? verilmi? olmakla birlikte mahkeme karar? temyiz edildi?i için kesinle?meyen veya cezan?n infaz? 5 y?l süreyle ertelenmi? olan 30’dan fazla gazeteci daha vard?r. Toplam olarak 100’den fazla gazeteci yak?n vadede cezaevine girme tehdidi alt?ndad?r.

Bütün bunlar?n d???nda, çok say?da gazeteci ve medya kurulu?u hakk?nda hapis veya para cezas? talebiyle aç?lm?? 2000’den fazla dava mahkemelerde görülmektedir. Ayr?ca gazeteciler hakk?nda aç?lm?? olan 4000’den fazla soru?turma devam etmektedir.

Ortaya ç?kan bu tabloyu yaln?zca yarg? organlar?n?n uygulama hatalar?yla aç?klamak bir yan?lg? olacakt?r. Kanun hükümlerinin yaz?m?nda ciddi sorun vard?r. Mevcut kanun hükümleri durdu?u müddetçe gazeteciler hakk?nda dava aç?lmamas? mümkün de?ildir. Bu sorun, hapis cezas? yerine para cezas? verilmesi yakla??m?yla da çözülemeyecek kadar a??rd?r. Bu anlamda gazetecilerin üzerinde Demokles’in k?l?c? gibi sallanan, sansür ve otosansüre yol açan, bas?n ve ifade özgürlü?ünü k?s?tlayan kanun hükümlerinde acil olarak de?i?iklik yap?lmas?, suçun tan?m? ve suç unsurlar?n?n yeniden belirlenmesi kaç?n?lmaz hale geldi.

Meslek örgütleri olarak, adil yarg?lamay? etkilemeye te?ebbüs etmiyoruz. Yapmak istedi?imiz, öncelikle gazetecilerin tutuksuz yarg?lanmas? ve bu yarg?lamalara gerekçe olu?turan kanun hükümlerinin de?i?tirilmesi amac?yla, ülkeyi yönetenlerin, yarg?çlar?n, savc?lar?n, parlamenterlerin ve siyasi iktidar?n temsilcilerinin vicdanlar?n? etkilemeye te?ebbüs etmekten ibarettir.

10 Ocak Çal??an Gazeteciler Günü dolay?s?yla, ülkemizde gerçek anlamda bas?n ve ifade özgürlü?ü mücadelesi verirken tutuklanan, gözalt?na al?nan, yarg?lanan, haklar?nda soru?turmalar aç?lan, hapis ya da para cezalar?na mahkûm edilen meslekta?lar?m?za sahip ç?kmak ad?na sesimizi yükseltiyor, onlar?n mücadelelerini selaml?yoruz.

GAZETEC?LERE ÖZGÜRLÜK PLATFORMU:

1.      Avrupa Gazeteciler Birli?i (AEJ) Türkiye Temsilcili?i,

2.      Bas?n Enstitüsü Derne?i – IPI Ulusal Komite (BED-IPI),

3.      Bas?n Konseyi,

4.      Ça?da? Gazeteciler Derne?i (ÇGD),

5.      Diplomasi Muhabirleri Derne?i (DMD),

6.      Ekonomi Gazetecileri Derne?i (EGD),

7.      Ekonomi Muhabirleri Derne?i (EMD),

8.      Gazete Sahipleri Derne?i,

9.      Gazeteciler Cemiyeti (Ankara),

10.  Gazeteciler Cemiyetleri Bas?n Vakf?,

11.  Haber-Sen,

12.  ?leti?im Ara?t?rmac?lar? Derne?i ?LAD

13.  ?zmir Gazeteciler Cemiyeti (?GC),

14.  Kültür Turizm ve Cevre Gazetecileri Derne?i (KÜLTÜRÇEV),

15.  Medya Etik Konseyi (MEK),

16.  Parlamento Muhabirleri Derne?i (PMD),

17.  Profesyonel Haber Kameramanlar? Derne?i (PHKD),

18.  Turizm Çevre ve Kent Gazetecileri Derne?i (TURÇEV),

19.  Türkiye Foto Muhabirleri Derne?i (TFMD),

20.  Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC),

21.  Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF),

22.  Türkiye Gazeteciler Sendikas? (TGS),

23.  Türkiye Spor Yazarlar? Derne?i (TSYD),

24.  U?ur Mumcu Ara?t?rmac? Gazetecilik Vakf? (UMAG).

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri