forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

hrant_300Agos Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 4. y?l?nda silahl? sald?r?ya u?rad??? gazete binas? önünde düzenlenen törenle an?l?yor.

Kendisine 'Hrant'?n Arkada?lar?' ad?n? veren grubun düzenledi?i anma törenine Hrant Dink'in e?i Rakel Dink ailesi, Ahmet Kaya'n?n e?i Gülten Kaya, Ufuk Uras, Yavuz Bingöl ile yak?nlar? ve sevenleri kat?l?yor. Tören için saatler önce gelen yüzlerce ki?i Agos Gazetesi önünde topland?. Ellerinde, 'Katilini ar?yoruz', 'Hrant ?çin Adalet ?çin', '4 y?ld?r yarg?ç yok', '4 y?ld?r Hrant yok', '4 y?ld?r vicdan yok', 'Partisi var adalet yok' yaz?l? pankart ve dövizler ta??yan kalabal?k, yüzlerine de Dink'in maskelerini takt?. 'Hepimiz Hrant?z hepimizi Ermeniyiz' ?eklinde sloganlar atan grup, Hrant Dink'in hayat?n? kaybetti?i yerde saatler öncesinden mumlar yak?larak karanfiller b?rak?ld?.

Öte yandan, Dink'in hayat?n? kaybetti?i ve karanfillerin b?rak?ld??? yere gelen Ahmet Kaya'n?n e?i Gülten Kaya gözya?lar?na bo?uldu.

Dink suikast?nda önemli karar

Rize A??r Ceza Mahkemesi, Hrant Dink cinayetinde ihmali oldu?u öne sürülen Trabzon'daki emniyet ve jandarma görevlileri hakk?nda soru?turma izni vermeyen karar yap?lan itiraz? kabul etti.

Trabzon Cumhuriyet Ba?savc?l???'n?n, Hrant Dink cinayetinde ihmali oldu?u öne sürülen eski Emniyet Müdürü Re?at Altay ve polis memurlar? ile jandarma personeli hakk?nda kovu?turmaya yer olmad???na ili?kin karar?na, Dink ailesinin avukatlar? itiraz etti.

Rize A??r Ceza Mahkemesi, Dink Ailesi'nin avukatlar?n?n yapt??? ba?vuruyu kabul etti. Mahkeme, ad? geçen ki?iler hakk?nda yarg?lama karar? verilip verilmemesini ise, eski Emniyet Müdürü Re?at Altay'?n ayr?nt?l? ifadesinin al?nmas? ve TBMM ?nsan Haklar? Komisyonu'nun haz?rlad??? raporlar? inceledikten sonra karara ba?layacak. Rize A??r Ceza Mahkemesi'nin bu karar?, cinayette ihmali oldu?u öne sürülen kamu görevlilerine yarg? yolunun göründü?ü ?eklinde yorumlan?yor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri