forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

hrantdink_anmaU?rad??? silahl? sald?r? sonucu hayat?n? kaybeden Agos Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün dördüncü y?l?nda, öldürüldü?ü yerde an?ld?.  Anmaya kat?lanlar?n ortak talebi, faili meçhul kalm?? siyasi cinayetlerin ayd?nlat?lmas?, adaletin gerçekle?mesi.

Gazeteci Hrant Dink, 19 Ocak 2007 tarihinde saat 15.00 s?ralar?nda, genel yay?n yönetmeni oldu?u Agos Gazetesi'nin ?i?li Halaskârgazi Caddesi üzerindeki binas? önünde u?rad??? silahl? sald?r? sonucu hayat?n? kaybetmi?ti. Hrant Dink'in ölümünün dördüncü y?l?nda, "Hrant'?n Arkada?lar?" gazetecinin öldürüldü?ü yer ve saatte biraraya geldi.

Törene kat?lanlar, Agos Gazetesi binas?n?n önünde Dink'in öldürüldü?ü yere, kalp ?eklindeki çelenge k?rm?z? karanfiller b?rakarak mum yakt?; ''4 y?ld?r yarg? yok'', ''4 y?ld?r meclis yok'' yaz?l? dövizler ta??d?; "Hepimiz Hrant?z", "Hrant için Adelet" ve "Katiller halk hesap verecek" sloganlar? att?.

Anma törenlerine kat?lmak isteyen çe?itli gruplar Taksim Meydan? ve Cevahir Al??veri? Merkezi önünde topland?. Gruplar e? zamanl? olarak saat 13.30 s?ralar?nda Agos Gazetesi'nin önüne do?ru yürüyü?e geçti. Sanatç? Mustafa Alabora'n?n da aralar?nda bulundu?u bir grup da Taksim'den Agos gazetesinin önüne yürüdü.

Öldürülen gazeteci Abdi ?pekçi'nin k?z? Nükhet ?pekçi, gazetenin balkonundan bir konu?ma yapt?. Dink'in e?i Rakel Dink konu?ma yapmazken AGOS'un penceresinden kalabal??? selamlad?.Tören nedeniyle Halaskargazi Caddesi araç trafi?ine kapat?ld?.

Anma töreni, Hrant Dink'in sesiyle, sözleriyle ba?lad?. Dink konu?mas?nda, Fransa'da ya?ayan ancak her y?l üç, Sivas'taki köyüne giden 70 ya??ndaki Beatris Han?m'?n y?llar önce terk etti?i köyünde ölümünden sonra ya?ad?klar?n? anlat?yordu.

Beatris Han?m'?n ölümünden sonra Dink'e haber gelmi?, Dink Beatris Han?m'?n k?z?na ula?m??, k?z? da cenazeyi almak üzere Sivas'a gitmi? ancak ertesi gün kendisini a?layarak aram??t?.

"Beatris Han?m'?n k?z?, 'A?abey, ben getirece?im cenazeyi ama burada bir amca var, bir ?eyler diyor' dedi ve telefonu a?layarak amcaya verdi. K?zd?m amcaya 'Neden a?lat?yorsun k?z?' dedim. 'O?lum' dedi 'Bir ?ey demedim... K?z?m anand?r, mal?nd?r ama bana sorarsan b?rak kals?n, burada gömülsün... Su çatla??n? buldu' dedim'. Ben i?te o anda döküldüm. Anadolu insan?n?n üretti?i bu deyi?ten, bu alg?lamadan döküldüm. Evet, su çatla??n? bulmu?tu."

Hrant Dink, bu sözlerinin ard?ndan konu?mas?na, "Evet, Ermenilerin bu toprakta gözü var çünkü kökümüz burada. Gözümüz var ama al?p gitmek için de?il, dibine girmek için" diye devam ediyordu.

Faili meçhul b?rak?lan siyasi cinayetlerle öldürülenlerin ailelerinin olu?turdu?u Toplumsal Bellek Platformu üyeleri de törene kat?ld?. Nükhet ?pekçi, faili meçhul b?rak?lan siyasi cinayetlerle öldürülen Kemal Türkler, Ahmet Kaya, Sabahattin Ali, Orhan Yavuz, Do?an Öz, Necdet Bulut, Ak?n Özdemir, Abdi ?pekçi, Cevat Yurdakul, Cavit Orhan Tütengil, Ümit Kaftanc?o?lu, Sevinç Özgüner, Mehmet Zeki Tekiner, ?lhan Erdost, Metin Göktepe, Necip Hablemito?lu, Yusuf Ekinci, Yasemin Cebenoyan, Onat Kutlar, Hasan Ocak, Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Turan Dursun, Musa Anter, U?ur Mumcu, Nesimi Çimen, Behçet Aysan, Metin Alt?ok'un aileleri ad?na bir konu?ma yapt?.

Öldürülen Milliyet Gazetesinin genel Yay?n Yönetmeni Abdi ?pekçi'nin k?z? Nükhet ?pekçi konu?mas?nda Hrant Dink'in "Ben büstleri sevmiyorum, ben insanlar? seviyorum" sözünü tekrarlad?. Faili meçhul b?rak?lm?? siyasi cinayetlerin bir an önce ayd?nlat?lmas?n? istedi. ?pekçi, "Biz tek tek katillerin pe?inde de?iliz. Ancak bu cinayetlerin birer insanl?k suçu oldu?unu biliyor ve adaletin bir an önce gerçekle?mesini bekliyoruz" dedi.

Hrant Dink Cinayeti davas? avukatlar? ise iki gün önce 31 ki?inin soru?turulmas? için yeniden dilekçe verdiklerini hat?rlatt?lar.

Törenin sonunda kalabal?k, 7 ?ubat'ta saat 10.00'da Be?ikta?'taki ?stanbul Adliyesi'nde görülecek Hrant Dink Cinayeti davas?nda bulu?mak üzere ayr?ld?. (Bianet.org)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri