forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

FEHM? KORU GELEN TEKL?FLER? DE?ERLEND?R?YOR...

Aktif .

fehmi_koru_medyakritikAhmet Tezcan ve Do?an Satm??'?n haz?rlay?p sundu?u Medyakritik'te Fehmi Koru'nun hangi gazetede yazaca?? gündeme geldi. Ahmet Tezcan, Serdar Turgut'un, "Fehmi Koru Zaman'da yazmaya ba?layacak" ?eklindeki iddias?n?n henüz do?ru olmad???n? ve Koru'nun gelen teklifleri de?erlendirdi?ini ve bir hafta içinde durumun daha da netle?ece?ini söyledi.

??te programda geçen diyalo?lar...

Ahmet Tezcan: "Fehmi Koru ile görü?tüm, kendisi Zaman d???nda ba?ka gazetelerle de görü?tü?ünü, bir hafta sonra daha net konu?abilece?ini söyledi. Nerede yazaca??n? bir hafta sontra san?r?m tam olarak bilece?iz"

Do?an Satm?? : "Belki de i?siz kalacak"

Ahmet Tezcan: "Yok hay?r... Hay?r, zaten i?siz de de?il Fehmi Koru. Her gün yorum yap?yor televizyonda. ??sizlik ayr? bir ?ey. Gazete yazarl??? aç?s?ndan da bir hafta sonra net konu?aca??m dedi."

Do?an Satm??: "Baz? kö?e yazarlar? i?siz kald??? gün hemen i? bulurlar. Fehmi Koru bu anlam?yla i?siz kald? denilebilir. Nuray Mert Hürriyet'ten ayr?ld?, Milliyet'te anonslar? var." 

Ahmet Tezcan: "Fehmi Koru alternatifler aras?nda seçim yapmakta zorlan?yor olabilir"

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri