forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

U?UR MUMCU KATLED?L???N?N 18. YILINDA ANILIYOR

Aktif .

ET?KETLER:U?ur Mumcu
ugurmumcu_ozgemumcuBombal? sald?r? sonucu 24 Ocak 1993'te ölen Cumhuriyet gazetesi yazar? U?ur Mumcu'nun katledili?inin 18. y?ldönümünde çe?itli etkinlikler düzenleniyor.

Ankara

Ankara’daki törenler saat 11.00’de, Bat?kent U?ur Mumcu Park?’ndaki an?t?na çelenk konulmas? ile ba?layacak. Ard?ndan karanfiller ve mumlarla saat 12.00’de, U?ur Mumcu’nun evinin önünde toplan?lacak. Burada, sinevizyon gösterimi yap?lacak ve “Neden Öldürüldüler?” ba?l?kl? sergi aç?lacak. Saat 14.30’da Mumcu’nun Cebeci Asri Mezarl???’ndaki gömütü ziyaret edilecek. Ça?da? Sanatlar Merkezi’nde de, saat 18.30’da, suikastlar sonucu yak?nlar?n? kaybeden Orhan Dink, Eren Aysan, Canan Kaftanc?o?lu, Özge Mumcu, Gül Erdost ve Zeynep Alt?ok’un konu?mac? olarak yer alaca?? “Dünden Bugüne Siyasi Cinayetler” ba?l?kl? aç?k oturum gerçekle?tirilecek.

Ayr?ca, U?ur Mumcu ile Atatürkçü Dü?ünce Derne?i’nin (ADD) kurucusu, Türk Hukuk Kurumu ve Ankara Barosu ba?kanlar?ndan gazetemiz yazar? Prof. Dr. Muammer Aksoy’un ölüm y?ldönümleri olan, 24-31 Ocak günleri aras?nda, U?ur Mumcu Ara?t?rmac? Gazetecilik Vakf? (um:ag) öncülü?ünde düzenlenen “18. Adalet ve Demokrasi Haftas?” etkinlikleri bugün ba?layacak. Etkinli?in bu y?lki temas? ise “Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunamaz” olacak. Adalet ve Demokrasi Haftas? kapsam?nda da yar?n 4 etkinlik gerçekle?ecek. Yar?n saat 15.00’te Ça?da? Sanatlar Merkezi’nde Gürsel Gökçe taraf?ndan haz?rlanan “U?ur Mumcu’nun Ard?ndan” ba?l?kl? foto?raf sergisi aç?lacak. Yar?n saat 15.30’da Prof. Dr. Murat Dinçmen, Eri? Ülger’in konu?mac? oldu?u “Bireyden Topluma Bilgi Yönetimi-Bas?n Arenas?nda ?övalye” ba?l?kl? aç?k oturum gerçekle?tirilecek. Saat 18.00’de ise Fik-ret ?lkiz ve Hasan Uysal’?n konu?mac? oldu?u “Bas?n ve Sansür” ba?l?kl? aç?k oturum gerçekle?ecek. Saat 19.30’da da Bat?kent Ahmet Taner K??lal? Kültür Merkezi’nde “Tam Ba??ms?z Türkiye” ba?l?kl? aç?k oturum gerçekle?ecek. Bu aç?k oturumda ADD Genel Ba?kan? Tansel Çöla?an, CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Süheyl Batum, Hasan Erçelebi, Mehmet Bedri Gültekin birer konu?ma yapacak.

?stanbul

Ulusal Parti unutmad?

Ulusal Parti ?stanbul ?l Ba?kanl??? üyesi bir grup, yürüyü? gerçekle?tirdi. Galatasaray Meydan?’nda dün toplanan Ulusal Partililer, “U?ur Mumcu ve Atatürk ?ehitlerini an?yoruz” pankart? ve dev Türk bayra?? açarak Taksim Meydan?’na do?ru yürüdüler. Yürüyü? s?ras?nda Gençlik Mar??’n? söyleyen topluluk, U?ur Mumcu, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, E?ref Bitlis, Necip Hablemito?lu gibi, sald?r?larda ya?amlar?n? yitiren demokrasi ?ehitlerinin foto?raflar?n? ta??d?lar. Sloganlar atan topluluk Taksim Cumhuriyet An?t? önünde bir bas?n aç?klamas? yapt?.

Me?alelerle yürüyecekler

U?ur Mumcu bugün ?stanbul’da da sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerin düzenledi?i etkinliklerle an?lacak. CHP ?i?li ?lçe Ba?kanl???, ?stanbul ?l Ba?kan? Nebil ?lseven’in kat?l?m?yla bugün 09.45’te ?i?li ilçe binas?n?n önünde bir araya gelerek Harbiye’deki U?ur Mumcu An?t?’na yürüyecek. Kad?köy Belediyesi ise bugün 20.00’de “U?ur Mumcu ve Tüm Demokrasi ?ehitlerimizi Anma Gecesi” düzenleyecek. Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek gecede gazetemiz yazar? I??k Kansu, Mumcu’yu anlatacak. Sanatç? Onur Ak?n da sahne alacak. Ayr?ca me?alelerle “Mumcu’yu Anma yürüyü?leri” yap?lacak.

Ulusal Sivil Toplum Kurulu?lar? Birli?i, ADD Avrupa Yakas? ?ubeleri, TGB 18.30’da ?i?li’deki Atatürk Evi önünden Harbiye’deki U?ur Mumcu An?t?’na yürüyecek. ADD Kad?köy ?ubesi öncülü?ünde ADD Anadolu Yakas? ?ubeleri ise 18.00’de Kad?köy Alt?yol’dan ?skele Meydan?’na yürüyecek.

D?SK’ten aç?klama

D?SK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, yapt??? aç?klamada, “Yazd?klar?yla halk?n? ayd?nlatan, karanl?k ili?kilerin ard?n? yans?tmaktan can? pahas?na çekinmeyen Mumcu’yu an?yoruz” dedi.


?zmirliler Kültürpark’ta bulu?acak


U?ur Mumcu, ba?ta ?zmir olmak üzere Ege’nin dört bir yan?nda bugün özlemle an?lacak.
?zmir Büyük?ehir Belediyesi’nin Mumcu ve demokrasi ?ehitleri an?s?na düzenledi?i program, Kültürpark ?smet ?nönü Sanat Merkezi’nde saat 19.00’da ba?layacak. Fatih Pa?al? ve Nagihan Yaz?c?’n?n canland?rmas? e?li?indeki “U?ur Mumcu Sesleniyor” konulu slayt gösterisinin ard?ndan, ?zmir Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Aziz Kocao?lu aç?l?? konu?mas?n? yapacak. Daha sonra Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) ve ?zmir Gazeteciler Cemiyeti (?GC) Ba?kan? Atilla Sertel’in yönetece?i panele, Cumhuriyet gazetesi yazarlar? Ali Sirmen, Ümit Zileli ve Ege Temsilcisi Serdar K?z?k konu?mac? olarak kat?lacak. Anma program?, Sad?k Gürbüz’ün konseriyle sona erecek. Mumcu, Konak, Narl?dere, Gaziemir, Çi?li ilçeleri ile Mu?la, Ayd?n’da düzenlenecek etkinlerle de an?lacak.

Trabzon

Trabzon’daki ilk etkinlik baro taraf?ndan gerçekle?tirilen “U?ur Mumcu ve Faili Meçhul Cinayetler” konulu panel oldu. Gazeteci Faruk Mercan’?n yönetti?i panelde konu?an eski Kültür Bakan? Fikri Sa?lar, “Bu kadar fazla faili meçhul cinayeti olup bu cinayetlerin failleri bulunmuyorsa, ‘tesadüfler oldu’ deniliyorsa, bunun bir politika oldu?unu da dü?ünmemiz gerekiyor” dedi. Trabzon’da dün E?itim-??’te yap?lan ve aralar?nda CHP, DSP, ?P, ADD, ÇYDD ve Cumhuriyet Okurlar?’n?n da bulundu?u pek çok örgüt ortak bir aç?klama yapt?. Aç?klamada Mumcu’nun de?erlerinin ya?at?laca?? belirtildi. CHP’nin Mumcu program? ise Arakl? ilçe örgütünde yap?ld?. Çe?itli etkinliklerin yer ald??? anmada gazeteci yazar Ahmet ?efik Mollamehmeto?lu bir konferans verdi. Anma etkinliklerine bugün, saat 18.00’de Zorlu Otel’de ÇYDD’nin program? ile devam edilecek. Etkinlikte, Muammer Ayd?n bir konu?ma yapacak.

Eski?ehir

Eski?ehir Tepeba?? Belediyesi’nce Eski?ehir Kültür Merkezi’nde düzenlenen aç?k oturuma emekli diplomat ve yazar Daver Darende ile gazetemiz yazar? I??k Kansu konu?mac? olarak kat?ld?. Aç?k oturumu yöneten Tepeba?? Belediye Ba?kan? Ahmet Ataç, “U?ur Mumcu’nun en önemli özelli?i ileriyi görmesiydi” dedi. I??k Kansu da Mumcu’nun Rab?ta adl? kitab?yla, bugünkü iktidarda yer edinmi? ki?ilerin ili?kilerini y?llar öncesinden ortaya koydu?unu vurgulad?.

Gaziantep

Gaziantep’te U?ur Mumcu’yu anmak için iki ayr? etkinlik düzenlenecek. CHP il örgütünün etkinli?i bugün saat 13.00’te Bal?kl? Park?’nda gerçekle?tirilecek. Mumcu için haz?rlanan karanfilli kö?eye bir de an? defteri aç?lacak. E?itim-?? Sendikas? üyeleri de Ye?ilsu Park?’nda saat 13.00’te bir araya gelerek Mumcu’yu anacak. Çorum’da CHP’liler saat 13.00’te Atatürk An?t?’na çelenk koyduktan sonra saat 14.00’te il binas?nda bir araya gelecek. Antakya’da da CHP, DSP, ?P ile ADD, E?itim-??, Antakya Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gençlik Birli?i’nin de aralar?nda oldu?u birçok sivil toplum örgütünün temsilcileri saat 18.00’de Maksim Do?u? Okullar? önünde bir araya gelerek an?ta do?ru me?aleli yürüyü? düzenleyecek.

Adana

Adana’da bugün Cumhuriyet Güçbirli?i Platformu’nca etkinlik gerçekle?tirilecek. Etkinlik 12.30’da U?ur Mumcu Meydan?’nda ba?layacak.

Mersin’de de 10.00’da U?ur Mumcu An?t? önünde demokratik kitle örgütlerinin kat?laca?? etkinlik yap?lacak. Yarg?tay Onursal Cumhuriyet Ba?savc?s? Sabih Kanado?lu’nun konu?mac? olarak kat?laca?? söyle?i ise saat 17.00’de Ticaret ve Sanayi Odas?’nda yap?lacak. Tarsus’ta ADD taraf?ndan düzenlenen anma etkinli?inde konu?an Prof. Dr. Fevzi Demir, cinayetin arkas?ndaki as?l katillerin bir an önce yakalanarak cezaland?r?lmas?n? istedi.

Zonguldak

Zonguldak’ta Ça?da? Gazeteciler Derne?i Zonguldak ?ubesi ile Zonguldak Demokrasi Platformu taraf?ndan “Bas?na Yönelik Cinayetler” konulu panel düzenlendi. Maden Mühendisleri Odas? lokalinde gerçekle?tirilen panele Cumhuriyet gazetesi yazar? Ali Sirmen ve Ça?da? Gazeteciler Derne?i Genel Ba?kan? Ahmet Abakay kat?ld?. Abakay, “gerici cepheye kar?? CHP öncülü?ünde demokratik cephe” önerisinde bulundu. Cumhuriyet gazetesi yazar? Ali Sirmen de gazetecilikte kirlenme ya?and???n?, hükümete jurnalcili?in ön plana ç?kt???n? söyledi.


Balbay'dan mektup

Cumhuriyet gazetesi yazar? Mustafa Balbay, U?ur Mumcu’nun Türkiye’nin dönü?türülmesi için öldürüldü?ünün bugün daha net anla??ld???n? vurgulayarak “Bugün güç sahipleri amaçlar?na ula?m?? olduklar?n? dü?ünebilirler. Ancak ba?aramayacaklar. Çünkü Anadolu’yu tan?m?yorlar. Bu topraklar esareti kusar” dedi.

Ergenekon davas? kapsam?nda Silivri’de tutuklu bulunan Balbay, gazetemiz yazar? Mumcu’nun katledili?inin y?ldönümü an?s?na Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) ve ?zmir Gazeteciler Cemiyeti (?GC) Ba?kan? Atilla Sertel’e gönderdi?i mektupta, 2011 y?l?ndan bak?ld???nda 1993’ün daha iyi anla??ld???n? vurgulad?. Mumcu’nun, Türkiye’nin Ankara’dan yönetilmemesi ve Cumhuriyet kazan?mlar?n?n tüketilmesi için öldürüldü?üne dikkat çeken Balbay, “U?ur Mumcu, yönü uygarl??a, ça?da?l??a de?il Ortado?u batakl???na dönük bir Türkiye’nin olu?mas? için öldürüldü. Bugün bakmay?n sahte AB söylemlerine; hükümet, Lübnan’daki hükümetin devrilmesine ülke sorunlar?ndan daha çok üzülüyor. Bugün, gün geçmiyor ki Atatürk Türkiyesi’nin temel ta?lar?ndan biri ‘tarifini yeniden yapal?m’ ad? alt?nda sald?r?ya u?ramas?n. Mumcu, toplumun yolsuzluklara al??mas?, ola?an kar??lamas?, yolsuzluk haberlerinin ‘haber de?eri ta??mamas?’ için öldürüldü. Bugün yolsuzluk iddialar?n?n üzerine gidilmiyor, yolsuzluk haberlerini yapanlar?n üzerine gidiliyor. Özetle U?ur Mumcu Türkiye’nin dönü?türülmesi için öldürüldü” dedi.

1990’l? y?llardaki ayd?n cinayetlerinin ard?ndan, 2000’lerde sald?r? arac? olarak hukukun seçildi?ini belirten Balbay, Silivri kalesi sürgünlerinin gelece?e sürgün verdi?ini belirtti.

Gazeteci Tuncay Özkan da ?öyle seslendi: “Mumcu, Mustafa Kemal dü?üncesinin 20. yüzy?la ula?an en de?erli kaynaklar?ndan biriydi. O kaynak Anadolu’nun gürül gürül akan nehirlerinden biri oldu 24 Ocak’ta. O güne kadar bizim U?ur Abimizdi; ?imdi özgürlük, ba??ms?zl?k ve do?rulu?un mihenk ta?? oldu.”

CHP lideri K?l?çdaro?lu: Kalemi yerde kald?

CHP?Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu, Eski?ehir’de ADD ve Ça?da? Gazeteciler Derne?i taraf?ndan düzenlenen “U?ur Mumcu’yu anma” etkinli?ine kat?ld?. Anemon Otel’deki programa; Yarg?tay Onursal Cumhuriyet Ba?savc?s? Sabih Kanado?lu, CHP Genel Ba?kan Yard?mc?lar? Süheyl Batum, Gürsel Tekin, ?stanbul Barosu Ba?kan? Ümit Kocasakal, milletvekilleri ve çok say?da yurtta? kat?ld?.

Programda, ÇGD’nin ödül töreni de düzenlendi. K?l?çdaro?lu’na “Y?l?n Siyasetçisi”, Kanado?lu’na “Y?l?n Hukukçusu”, Cumhuriyet gazetesi yazar? Mustafa Balbay’a “Özel Gazetecilik”, Kabasakal’a “Demokrasi ve Özgürlük” ve milli voleybolcu Neslihan Darnel’e ise “Y?l?n Sporcusu” ödülü verildi.

Törende Mustafa Balbay’?n gönderdi?i mektup ÇGD Genel Ba?kan? Ahmet Abakay taraf?ndan okundu. Mektup salondakilerden büyük alk?? ald?.

Gecede bir konu?ma yapan K?l?çdaro?lu da “U?ur Mumcu’nun kalemi yerde; o kalemi kald?rmak, almak, do?rular? yazmak her yurtseverin görevidir. Gelin kalemi yerden alal?m, ulusal kurtulu? tarihini yeniden yazal?m, yeni bir sayfa açal?m. Özgürlük için, bar?? için, karde?lik için, devrim için yapal?m” dedi.

TGC’den aç?klama: Yeni sald?r?lara cesaret veriliyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden (TGC), Cumhuriyet gazetesi yazar? U?ur Mumcu katledilmesinin 18. y?l? dolay?s?yla yap?lan aç?klamada, “Tetikçilerin arkas?ndaki odaklar?n bulunmas? yolunda at?lan ad?mlar?n önü y?llard?r t?kan?yor” denildi.

TGC’den yap?lan aç?klamada, Mumcu’nun katledilmesinin üzerinden 18 y?l geçti?i an?msat?larak “Türkiye’nin demokrasi s?nav?n? bir türlü geçemedi?i” vurguland?. Aç?klamada, “Ça?da? bir hukuk devleti için, halk?n haber alma özgürlü?ü için hizmet veren gazetecilere yönelik sald?r?lar?n ve cinayetlerin as?l tetikçileri hiçbir zaman bulunam?yor. Bu da gazetecilere yönelik sald?r?lar?n cesaretlendirilmesine neden oluyor” denildi. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Ba?kan? Cafer Esendemir de Mumcu’nun katledilmesinin ac?s?n?n halen ya?and???n? belirterek sald?r? ba?lant?lar?n?n ortaya ç?kar?lmas?n? istedi. (Cumhuriyet)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri