forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Sabah Gazetesi

Habertürk ve Sabah'ta 100'den fazla gazetecinin i?ten ç?kar?ld??? ifade ediliyor. Medya sitelerine yans?yan bilgilere göre, iki yay?n grubunda da önemli miktarda tenkisata gidildi. 'Habertürk'te 70-80 ki?i i?ten ç?kar?ld?' iddias?


Madya sitelerinde yer alan haberlere göre; Habertürk'te tensikat ba?lad?. Gazetenin hemen her bölümünden i?ten ç?karmalar var. ?nsan Kaynaklar? resmi tebligatlara ba?lad?. 

Gelen bilgilere göre en az 70-80 ki?inin i?ine son verildi. Ocak ay? sonunda Gazete Habertürk'te kitlesel bir i?ten ç?karma ya?anaca?? yönünde haberler medya kulislerinde konu?uluyordu.

EN BÜYÜK DARBEY? AHT YED?

En büyük i?ten ç?karma 22 ki?i ile Ajans HaberTürk'te (AHT) ya?and?. AHT'nin Anadolu'da görev yapan çok say?da muhabiriyle yollar? ayr?ld?.

HER SERV?STEN 10'AR K???

AHT'nin ?ehir ilaveleri ?stanbul ve Ankara'dan da toplam 10 ki?i i?ten ç?kar?ld?. Kent ilaveleri yay?nlanmaya devam edecek ama sayfa say?s? 12'den 8'e iniyor.

Ayr?ca spor, magazin, ekonomi ve yaz? i?lerinden de ortalama 10'ar toplamda 40 gazetecinin i?ine son verildi. Da??t?m, pazarlama ve matbaa da dahil edilince Gazete Habertürk'ten ç?kar?lanlar?n say?s? 75-80'i buluyor..

SABAH'TA YEN?DEN YAPILANMA 

Sabah'tan da bütün servisler dahil 60 ki?inin i?ten ç?kart?laca?? belirtiliyor... 

Yönetim Kurulu Ba?kan? Serhat Albayrak i?ten ç?karmalar? ve kurumdaki yeniden yap?lanmay? bir maille çal??anlara duyurdu.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri