forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

C?NE5 ?HALES? YAPILDI... EL CEZ?RE 21 M?LYON DOLAR TEKL?F ETT?

Aktif .

ET?KETLER:Cine5lEl CezirelTMSF
cine5_logoCine5 ihalesine tek ba??na giren El Cezire, 40 milyon muhammen bedelli ihaleye ç?kan Cine5'e 21 milyon Amerikan Dolar? teklif etti. 

Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonu (TMSF) elinde bulundurdu?u medya kurulu?lar?ndan biri olan Cine 5 TV Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ü’nü, 31 Ocak 2011 Pazartesi günü (bugün) sat??a ç?kard?. 40 milyon ABD Dolar? muhammen bedele sahip olan Cine 5 TV Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ü’nün ihalesi, saat 14.00’da, TMSF Binas?’nda gerçekle?tirildi.

Cine 5 TV için tek teklif veren firma El Cezire Türk Yay?nc?l?k Hizmetleri A.?., 20 milyon ABD Dolar? kapal? zarf teklifinde bulundu. Aç?k art?rma a?amas?nda ise 1 milyon ABD Dolar? daha art?r?mda bulunarak teklifini 21 milyon ABD Dolar?na yükseltti. El Cezire Türk Yay?nc?l?k Hizmetleri A.?.’nin teklifi, Fon Kurulu onay?na sunulacak. Kurul’un ihaleye pazarl?k ile devam etme karar? almas? halinde pazarl?k aç?k art?rmas?, 4 ?ubat Cuma, saat 11.00’da gerçekle?tirilecek.

Kurul’un 09/07/2009 tarih ve 2009/199 say?l? karar? ile olu?turulan Cine 5 TV Ticari ve ?ktisadi Bütünlü?ü; borçlulara ait olup 6183 say?l? Amme Alacaklar?n?n Tahsil Usulü Hakk?nda Kanun hükümleri uyar?nca haczedilen ve Cine 5 TV’nin faaliyetini sürdürebilmesi için yararl? veya gerekli olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu taraf?ndan 3984 say?l? Kanunun geçici 6’?nc? maddesi hükmü kapsam?nda frekans tahsis ihalesine kadar müktesep hak te?kil etmemek üzere kulland?r?lan karasal vericiler ile ulusal lisans tipi ile yay?n yapma izni, kablolu televizyon yay?n lisans?, uydu televizyon yay?n lisans? ve izni, markalar?, internet alan adlar?, vericiler, yay?n ar?ivi, menkul mallar ile bu mal, hak ve varl?klar?n feri veya mütemmim cüzü niteli?indeki sözle?melerden olu?uyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri