forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

TRT HABER'DE CUMHUR?YET GAZETES? BELGESEL?...

Aktif .

cumhuriyet_soruCumhuriyet gazetesinin editoryal tarihini anlatan Siyah-Beyaz belgeseli “Hadi Devrim Yapal?m” ba?l???yla TRT Haber ekranlar?na geliyor...- Darbe denmeyen 27 May?s, ayd?nl?k bir ad?m, beyaz bir devrim gazeteye göre.
- “Cici demokrasi”, “sand?ksal demokrasi” diyerek yap?lan alaylar…
- Hasan Cemal, gazete içine uzanan, Demirel hükümetine yönelik darbe giri?iminin hedefini anlat?yor.
- Darbe plan?na göre U?ur Mumcu, ?lhan Selçuk hangi bakanl??a geleceklerdi? Mehmet Barlas aç?kl?yor.
- 12 Mart muht?ras?na ilk destek mesaj? hangi devrimci örgütten geldi?
- 12 eylülün cinayetlerle, katliamlarla dö?enen kanl? yolunda ya?ananlar…!
- Talat Aydemir ile Kenan Evren aras?nda ne fark vard?r?
- Gazete ne zaman 12 eylül rejimine dik durmaya ba?lad??

Siyah-Beyaz’?n Üçüncü bölümü 3 ?ubat Per?embe, Saat 20.20’de, TRT Haber’de.

Hasan CEMAL:
27 may?s’a darbe denmez gazetede.

Avni ÖZGÜREL:
Türkiye deki sol siyasetin ve uç ak?mlar?n?n k?blesi haline geldi zaman içinde gazete. Ülkenin sosyalist ayd?nlar?n?n yer bulmak istedi?i bir gazete haline geldi. 27 may?stan sonra yeni dönemin ?ekillenmesinde de fevkalade etkindir.

Besim DELLALO?LU:
Talat Aydemir ile Kenan Evren aras?nda ne fark vard?r? diye sorsak, Kenan Evren oldu?unuz zaman ba?ar?lm??, konsolide olmu? bir darbeyi gerçekle?tirdi?iniz zaman Cumhurba?kan? olabiliyorsunuz. Ama ba?ar?l? olamam?? bir darbenin müsebbibiyseniz tutuklan?yorsunuz, hatta idam edilebiliyorsunuz.

Okay GÖNENS?N:
Cici demokrasi bir oyundur ve sand?k sürekli olarak sadece sa? iktidarlara çal???r. Sa? iktidarla sand?k yoluyla mücadele edilemez. Ancak aç?kça söyleyelim askeri müdahaleler bu sa? iktidar? yola getirir. Yön, Devrim hareketinin ana felsefesi buydu.

Taha AKYOL:
??te asker sivil subaylar ilerici ayd?n ittifak? diye ifade ediliyor i?te cici demokrasi sand?ksal demokrasi parlamenter demokrasi ile alay eder yay?nlar yap?l?yor.

Hasan CEMAL:
1971’de askerle birlikte Demirel’in ba?bakanl??? yapt??? rejimi devirmek, çok partili rejime son verip bir tür o y?llarda çok yayg?n olan bir 3.dünyac? bir rejimi getirip Türkiye’nin tepesine koymak istiyorduk.
Mehmet BARLAS:
Do?an Avc?o?lu ba?bakan olacak, Madano?lu Cumhurba?kan? olacak ya da Nadir Nadi bilmiyoruz. U?ur Mumcu Milli ?stikamet Bakan? olacak Çetin Altan Pekin’e büyükelçi gönderilecek, ?lhan Selçuk Kültür bakan?.

Taha AKYOL:
12 Mart muht?ras? mevcut düzeni devam ettirmek isteyen subaylar?n daha çok sola kar?? verdikleri bir muht?ra de?il de devrimci ordu dedikleri askeri cuntan?n sesi olsayd? Cumhuriyet gazetesi bunu destekleyecekti…

Bedri BAYKAM:
O y?llarda ö?renci hareketlerine s?cak bakan ve onlar?n antiemperyalist duru?unu onaylayan ve sonuçta ö?rencinin özgürlük aray??? ve sa? iktidara kar?? dik duru?lar? ve çok cesur davranmalar?, cumhuriyetin onaylad??? destekledi?i bir ç?k??t?.

Avni ÖZGÜREL:
Cumhuriyetin tabloyu hiç okuyamad??? hatta yanl?? okudu?u kanaatindeyim. Türkiye’nin bir tuza?a sürüklendi?ini fark edemediler.

Osman ULAGAY:
Cumhuriyet Gazetesi hep sol içinde bile belli bir kesimin sözcüsü olarak an?lmaya ba?lanm??. Dolay?s?yla, objektif habercilikten de biraz uzakla??lm??. Hep sanki belli bir siyasi amaca yönelik bir yay?n organ? ?eklinde görülmeye ba?lanm??.

Okay GÖNENS?N:
Biz askeri yönetime muhalefet ediyorduk hiç tart??mas?z bir ?ekilde. Yani bu konuda tamamen demokrasiden yana tav?r al?yorduk. Bunu haberlerimizde de yap?yorduk. Tav?r olarak da al?yorduk.

Hasan CEMAL:
12 eylül askeri yönetimine kar?? dik duran günlük gazeteydi…12 Eylül’e kar?? duruyordu yani askeri yönetimini benimsemeyen bir yönetimi her aç?dan belli eden bir gazeteydi.
bv
Ümit KIVANÇ:
?imdi 12 Eylül dönemi cumhuriyet gazetesi hakikaten bence herkesçe bilinmesi gereken çok güzel ve haysiyetli bir gazetecilik örne?idir.Y a p ? m  E k i b i:
Yönetmen             : ?smail SERT
Yap?mc?                : Yasemin SÖKMEN
Yard. Yönetmen   : M. Emin YE??LYURT
Metin Yazar?         : Cem YAVUZ
Dan??man             : Okay GÖNENS?N
Sunucu                 : Hülya HÖKENEK


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri