forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

internet_httpSocial Media Week'te yeni medyay? tart??an gazeteciler, geleneksel medyan?n ölece?i ama gazetecili?in baki kalaca??nda hemfikirdi.

Bu y?l ?stanbul’da ilk kez düzenlenen ve sosyal medya alan?nda dünyan?n en önemli etkinli?i olarak gösterilen Sosyal Medya Haftas?’na ilgi yo?undu.

“Sosyal Medyadan Sonra Haber ve Habercilik” paneli, ntvmsnbc Genel Yay?n Yönetmeni Ahmet Ye?iltepe moderatörlü?ünde gerçekle?irken, panelin konu?mac?lar? aras?nda NTV Haber Editörü ve Sunucusu Mirgün Cabas, Radikal Gazetesi kö?e yazar? ve radikal.com.tr Genel Yay?n Yönetmeni Ezgi Ba?aran ve naaberler.com Yay?n Yönetmeni Yurtsan Atakan yer ald?.

Sosyal medyan?n yeni bir ileti?im alan? olarak özellikle güvenilirli?i konusunda soru i?aretleri oldu?unu söyleyen Ahmet Ye?iltepe öncelikle Mirgün Cabas’a, haberci olarak sosyal medyan?n hayat?n? nas?l etkiledi?ini sordu. Cabas, “Uyan?yorum, gazete man?etlerine, mail’ime ve Twitter’a bak?yorum. O gün ne olmu? ne bitmi?, s?ralamas? böyle. Twitter’? takip etme nedenim; arkada?lar?m, uzaktan tan?d?klar?m ve kurumsal haber kaynaklar?. 100-200 tweet oluyor sabahlar?, o günün e?ilimi de oradan ç?k?yor. Bunun üzerine çok kafa yormuyorum ama kafa yoranlar? izliyorum.”

Geleneksel medyan?n ölebilece?ini ama gazetecili?in ölmeyece?ini söyleyen Mirgün Cabas, içeri?in web’e ta??nmas? gerekti?ini anlatt?. “?nternet siteleri okuru ?izofren hale getiren bir içerik. Üçüncü sayfa haberleri çok i? yap?yor. Bu, gazeteyi internete ta??mak anlam?na gelmiyor” diye konu?an Cabas, vatanda? gazetecili?ine de de?indi. “Ek?i Sözlük’tekiler orada yazd?klar?n? nereden takip ediyor? Asl?nda kar??m?zda olan ikinci el bilgi.” Gelecekte i?siz kalma endi?esi ta??mad???n? ifade eden Cabas, bir kurumun bünyesinde televizyonda ya da internette, mutlaka seyircilerin kar??s?nda olaca??n? söyledi.

Radikal Gazetesi yazar? ve radikal.com.tr Genel Yay?n Yönetmeni Ezgi Ba?aran da, önemli olan?n içerik oldu?unu vurgulayarak konu?mas?na ba?lad?. “Benim endi?eli oldu?um tek bir durum var, o da okuyucunun yapt???m?z ?eye ortak olmak istemesi. ?nsanlar bir ?ekilde fikirlerini anlatmak istiyor.” Ba?aran, ?ran’a gitmesine sebep olan ki?iyle de Twitter’da tan??t???n? söyledi.

?nternet dünyas?n? uzun y?llard?r yak?ndan takip eden teknoloji yazar? Yurtsan Atakan, internet yay?nc?l???n?n ilk günlerinden bu yana geçirdi?i evreleri anlatt?. Web 2.0 ile, kullan?c?n?n yaratt??? içeri?in kral olmaya ba?lad???n? söyleyen Atakan, “Herkes blog açt? ve herkes içerik üretmeye ba?lad?. Peki bu yaz?lar? kim okuyacak? En sonunda ortal?k bilgi çöplü?üne dönü?tü” dedi. ??te tam bu noktada sosyal medyan?n do?du?unu ifade eden Atakan, medyada hibritle?meye do?ru geçi? olaca??n? dü?ündü?ünü söyledi.

Bir kat?l?mc?n?n, “Facebook yasa??n?n Suriye’de kald?r?ld???n? Twitter’dan ö?reniyorum. Peki sizi neden okuyay?m ya da izleyeyim?” sorusunu Ezgi Ba?aran, “Benim bak?? aç?m için” diye yan?tlarken, ayn? soruya Mirgün Cabas, “Evine Anadolu Ajans? ve Reuters aboneli?i de alabilirsin. Bu noktada bizim yapt???m?z ?ey, onu i?lemek oluyor. Ona ba?ka yüzler kazand?rarak okumaya de?er bir hale getiriyoruz” dedi. (ntvmsnbc.com)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri