forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

YEN? NES?L TELEV?ZYON PLATFORMU IPTV 30 ?LDE H?ZMETE G?RD?

Aktif .

iptvTTNET Genel Müdürü Tahsin Y?lmaz, Tivibu adl? hizmeti bundan sonra ''Tivibu Ev'' olarak adland?racaklar?n? belirtirken ''Tivibu Ev''i  30 ilde ayn? anda devreye ald?klar?n? bildirdi.

TTnet'in yeni dönem televizyon platformu IPTV'nin yeni projelerinin tan?t?m toplant?s?nda konu?an Y?lmaz, TTnet'in bilgi dünyas?nda yeni oyunculardan birisi oldu?unu, art?k teknolojinin ba? döndürücü h?zla geli?ti?ini ve her geçen gün yeni bir geli?meyle kar?? kar??ya kal?nd???n? anlatt?.        

TTnet'in geçen y?l ''TTnet ile her?ey mümkün'' diyerek yola ç?kt???n? belirten Y?lmaz, ileti?im hizmetlerinin taman?n? tek elden kar??layan bir operatör olmay? amaçlad?klar?n? söyledi.        

Y?lmaz, TTnet'in, ileti?im teknolojilerinin 3 temel unsuru internet, televizyon ve telefon hizmetlerine hep birlikte sahip ç?kt???n? kaydederek, Türkiye'de yap?lan ara?t?rmalar?n, televizyon izleme al??kanl???n?n oldukça ileri seviyede oldu?unu ortaya koydu?unu, insanlar?n günde 4 saate yak?n televizyon izledi?ini, geni? bant internet hizmetlerinin devreye girmesiyle halk?n internet kullan?m?nda da önemli seviyeye geldi?ini ifade etti.         

?statistiklerin insanlar?n haftada ortalama 10 saat internet ba??nda geçirdi?ini ortaya koydu?unu bildiren Y?lmaz, art?k her evde bir televizyon oldu?u gibi internet ba?lant?s? ve bilgisayar da oldu?unu aktard?.        Y?lmaz, tüm dünyada ileti?im teknolojilerinin son trendi olan, internet, TV ve telefonu içeren üçü bir yerde paketlerini, Türkiye'de ilk kez hayata geçiren ?irket olduklar?n? vurgulayarak, ''?nternet ve televizyonu, bilgisayarla birle?tirme ad?na bir servise imza att?k. Hayat? de?i?tiren i?ler yapt?k. Canl? yay?n? durdurmak, geriye, ileri almak, kaç?r?lan dizileri, programlar? bir hafta boyunca sistemde tutmak... Geçen y?l 'Tüm bilgisayarlar? televizyon, DVD ma?azas?, sinema salona haline getirece?iz' dedik'' diye konu?tu.         

''T?V?BU ÇATI MARKAMIZ'' 

Bir y?l içinde WEB TV servisi abonesinin bir milyona yakla?t???n?, bunun büyük bir ba?ar? oldu?unu anlatan Y?lmaz, ?öyle devam etti:        ''Bulundu?umuz yerde durmayaca??z, devam edece?iz. Bugün IPTV konusunda nerede oldu?umuzu payla?aca??z. Tivibu markas?n? bugün televizyonlara ta??yoruz. Bunu yak?n zamanda mobil telefonlara, cep telefonlar?na, tabletlere ta??yaca??z. Tivibu çat? markam?z. Art?k kontrol, kullan?c?lara geçiyor. Kullan?c?, istedi?i yay?n?, istedi?i içeri?i istedi?i yerde, zamandan mekandan ba??ms?z izleyebilecek. Kullan?c?ya seçim hakk? veriyoruz.        

Art?k müzik CD'leri kalmad?, art?k müzik internette. TTnet müzik portal?ndan her gün 1,2 milyon ?ark? indiriliyor. DVD'ler yok olacak. Televizyonlar ve radyolar interneti yeni bir yay?n mecras? olarak kullanacak. Durum böyle olunca Tivibu ilerleyecek, geli?erek devam edecek. Bunu yaparken bilgisayar ekran?, televizyon ekran?, cep telefonu ekran? ve ?imdi de tablet bilgisayar ekranlar?na sahip ç?k?yoruz. Önümüzdeki dönemde kesintisiz yay?n gerçekle?ecek. Evimizde televizyonda bir yay?n açaca??z, i?e gitmek için evden ç?k?nca cep telefonundan, ofise gidince internetten yay?n? izlemeye devam edece?iz. Art?k ça? böyle geli?iyor.''         

''30 ?LDE DEVREYE SOKTUK''         

TTnet Genel Müdürü Tahsin Y?lmaz, Tivibu ad?n? verdikleri hizmetin bundan sonra ''Tivibu Ev'' olarak adland?racaklar?n?, çok yak?nda hizmete al?nacak cep telefonu ve tablet bilgisayar versiyonuna da ''Tivibu Cep'' ad?n? vereceklerini anlatarak, 2010 y?l?n?n Eylül ay?nda ?stanbul, Ankara ve ?zmir'de pilot uygulamas?n? ba?latt?klar? ''Tivibu Ev''i bugün 30 ilde ayn? anda devreye ald?klar?n? bildirdi.        

Fransa'da 20 milyondan fazla geni? bant internet kullan?c?s?n?n 10 milyona yak?n?n?n IPTV abonesi oldu?unu belirten Y?lmaz, ''Almanya'da 26 milyon geni? bant kullan?c?s? varken 1,5 milyon IPTV abonesi var. H?rvatistan 2009 y?l?nda IPTV açm??, 790 bin abonesi var, bunun yüzde 34'ü hemen IPTV'yi benimsemi?'' dedi.        

Ele ele verildi?i takdirde IPTV'nin önümüzdeki dönemde önemli bir teknoloji olaca??n? vurgulayan Y?lmaz, fiyatlar hakk?nda ?u bilgileri verdi:       ''Tivibu WEB ba?lang?ç paketi 1 lira, standart paketi 4 lira ve standart plus paketi 8 lira. Standart pakette 86 kanal ve say?lar? binleri bulan film var. ?u anda 1 milyona yak?n mü?teri, bu hizmetlerden yararlan?yor. ''Tivibu Ev'' paketinde de 3 paket var. Ba?lang?ç paketi 9,9 lira, standart paket 19,90 lira, standart plus paketi 29,29 lira. Burada 10 tanesi HD olmak üzere toplam 106 kanal var. Say?lar? binden fazla olan filmler var. Bir mü?teri günde bir film izlese y?lda 365 film eder. Ayn? zamanda ekstra ücret kar??l???nda verilen sinema kanallar? da var. Mü?teri bu paketlerden hangisini al?rsa, bunun paralelindeki Tivibu WEB paketi kendisine ücretsiz olarak hediye edilecek.''                 

TTnet'in IPTV hizmeti ''Tivibu Ev''e bugünden itibaren Adana, Antalya, Ayd?n, Bal?kesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbak?r, Elaz??, Erzincan, Erzurum, Eski?ehir, Gaziantep, Hatay, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Mu?la, Sakarya, Samsun, Tekirda?, Trabzon ve Van illerinden de ula??labilecek.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri